Jak przedsiębiorstwa przygotowują się do zagrożeń związanych z nieuchronnymi zmianami klimatycznymi?

Z raportu DNV GL wynika, że niemal co drugie przedsiębiorstwo przewiduje, że w ciągu najbliższych pięciu lat jego łańcuch wartości odczuje skutki zmiany klimatu, ale tylko co czwarte podejmuje jakiekolwiek działania przystosowawcze lub mające na celu zwiększenie swojej gotowości na te zmiany.

Luca Crisciotti, Prezes DNV GL – Business Assurance
DNV GL, globalny lider w dziedzinie zapewniania jakości i zarządzania ryzykiem, we współpracy z GFK Eurisko, przeprowadził nowe, zakrojone na międzynarodową skalę badanie ankietowe dotyczące odporności przedsiębiorstw na zmianę klimatu. W badaniu wzięło udział ponad 1 .200 specjalistów z Europy, Azji i obu Ameryk.

– Przedsiębiorstwa już odczuwają wpływ zmiany klimatu na ich funkcjonowanie i dostrzegają zagrożenia oraz ich nieuchronne konsekwencje. Mimo to, nasze badanie wskazuje na brak aktywnych postaw w tym obszarze i nieliczne działania podejmowane w celu dostosowania się do sytuacji lub poprawy gotowości na zmiany klimatu. Czy firmy mają świadomość tego, jak destrukcyjne mogą być skutki i jak pilną kwestią jest stawienie czoła problemom? pyta Luca Crisciotti, Prezes DNV GL - Business Assurance.

Wśród zagrożeń, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na prowadzoną działalność, niemal wszyscy respondenci wskazali co najmniej jedno, które ma związek z klimatem. Największe obawy dotyczą wzrostu temperatury i fal gorąca (55%), burz z wichurami (44%) oraz powodzi (38%). Wskazania mają różny rozkład geograficzny. Na przykład, w Ameryce Środkowej i Południowej oraz Europie, 6 na 10 badanych firm jako główne zagrożenie podaje wzrosty temperatur oraz fale gorąca, natomiast w Ameryce Północnej ta sama ilość wskazań dotyczy burz z wichurami.

Aktualne skutki zmian klimatu


Przedsiębiorstwa przewidują, że w najbliższych latach skutki zagrożeń będą miały wpływ na ich działalność. Tylko 1 na 8 firm spodziewa się ich w perspektywie dalszej niż 10 lat, natomiast ponad 1 przedsiębiorstwo na 4 przyznaje, że jakiś obszar ich łańcucha wartości już ucierpiał. Zaledwie 25% respondentów deklaruje, że działania dostosowawcze już zostały podjęte. Bardziej aktywne są większe przedsiębiorstwa: w tej grupie podjęcie działań dostosowawczych sygnalizuje 40% badanych.

 – To niewielki procent, zważywszy skalę zagrożeń. Ponadto, wydaje się, że dostosowanie się do zmian klimatu i budowanie odporności jest mylone z łagodzeniem skutków działalności powodującej zmiany klimatu, gdyż ponad 43% respondentów wskazuje działania mieszczące się w szerzej rozumianej definicji odporności na zmiany klimatyczne. Działania łagodzące mają decydujące znaczenie dla ograniczania emisji gazów cieplarnianych, jednakże nie pomogą przedsiębiorstwu w dostosowaniu się do zmian klimatycznych ani w budowaniu własnej odporności. Widać tu zatem ogromny potencjał w zakresie zwiększania świadomości i gotowości do walki ze skutkami zmiany klimatu – wyjaśnia Luca Crisciotti.

Zewnętrzne czynniki motywujące


Z badania wynika, że przedsiębiorstwa dopiero wchodzą na drogę działań mających na celu adaptację do zmiany klimatu i budowanie odpowiedniej odporności. Silnie motywującą rolę odgrywają tu czynniki zewnętrzne, takie jak ustawodawstwo i przepisy (50%), a także potrzeby i wnioski sygnalizowane przez klientów (43%). Tuż za nimi znajduje się dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa firmie, kwestie związane z odpowiedzialnością społeczną oraz ciągłością działania.

Ankieta pozwoliła zidentyfikować niewielką grupę firm, które określono mianem Liderów, a które zdecydowanie przodują w badanym obszarze. Grupa ta już podjęła działania dostosowawcze, buduje swoją odporność i osiąga zdecydowaną przewagę we wszystkich aspektach objętych badaniem. Pod względem motywacji do reagowania na zmianę klimatu, ciągłość działania jest dla niej równie ważna, jak wymagania ustaw i przepisów (odpowiednio 55% i 53% wskazań). Około połowa Liderów jest też przekonana, że aktywność w tym względzie przełoży się na korzyści w postaci przewagi konkurencyjnej, a 35% jako czynnik sprawczy wskazuje tworzenie wartości.

Z jednej strony, wiodący gracze pokazują, że działania adaptacyjne i budowanie odporności stwarza szansę na uzyskanie przewagi konkurencyjnej – dodaje Luca Crisciotti.   – Z drugiej zaś, raport wyraźnie sygnalizuje potrzebę zwiększania świadomości i zrozumienia znaczenia przystosowywania się do zmiany klimatu i poprawy odporności. Zachęcamy firmy do tego, by zaczęły od oceny ryzyka i zdefiniowania strategii postępowania.

Zobacz także

  Raport ViewPoint (ang.)

Raport ViewPoint (ang.)

  Infografika

Infografika