Skip to content

Przygotuj się do przejścia na 6. wersję Global Standard for Packaging Materials

Aktualizacja DNV GL dotycząca rewizji BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials i przejścia od 5 do 6 wydania.

Szósta wersja BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials wydana w sierpniu b.r. ułatwia producentom występującym w całym łańcuchu dostaw dostarczanie bezpiecznych opakowań, zarządzanie jakością wyrobu pod kątem spełnienia wymagań klienta oraz dochowanie zgodności z wymogami prawnymi.

Opublikowany po raz pierwszy w 2001 r. BRC Global Standard for Packaging Materials miał na celu ochronę konsumentów poprzez zapewnienie wspólnych podstaw certyfikacji firm oferujących opakowania przeznaczone dla wytwórców żywności oraz innych wyrobów.

Standard określa kryteria bezpieczeństwa i jakości wyrobu, a także kryteria operacyjne, obowiązujące wszystkie organizacje produkujące opakowania w celu dochowania zgodności z przepisami prawa oraz z wymaganiami w zakresie ochrony konsumenta. 

Przejście na wydanie 6

Firmy posiadające już certyfikację zgodności z wymaganiami standardu dla materiałów opakowaniowych mają pięć miesięcy na przygotowanie się do audytów prowadzonych według wydania 6 (od lutego 2020).

Zakres standardu uległ zmianie. Nie ma on już zastosowania do zakładów, których podstawowa działalność obejmuje produkcję wyrobów konsumpcyjnych. Tego typu wyroby są audytowane pod kątem spełnienia wymagań Global Standard for Consumer Products, wydanie 4.

Ponadto, wyłączną podstawą wymagań w zakresie higieny jest obecnie ryzyko. Jest to uproszczenie, które likwiduje wcześniejsze dwa poziomy higieny i nakłada na zakład obowiązek uwzględnienia tej kwestii w procesie analizy zagrożeń i oceny ryzyka.

Dodatkowo, uproszczony został program niezapowiedzianych audytów. Zakład może wybrać audyt zapowiedziany lub niezapowiedziany, co stanowi odzwierciedlenie bardziej spójnego podejścia w obrębie wszystkich standardów dotyczących żywności oraz wyrobów konsumpcyjnych.

Nadal kładzie się nacisk na zaangażowanie kierownictwa, program bezpieczeństwa oparty na analizie zagrożeń i ryzyka oraz wspieranie systemów zarządzania jakością w firmach. Zamierzeniem zmian wprowadzonych w 6. wydaniu standardu jest ukierunkowanie audytów na wdrażanie dobrych praktyk wytwórczych w obszarach produkcji, przy jednoczesnym uznaniu różnorodności występującej w obrębie branży produkcyjnej oraz umiejętności wymaganych do audytowania tego sektora. 


Główne zmiany:

  • wzmocnienie procesów systemów zarządzania jakością dotyczących nadzoru nad nadrukami na opakowaniach oraz poprzez analizę zagrożeń i ryzyka; 
  • kontynuacja zapewniania spójności procesu audytu na całym świecie; 
  • znaczenie bezpieczeństwa wyrobu oraz kultury jakości w dążeniu do poprawy przejrzystości i spójności całego łańcucha dostaw; 
  • uproszczenie wymagań w zakresie higieny, poprzez oparcie ich wyłącznie o ryzyko; 
  • wprowadzenie nowego, podstawowego punktu dotyczącego działań korygujących i zapobiegawczych, mającego na celu rozwiązywanie problemów i minimalizowanie ryzyka ich wystąpienia; 
  • wprowadzenie programu monitoringu środowiska mikrobiologicznego opartego na ryzyku;
  • uproszczenie programu niezapowiedzianych audytów.

(Źródło: BRCGS: Guide to key changes. Issue 6. Packaging Materials. 2019.)