Warunki korzystania z serwisu

Właścicielem i operatorem niniejszej witryny jest DNV AS, zarejestrowana w Norwegii spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o numerze rejestracyjnym 945 748 931, z siedzibą pod adresem Veritasveien 1, 1322 Høvik, Norwegia.  Grupa DNV składa się z DNV Group AS oraz jej różnych spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie.  Wyłącznie na użytek niniejszej witryny, terminy takie jak "DNV", "organizacja", "spółka", "my", "nasz" i "jego" należy odczytywać i interpretować w taki sposób, jakby odnosiły się one wyłącznie do danej jednostki prawnej w ramach Grupy DNV. Żadna część niniejszej witryny nie ma na celu przyznania lub sugerowania wspólnej odpowiedzialności podmiotów prawnych w ramach Grupy Spółek DNV, a każdy z nich zachowuje indywidualną osobowość prawną. 

Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane wyłącznie zgodnie z prawem norweskim, bez względu na zasady konfliktu prawa. Wszelkie spory wynikające z lub w związku z Twoją wizytą w tej witrynie lub korzystaniem z informacji i materiałów dostępnych w witrynie lub za jej pośrednictwem podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Oslo, Norwegia. 

Niniejsze warunki, w tym klauzula wyboru prawa i właściwości miejscowej sądu, mają zastosowanie odpowiednio do każdej lokalnej wersji językowej strony internetowej. 

Oświadczenie o prawach autorskich

Strona podlega prawom autorskim DNV. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej witryny nie może być powielana, przekazywana lub kopiowana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym również poprzez umieszczanie w Internecie, bez uprzedniej pisemnej zgody DNV. 

DNV posiada niezbędne prawa do wszystkich informacji i materiałów udostępnianych przez DNV na stronie internetowej, o ile nie stwierdzono inaczej lub nie wynika to z kontekstu. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, wszelkie prawa do pobierania materiałów są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego i do celów niekomercyjnych i nie obejmują prawa do kopiowania, dalszego rozpowszechniania lub modyfikowania. 

DNV i znak horyzontu są zarejestrowanymi znakami towarowymi DNV AS. 

Ochrona danych osobowych

Nasze oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie do wszelkich danych osobowych lub treści udostępnianych na tej stronie. 

Zasady i normy DNV oraz inne dokumenty serwisowe

Treść dokumentów serwisowych DNV udostępnionych Państwu do pobrania podlega prawom własności intelektualnej zastrzeżonym przez DNV. Otrzymują Państwo prawo do pobierania dokumentów w formacie elektronicznym oraz prawo do korzystania z nich dla celów wewnętrznych z następującymi ograniczeniami: 

  • Prawo do korzystania nie obejmuje prawa do kopiowania, modyfikowania lub dalszego rozpowszechniania któregokolwiek z niniejszych dokumentów, w tym umieszczania ich w Internecie i/lub intranecie, bez uprzedniej wyraźnej zgody DNV wyrażonej na piśmie. 
  • Pobierając dokumenty, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że do niektórych z nich mogą mieć zastosowanie ograniczenia dla użytkowników. Takie ograniczenia użytkownika będą znajdować się na pierwszej stronie odpowiednich dokumentów i zazwyczaj będą ograniczać możliwość korzystania z dokumentów w celu oferowania usług klasyfikacji, certyfikacji i/lub weryfikacji, w tym wydawania certyfikatów i/lub deklaracji zgodności. Ograniczenia użytkownika będą uważane za zrozumiałe i zaakceptowane po pobraniu dokumentów. 
  • DNV nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania tych dokumentów.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu zatwierdzenia

Zamieszczenie linków lub odsyłaczy do stron innych niż strony DNV nie ma na celu przypisania znaczenia tym stronom ani zawartym na nich informacjom, nie ma też na celu poparcia, rekomendacji ani przychylności dla jakichkolwiek poglądów wyrażanych na tych zewnętrznych stronach, produktów komercyjnych lub usług oferowanych na tych stronach, ani też organizacji sponsorujących te strony, poprzez nazwę handlową, znak towarowy, produkcję lub w inny sposób. Jeśli zdecydujesz się wejść na którąkolwiek z witryn stron trzecich, robisz to całkowicie na własne ryzyko. 

Zawarte w witrynie odniesienia do konkretnych produktów, procesów lub usług komercyjnych, a także użycie nazw handlowych, firm lub korporacji mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią poparcia, rekomendacji, certyfikacji ani innego rodzaju wsparcia ze strony DNV. 

Poglądy i opinie autorów wyrażone na niniejszej witrynie niekoniecznie odzwierciedlają poglądy DNV i nie mogą być wykorzystywane do celów reklamowych lub promowania produktów. 

Zastrzeżenie

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na niniejszej witrynie były dokładne i kompletne. DNV nie wnosi jednak żadnych roszczeń, zapewnień ani gwarancji dotyczących dokładności, aktualności, kompletności lub adekwatności treści materiałów i informacji udostępnianych na witrynie lub za jej pośrednictwem oraz wyraźnie zrzeka się i wyłącza wszelką odpowiedzialność związaną z dostępem do niniejszej witryny i korzystaniem z niej, w tym między innymi odpowiedzialność za błędy, niekompletność i pominięcia w materiałach lub informacjach udostępnianych lub generowanych na witrynie lub za jej pośrednictwem.  

O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, strona internetowa i wszystko, co jest na niej lub za jej pośrednictwem udostępniane, jest dostarczane w stanie "takim, jakim jest", bez jakichkolwiek gwarancji lub zapewnień. Dotyczy to zarówno gwarancji wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw osób trzecich.

Umowy niezwiązane z witryną

O ile DNV nie uzna tego wyraźnie w danej umowie, żadne informacje, oświadczenia, deklaracje ani materiały zamieszczone na niniejszej witrynie nie będą uważane za istotne dla interpretacji jakichkolwiek umów zawartych z DNV, które nie są związane z witryną i korzystaniem z niej.