Terminarz środowiskowy Q2 2022

Zdajemy sobie sprawę z ogromu obowiązków związanych ze sprawozdawczością w zakresie ochrony środowiska. Wiemy też, że niełatwo jest nadzorować terminowość w tym obszarze. Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące sprawozdań, które należy złożyć w kwietniu i maju 2022.

Kiedy Kogo dotyczy Gdzie składamy sprawozdanie Rodzaj sprawozdania

Kiedy

30
kwietnia

Kogo dotyczy

Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny  przeznaczony dla gospodarstw domowych i organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Gdzie składamy sprawozdanie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ), urząd marszałkowski

Rodzaj sprawozdania

Roczny audyt zewnętrzny organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzący zakład przetwarzania przeprowadzony przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego

Kiedy

30 kwietnia

Kogo dotyczy

Podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości.

Gdzie składamy sprawozdanie

Wójt/burmistrz/prezydent

Rodzaj sprawozdania

Złożenie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości kwartalnych sprawozdań z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

Kiedy

30 kwietnia

Kogo dotyczy

Podmiot pobierający wodę z własnego ujęcia, wprowadzający wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi.

Gdzie składamy sprawozdanie

Właściwy zarząd zlewni PGW Wód Polskich

Rodzaj sprawozdania

Złożenie oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – za I kwartał

Kiedy

30 kwietnia

Kogo dotyczy

Prowadzący instalację objętą systemem handlu uprawnieniami do emisji.

Gdzie składamy sprawozdanie

Rachunek instalacji w Krajowym Rejestrze

Rodzaj sprawozdania

Prowadzący instalację objętą systemem handlu uprawnieniami do emisji dokonuje, za pośrednictwem rachunku w Krajowym rejestrze, umorzenia uprawnień do emisji w liczbie odpowiadającej wielkości emisji ustalonej na podstawie raportu o wielkości emisji sporządzonego za poprzedni rok kalendarzowy

Kiedy

31
maja

Kogo dotyczy

Podmiot korzystający ze środowiska, odprowadzający ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate, lub innych organizmów wodnych

Gdzie składamy sprawozdanie

Marszałek województwa

Rodzaj sprawozdania

Przedłożenie informacji o wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych oraz powierzchni użytkowej stawów eksploatowanych w cyklu produkcyjnym w obiektach chowu, lub hodowli ryb, lub organizmów wodnych.  Okres rozliczeniowy od dnia 1 maja roku rozpoczynającego cykl do dnia 30 kwietnia następującego po zakończeniu tego cyklu produkcyjnego

Kiedy

30
czerwca

Kogo dotyczy

Hodowcy ryb

Gdzie składamy sprawozdanie

Urząd marszałkowski 

Rodzaj sprawozdania

Wniesienie opłaty zryczałtowanej przez hodowców ryb za odprowadzane ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych

Kiedy

Do 30
czerwca

Kogo dotyczy

Wszyscy właściciele istniejących budynków

Gdzie składamy sprawozdanie

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)  

Rodzaj sprawozdania

Deklaracja dotyczącą używanego źródła ciepła, można to zrobić osobiście, w swoim urzędzie gminy, lub za pośrednictwem Internetu

Zobacz także

 

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji

 

O DNV - Business Assurance

Akredytowana jednostka certyfikująca

The module failed to load