Skip to content

Pasza i składniki dla zwierząt - GMP+ FSA, FAMI-QS i FSSC 22000

Doskonalenie metod identyfikowania i zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie żywności oraz konsekwentne spełnianie oczekiwań klientów.

Certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pasz i ich składników świadczy o zaangażowaniu firmy w zrównoważony i bezpieczny łańcuch żywnościowy, spójność, ciągłe doskonalenie i zadowolenie klientów. Są to wymierne korzyści biznesowe, które odgrywają ważną rolę w budowaniu przejrzystej i zrównoważonej działalności biznesowej oraz budują zaufanie konsumentów łańcucha żywnościowego.

Czym są standardy dla pasz dla zwierząt i ich składników?  GMP+ FSA, FAMI-QS i FSSC 22000

Są to trzy niezależne, ale powiązane normy lub kodeksy określające wymagania dotyczące wdrażania środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa pasz i jakości produktów przetwarzanych w ich produkcji.

Normy te, mające zastosowanie do każdego producenta pasz, opierają się na szeregu zasad zapewnienia jakości, w tym na mocnej koncentracji na zgodności, pozyskiwaniu składników, motywacji i zaangażowaniu najwyższego kierownictwa i personelu, podejściu procesowym i ciągłym doskonaleniu. Wszystkie trzy wymagają zidentyfikowania i udokumentowania specyficznych zagrożeń dla bezpieczeństwa pasz - związanych z końcowym produktem żywnościowym lub paszowym - oraz odpowiednich środków kontroli zgodnie z zasadami HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points).

GMP+ FSA

GMP+ International B.V. (dawniej znana jako: The Dutch Animal Feed Board (PDV)) opracowała GMP+ Feed Safety Assurance. GMP+ FSA to kompletny moduł zapewnienia bezpieczeństwa pasz we wszystkich obszarach łańcucha paszowego. W oparciu o praktyczne potrzeby, w module GMP+ FSA zintegrowano wiele komponentów, opartych na wymaganiach systemu zarządzania jakością (ISO 9001), HACCP, standardach wyrobu, identyfikowalności, monitorowaniu, programach warunków wstępnych, podejściu łańcuchowym i systemie wczesnego ostrzegania. Także laboratoria przeprowadzające analizy mogą być certyfikowane i/lub zarejestrowane.

FAMI-QS to globalny System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Pasz dla sektora specjalistycznych składników paszowych. Kodeks FAMI-QS określa wymagania dotyczące wdrażania środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i jakości pasz, produktów, składników wytwarzanych w procesach chemicznych, bioprocesowych, wydobywczych, ekstrakcyjnych, mieszania i formulacji. Kodeks zawiera dedykowane plany HACCP dla procesów objętych zakresem i jest zgodny z ISO High Level Structure for Management Systems oraz programami wstępnymi ISO/TS 22002 - Part 6 i FSMA CGMP Animal Food.

FAMI-QS

FAMI-QS to globalny System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Pasz dla sektora specjalistycznych składników paszowych. Kodeks FAMI-QS określa wymagania dotyczące wdrażania środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i jakości pasz, produktów, składników wytwarzanych w procesach chemicznych, bioprocesowych, wydobywczych, ekstrakcyjnych, mieszania i formulacji. Kodeks zawiera dedykowane plany HACCP dla procesów objętych zakresem i jest zgodny ze Strukturą Wyższego Poziomu norm ISO oraz programami wstępnymi ISO/TS 22002 - Part 6 i FSMA CGMP Animal Food.

FSSC 22000

System certyfikacji FSSC 22000, opracowany przez Foundation for Food Safety Certification, zawiera również moduł dotyczący bezpieczeństwa pasz. Opiera się on na normie ISO 22000 i jest zgodny z ISO High Level Structure; opiera się na programach wstępnych, jak wyszczególniono w specyficznej dla pasz zwierzęcych normie ISO TS 22002-6 i obejmuje zasady HACCP.

Korzyści wynikające z uzyskania certyfikatu

Poprzez uzyskanie certyfikatu, Twoja firma może w sposób oczywisty zagwarantować, że pasze i składniki paszowe spełniają przepisy prawne oraz wymagania uzgodnione z uczestnikami łańcucha. Certyfikacja umożliwia Twojej organizacji:

  • Budowę pewności działania systemu, wewnątrz firmy i na zewnątrz, poprzez stosowanie w niej odpowiednich zasad zarządzania.
  • Wzmacnianie zaufania klientów poprzz wykazanie, że pasze lub składniki paszowe są produkowane w bezpiecznych procesach.
  • Udowodnienie, że podjęto wszelkie uzasadnione środki ostrożności.
  • Spełnienie wymagań klientów dotyczących certyfikacji i oceny dostawców, jeśli działają oni w kraju o silnych ramach prawnych dotyczących bezpieczeństwa pasz.
  • Zmniejszenie liczby audytów przeprowadzanych przez klientów, a co za tym idzie, oszczędność kosztów i czasu zarządzania.

Rozpoczęcie pracy

Aby uzyskać certyfikat, należy najpierw wdrożyć skuteczny system zarządzania bezpieczeństwem i jakością, zgodny z wymaganiami norm, a w szczególności z odpowiednimi środkami kontroli (system HACCP). DNV jest akredytowaną zewnętrzną jednostką certyfikującą i może pomóc Państwu w trakcie całego procesu, począwszy od odpowiednich szkoleń, poprzez samoocenę, analizę luk i usługi certyfikacyjne.