Other sectors

EMAS - Europejski system zarządzania środowiskowego

Energy and environment

Kontakt:

Newsletter

Subskrybuj

Chcesz otrzymać ofertę?

Wyślij zapytanie

Europejski system zarządzania środowiskowego i pełna zgodność z prawem ochrony środowiska

Skrót EMAS oznacza Wspólnotowy System Eko-Zarządzania i Audytu (opisany w Rozporządzeniu nr 1221/2009 WE). Jest to system dobrowolnej rejestracji organizacji, które pragną wykazać swoje zaangażowanie w idee zrównoważonego rozwoju, zgodność z wymaganiami prawnymi ochrony środowiska oraz zobowiązanie do ciągłego doskonalenia. 

Rejestracja w EMAS wymaga dobrowolnego wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego (spełniającego wymagania zbliżone do zawartych w normie ISO 14001), przygotowania deklaracji środowiskowej oraz weryfikacji przez niezależną jednostkę certyfikującą. Rejestrację organizacji w EMAS w Polsce prowadzi Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Wymagania systemowe EMAS są podobne do ISO 14001

Oprócz typowych wymagań dotyczących systemu zarządzania środowiskowego takich jak polityka środowiskowa, cele, programy, audyty, działania korygujące i zapobiegawcze, w trakcie weryfikacji zgodności z EMAS szczególną uwagę zwraca się na to czy:

organizacja zapewnia stałą zgodność z prawem w zakresie wymagań prawnych (prawo miejscowe, krajowe i międzynarodowe) dotyczących środowiska, 

efekty działalności środowiskowej organizacji wskazują na realizację zasady ciągłego doskonalenia,

organizacja zapewnia aktywne zaangażowanie pracowników do realizacji obowiązku ochrony środowiska i poprawy efektów działalności środowiskowej,

organizacja prowadzi otwarty dialog ze społeczeństwem oraz innymi zainteresowanymi stronami w celu identyfikacji kwestii interesujących społeczeństwo i inne zainteresowane strony.

Od czego zacząć? 

Aby przystąpić do weryfikacji , należy wdrożyć skuteczny system zarządzania środowiskiem zgodny z wymaganiami Rozporządzenia EMAS oraz przygotować deklarację środowiskową.

Organizacje posiadające certyfikowany system zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 mają ułatwione zadanie - wystarczy uzupełnić wymagania systemowe o dodatkowe wymagania EMAS, przygotować deklarację środowiskową i zgłosić się do akredytowanego weryfikatora EMAS. 

Zapewniamy odpowiednie szkolenia i weryfikację zgodności z Rozporządzeniem EMAS.


Wszystkie aktualne przedmiotowe wymagania, wytyczne, poradniki oraz inne dokumenty dotyczące procesu Weryfikacji i walidacji Europejskiego Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS) znajdą państwo na dedykowanej stronie internetowej

https://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications_en.html

W przypadku Państwa jakichkolwiek pytań dotyczących aktualnych wymagań i ich wpływu na proces Weryfikacji i walidacji EMAS prosimy o kontakt z opiekunem Państwa firmy lub bezpośrednio z biurem DNV Business Assurance Poland.

Kontakt:

Newsletter

Subskrybuj

Chcesz otrzymać ofertę?

Wyślij zapytanie

Powiązane usługi: