EMAS - Europejski system zarządzania środowiskowego

Europejski system zarządzania środowiskowego i pełna zgodność z prawem ochrony środowiska

Skrót EMAS oznacza Wspólnotowy System Eko-Zarządzania i Audytu (opisany w Rozporządzeniu nr 1221/2009 WE). Jest to system dobrowolnej rejestracji organizacji, które pragną wykazać swoje zaangażowanie w idee zrównoważonego rozwoju, zgodność z wymaganiami prawnymi ochrony środowiska oraz zobowiązanie do ciągłego doskonalenia. 

Rejestracja w EMAS wymaga dobrowolnego wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego (spełniającego wymagania zbliżone do zawartych w normie ISO 14001), przygotowania deklaracji środowiskowej oraz weryfikacji przez niezależną jednostkę certyfikującą. Rejestrację organizacji w EMAS w Polsce prowadzi Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Wymagania systemowe EMAS są podobne do ISO 14001

Oprócz typowych wymagań dotyczących systemu zarządzania środowiskowego takich jak polityka środowiskowa, cele, programy, audyty, działania korygujące i zapobiegawcze, w trakcie weryfikacji zgodności z EMAS szczególną uwagę zwraca się na to czy:

organizacja zapewnia stałą zgodność z prawem w zakresie wymagań prawnych (prawo miejscowe, krajowe i międzynarodowe) dotyczących środowiska, 

efekty działalności środowiskowej organizacji wskazują na realizację zasady ciągłego doskonalenia,

organizacja zapewnia aktywne zaangażowanie pracowników do realizacji obowiązku ochrony środowiska i poprawy efektów działalności środowiskowej,

organizacja prowadzi otwarty dialog ze społeczeństwem oraz innymi zainteresowanymi stronami w celu identyfikacji kwestii interesujących społeczeństwo i inne zainteresowane strony.

Od czego zacząć? 

Aby przystąpić do weryfikacji , należy wdrożyć skuteczny system zarządzania środowiskiem zgodny z wymaganiami Rozporządzenia EMAS oraz przygotować deklarację środowiskową.

Organizacje posiadające certyfikowany system zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 mają ułatwione zadanie - wystarczy uzupełnić wymagania systemowe o dodatkowe wymagania EMAS, przygotować deklarację środowiskową i zgłosić się do akredytowanego weryfikatora EMAS. 

Zapewniamy odpowiednie szkolenia i weryfikację zgodności z Rozporządzeniem EMAS.


Wszystkie aktualne przedmiotowe wymagania, wytyczne, poradniki oraz inne dokumenty dotyczące procesu Weryfikacji i walidacji Europejskiego Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS) znajdą państwo na dedykowanej stronie internetowej

https://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications_en.html

W przypadku Państwa jakichkolwiek pytań dotyczących aktualnych wymagań i ich wpływu na proces Weryfikacji i walidacji EMAS prosimy o kontakt z opiekunem Państwa firmy lub bezpośrednio z biurem DNV Business Assurance Poland.

Ważne dokumenty dotyczące EMAS

 

Lista klientów weryfikacji EMAS

 

Imienny wykaz osób uprawnionych do podpisywania oświadczenia EMAS

 

Procedura odwołań i skarg w procesie weryfikacji EMAS

 

Opis procesu weryfikacji EMAS

 

Powoływanie się na weryfikację EMAS oraz stosowanie logo EMAS

 

Zakres akredytacji weryfikatora EMAS Nr PL-V-0015

 

Polityka bezstronności EMAS

 

Polityka jakości EMAS

Zobacz także

 

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji

 

O DNV - Business Assurance

Akredytowana jednostka certyfikująca

 

Sprostowanie do Rozporządzenia Komisji (UE)

2017/1505 z dnia 28 sierpnia 2017

 

Sprostowanie do Rozporządzenia Komisji (UE)

2018/2026 z dnia 19 grudnia 2018