DNV w Polsce

Certyfikacja - DNV

Wszystko, co należy wiedzieć na temat przebiegu i szczegółowych etapów certyfikacji.

​Certyfikacja jest wynikiem pozytywnej oceny przeprowadzonej przez niezależny podmiot trzeciej strony/jednostkę certyfikującą.

Bez względu na to, czy chodzi o certyfikację systemu zarządzania, wyrobu, czy projektu, organizacja w ten sposób dostarcza klientowi dowodów zgodności z wymaganiami określonej normy krajowej lub międzynarodowej. Ale od czego zacząć?
Proces certyfikacji w przypadku poszczególnych usług – certyfikacji systemów zarządzania, produktów lub badania zmian klimatycznych – ma nieco odmienny przebieg. Aby omówić drogę do certyfikacji, wybraliśmy jako przykład certyfikację systemu zarządzania. Jeśli interesują Państwa inne usługi, zapraszamy na nasze strony dotyczące certyfikacji produktów lub zmian klimatycznych.

Jak przygotować się do akredytowanej certyfikacji ?  

Po podjęciu decyzji o tym, jaki system zarządzania będzie wdrażać organizacja, należy wykonać pewne kroki uruchamiające cały proces. Doświadczenie uczy, że dla przedsiębiorstw dążących do uzyskania certyfikacji bezcenne okazują się bardzo proste, pozornie proste zabiegi. Przystępując do rzeczy trzeba pamiętać o tym, by:
  • upewnić się, że zaczynasz proces z odpowiednim podejściem;
  • w pełni zrozumieć istotę normy i posługiwać się nią jak wzorcem i wskazówką przy definiowaniu systemu zarządzania;
  • zdawać sobie sprawę z tego, jakie będzie zastosowanie i jakie będą konsekwencje wdrożenia danego standardu;
  • wykorzystywać normę jako narzędzie doskonalenia;
  • rozumieć ryzyko i procesy wpływające na zdolność organizacji do realizowania ustalonej przez nią strategii biznesowej;
  • starannie dokonać wyboru partnera (jednostki certyfikującej / rejestrującej).

Co trzeba zrobić? Czyli 10 kroków, które poprowadzą do certyfikacji: 


1. Uzyskanie egzemplarza normy
Należy zdobyć normę, aby zapoznać się z jej treścią i wymaganiami. Następnie podejmij decyzję, czy certyfikacja / rejestracja według tej normy ma sens z punktu widzenia Twojej organizacji. 


2. Przegląd literatury i oprogramowania  
Rynek oferuje obfitość publikacji opracowanych z myślą o ułatwieniu zrozumienia i wdrożenia normy. W przypadku niektórych norm istnieją opracowania, które zalecają, w jaki sposób wdrożyć wymagania standardu w organizacji (np. ISO/TS 9002 dla ISO 9001 i ISO 14004 dla ISO 14001). Warto poszukać tego typu przewodników i ocenić, które z nich mogą pomóc w Twoim przypadku.  


3. Stworzenie zespołu i zdefiniowanie strategii
Wprowadzenie systemu zarządzania musi być strategiczną decyzją całej organizacji. Jest rzeczą ważną, aby w podjęciu tej decyzji i w procesie tworzenia uczestniczyło kierownictwo najwyższego szczebla. To ono określa strategię biznesową, którą powinien wspierać sprawny system zarządzania. Ponadto, potrzebny będzie zaangażowany zespół, który ten system opracuje i wdroży. 


4. Określenie potrzeb szkoleniowych
Członkowie zespołu odpowiedzialnego za wdrożenie i utrzymywanie systemu(ów) zarządzania muszą posiadać szczegółową znajomość stosowanych norm. Z myślą o spełnieniu tych potrzeb opracowano cały szereg ogólnodostępnych kursów, warsztatów i seminariów. DNV prowadzi takie szkolenia na całym świecie. Szczegółowych informacji udzieli lokalne biuro DNV. 


5. Przegląd oferty konsultantów
Niezależni konsultanci doradzą przy opracowaniu skutecznego, realistycznego i ekonomicznego planu strategii wdrożenia.


6. Opracowanie dokumentacji systemu zarządzania
Przygotuj odpowiednią platformę dla dokumentacji systemu zarządzania (np. specjalne oprogramowanie, mapa procesu, SharePoint). Właściwa platforma jest kluczowa do zapewnienia skutecznego zarządzania, komunikacji i wdrożenia systemu zarządzania. Dokumentacja systemu zarządzania powinna opisywać politykę i działanie przedsiębiorstwa. Powinna również zawierać odpowiednie procesy i inne udokumentowane informacje potrzebne i pomocne w osiągnięciu zamierzonych rezultatów i spełnieniu wymagań obowiązującej normy. 


7. Ustalanie, kierowanie i dokumentowanie procesu
Ważnym krokiem w tworzeniu systemu zarządzania jest określenie niezbędnych procesów i ich wzajemnych oddziaływań, zgodnie ze strategicznym kierunkiem, polityką i celami. Procesy te powinny obejmować takie dziedziny, jak:
  • realizacja produktów i usług (procesy operacyjne)
  • spełnianie najważniejszych potrzeb i oczekiwań klientów i innych interesariuszy
  • procesy zarządzania, w tym pomiaru, analizy, doskonalenia i innowacji

8. Wdrożenie systemu zarządzania
Kluczami do pomyślnego wdrożenia są komunikacja i szkolenie. W fazie wdrażania Twoja organizacja będzie działała zgodnie z przyjętymi procedurami i powiązanymi kryteriami w celu udokumentowania i wykazania skuteczności systemu zarządzania. 


9. Ewentualna ocena wstępna 
Można zwrócić się do jednostki certyfikującej / rejestrującej o przeprowadzenie wstępnej oceny wdrożenia systemu zarządzania. Jej celem jest zidentyfikowanie obszarów niezgodności i umożliwienie korekty tych obszarów przed przystąpieniem             do procesu akredytowanej certyfikacji. Stwierdzenie niezgodności lub wad oznacza, że dany obszar systemu zarządzania nie jest zgodny z wymaganiami normy.

 
10. Wybór jednostki certyfikującej / rejestrującej
Relacje z jednostką certyfikującą / rejestrującą potrwają wiele lat, gdyż certyfikacja wymaga podtrzymywania. Kluczem do posiadania sprawnego system zarządzania jest ciągłe doskonalenie. 

Oceniając mocne strony i możliwości doskonalenia, DNV pomoże uzyskać maksimum wartości z procesu certyfikacji. Dla kierownictwa najwyższego szczebla oznacza to pogłębienie wiedzy o zdolności organizacji do realizowania celów strategicznych. W dobie analiz korporacyjnych, imperatywem staje się wybór jednostki certyfikującej / rejestrującej o nieposzlakowanej reputacji.


Po wdrożeniu systemu zarządzania, przygotowaniu go do certyfikacji i dokonaniu wyboru jednostki certyfikującej/rejestrującej, organizacja jest gotowa do uruchomienia akredytowanej certyfikacji.