Lumina™ to jedyny w swoim rodzaju zbiór narzędzi analizujących funkcjonowanie systemu zarządzania, umożliwiających benchmarking wewnętrzny, a także zewnętrzny, na tle całej branży.

Pulpit nawigacyjny zawiera funkcję formułowania zapytań i przeglądania danych za pośrednictwem samoobsługowego, intuicyjnego interfejsu, a dostęp do ponad 2,2 mln. wyników z audytów pozwala porównać efektywność własnych działań z osiągnięciami grup referencyjnych. W nowej wersji aplikacji Lumina użytkownik może analizować obszary ryzyka z zakresu dowolnej normy i branży.

Lumina zapewnia:

  • Ogólne dane statystyczne dotyczące uchybień w zakresie dowolnie wybranej normy
  • Analizy porównawcze dla dowolnej branży, wraz ze statystykami błędów
  • Całościowy pomiar wyników systemu zarządzania organizacji
  • Opis funkcjonowania poszczególnych obszarów / procesów systemu zarządzania w ujęciu cząstkowym
  • Szczegółową, opartą na analizie porównawczej mapę cieplną (heat-map) wskazującą obszary wymagające poprawy
  • Wczesne ostrzeżenia dotyczące najbardziej krytycznych procesów oraz mocnych punktów systemu zarządzania w zakresie danej normy i branży
  • Szeroko zakrojony benchmarking wewnętrzny – wszechstronną analizę porównawczą jednostek/oddziałów organizacji
  • Benchmarking branżowy - analizę porównawczą uwzględniającą grupy odniesienia (inne przedsiębiorstwa działające w branży lub osiągające najlepsze wyniki)
  • Analizę trendów czasowych.

Dzięki informacjom uzyskanym z aplikacji Lumina z łatwością zidentyfikujesz obszary systemu zarządzania wymagające poprawy i ustalisz priorytety.

Raport analityczny i warsztaty

Nasi eksperci służą pomocą w lepszym rozumieniu danych i analiz porównawczych. Zdefiniuj grupę referencyjną benchmarkingu, a wyniki zostaną udostępnione w ramach warsztatów. Nasi eksperci przeanalizują mocne i słabe strony twojego systemu zarządzania oraz obszary możliwej poprawy.