HACCP - Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli

Zwiększ zdolność firmy do konsekwentnego spełniania oczekiwań klientów i wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa żywności w odniesieniu do produktów i usług.

Certyfikacja Państwa systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności jako zgodnego z zasadami HACCP świadczy o Państwa zaangażowaniu na rzecz spójności, ciągłego doskonalenia oraz bezpieczeństwa i zadowolenia klientów. Są to wymierne korzyści biznesowe, które odgrywają ważną rolę w budowaniu odporności i zrównoważonych wyników przedsiębiorstwa.

Metodyka HACCP to ustrukturyzowane, prewencyjne podejście do bezpieczeństwa żywności, które optymalizuje wysiłki zmierzające do zapewnienia konsumentom bezpiecznej żywności. Jest ona obowiązkowa w wielu krajach, w tym w USA i w UE.

Co to jest HACCP? 

System HACCP, mający zastosowanie we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw zajmujących się produkcją żywności, jest metodą zarządzania ryzykiem opracowaną specjalnie dla sektora spożywczego przez Komisję Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius), powołaną wspólnie przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Światową Organizację Zdrowia (WHO). Zgodnie z większością standardów bezpieczeństwa żywności, warunkiem wstępnym dla organizacji jest opracowanie procedur opartych na zasadach HACCP.

HACCP obejmuje:

 • Opracowanie procesów i określenie, co może pójść źle i jakie są zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności
 • Identyfikowanie wszelkich krytycznych punktów kontroli i obszarów, na których przedsiębiorstwo musi się skupić, aby zapewnić usunięcie lub ograniczenie tych zagrożeń do bezpiecznego poziomu
 • Podejmowanie decyzji o działaniach niezbędnych do usunięcia niezgodności
 • Monitorowanie w celu zapewnienia, że procedury są przestrzegane i działają 
 • Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji

Korzyści wynikające z uzyskania certyfikatu

Certyfikacja Państwa systemu bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami HACCP stanowi skuteczny środek komunikacji z udziałowcami i innymi zainteresowanymi stronami. Jest to ważny element w wykazywaniu zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa żywności w ramach ładu korporacyjnego, odpowiedzialności korporacyjnej i wymogów sprawozdawczości finansowej.

Certyfikacja systemu HACCP umożliwia Państwa organizacji:

 • Wzbudzać zaufanie klientów, wykazując, że żywność jest produkowana z zastosowaniem bezpiecznych procesów
 • Udowodnić, że podjęto wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu zagwarantowania produkcji bezpiecznej żywności
 • Umożliwienie klientom żądania od dostawców oceny i certyfikacji, jeśli działają oni w kraju o silnych ramach prawnych w zakresie bezpieczeństwa żywności
 • Zmniejszenie liczby audytów przeprowadzanych przez klientów, a co za tym idzie, oszczędność czasu poświęcanego przez kierownictwo i związanych z tym kosztów
 • Ograniczenie marnotrawstwa produktów i wycofywania produktów z rynku
 • Poprawa relacji z organami ds. bezpieczeństwa żywności
 • Poprawa wydajności

Rozpoczęcie pracy

Aby uzyskać certyfikat, należy najpierw wdrożyć skuteczny plan bezpieczeństwa żywności, dostosowany do systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności i spełniający wymagania normy.  DNV jest akredytowaną jednostką certyfikującą i może pomóc Państwu w całym procesie, począwszy od odpowiednich szkoleń HACCP, poprzez samoocenę, analizę luk, aż po usługi certyfikacyjne.