Oil and gas

ISO 14001:2015 - System zarządzania środowiskowego

ISO 14001

Kontakt:

Newsletter

Subskrybuj

Chcesz otrzymać bezpłatną ofertę?

Wyślij zapytanie

Pokaż swoje zaangażowanie w ochronę środowiska.

Certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego wykazuje zwiększoną świadomość zrównoważonego rozwoju i daje firmom wiarygodnym ekologicznie przewagę konkurencyjną na rynkach krajowych i międzynarodowych.

Norma ISO 14001 zapewnia jasne ramy zarządzania w celu zmniejszenia wpływu na środowisko oraz zapewnienia spełnienia wymogów prawnych i budowania zaufania interesariuszy. Standard zapewnia organizacji systematyczne podejście do planowania, wdrażania i zarządzania systemem zarządzania środowiskowego.

Czym jest norma ISO 14001

ISO 14001 jest najbardziej uznaną międzynarodową normą systemów zarządzania środowiskiem. Jest używany na całym świecie. Charakter normy ISO 14001 umożliwia zastosowanie jej do całego zakresu branż, zakresów i działalności. Zapewnia ramy, dzięki którym organizacja może zapewnić poprawę efektywności środowiskowej zgodnie ze swoimi zobowiązaniami z polityki środowiskowej.

Norma ISO 14001 określa wymagania dla organizacji, która ma proaktywnie określać i rozumieć aspekty środowiskowe swojej działalności, produktów i usług oraz związanych z nimi skutków dla środowiska.

  • Pomaga organizacjom w ustalaniu polityki i celów w zakresie ochrony środowiska oraz w zrozumieniu, w jaki sposób można zarządzać istotnymi aspektami, wdrażać niezbędne środki i określać jasne cele w celu poprawy efektywności środowiskowej
  • Umożliwia organizacji zarządzanie jej obowiązkiem przestrzegania obowiązujących wymogów prawnych i przepisów oraz innych zobowiązań wobec zainteresowanych stron, a także regularne sprawdzanie statusu zgodności. Pozwala to na ciągłe doskonalenie systemu zarządzania w celu poprawy jego efektywności środowiskowej.

ISO 14001 zostało wydane po raz pierwszy w 1996 roku, kolejne poprawione wydanie ukazało się w roku 2004. To najbardziej znany i stosowany na świecie zbiór najlepszych praktyk dotyczących systemów zarządzania środowiskiem. Norma ma charakter ogólny, dlatego może być zastosowana we wszystkich organizacjach, małych czy dużych, bez względu na branżę. ISO 14001 opiera się na dwóch podstawach: ciągłym doskonaleniu i zgodności z wymaganiami prawnymi.

Korzyści wynikające z uzyskania certyfikatu

Jest wiele potencjalnych korzyści wynikających z normy ISO 14001, ale najważniejsze i namacalne jest to, co standard umożliwia organizacji:

  • Budowę i działanie systemu zarządzania środowiskowego w ściśle określonych i jasnych ramach, które jednocześnie są elastyczne dla potrzeb i oczekiwań Twojej firmy.
  • Zapewnia narzędzia do poprawy efektywności środowiskowej i środki skutecznego monitorowania i pomiaru efektywności środowiskowej.
  • Ułatwia redukcję zanieczyszczeń, wytwarzania odpadów i niezamierzonych emisji  do środowiska. To dotyczy skutków dotyczących produktów, z uwzględnieniem perspektywy ich cyklu życia.
  • Poprawia zarządzanie zasobami, w tym zużycie energii, co może również oznaczać obniżenie kosztów prowadzenia działalności.
  • Lepsze spełnianie wymogów prawnych i korporacyjnych dotyczących ochrony środowiska.

Kontakt:

Newsletter

Subskrybuj

Chcesz otrzymać bezpłatną ofertę?

Wyślij zapytanie

Powiązane usługi: