SA 8000 - Odpowiedzialność Społeczna

Udowodnij, że wdrożyłeś wewnętrzne procesy zabezpieczające prawa człowieka pracowników.

Norma SA8000 i program certyfikacji zapewniają ramy dla każdej organizacji i branży do prowadzenia działalności w sposób sprawiedliwy i uczciwy. Uznawana na całym świecie norma SA8000 zapewnia ustrukturyzowane podejście do ustanawiania lub polepszania praw pracowniczych, warunków pracy oraz skutecznego systemu zarządzania.

Opracowana przez SAI (Social Accountability Standard) w 1997 roku, SA8001 opiera się na Deklaracji Praw Człowieka ONZ, konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy, międzynarodowych standardach dotyczących praw człowieka oraz krajowych przepisach prawa pracy. U jej podstaw leży przekonanie, że wszystkie miejsca pracy powinny wspierać podstawowe prawa człowieka, a kierownictwo jest gotowe przyjąć za to odpowiedzialność.

Czym jest standard SA8000?

Norma zapewnia przejrzyste, mierzalne, weryfikowalne wymagania dotyczące wdrażania i certyfikacji działań firmy w 9 zasadniczych obszarach:

 • Praca dzieci: Zakazuje pracy dzieci (w większości przypadków poniżej 15 roku życia). Certyfikowane firmy muszą również przeznaczyć fundusze na edukację dzieci, które mogą stracić pracę w wyniku zastosowania tej normy.
 • Praca przymusowa lub obowiązkowa: Nie można wymagać od pracowników oddawania dokumentów tożsamości lub wpłacania "kaucji" jako warunku zatrudnienia.
 • Zdrowie i bezpieczeństwo: Firmy muszą spełniać podstawowe standardy bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, w tym wody pitnej, toalet, odpowiedniego sprzętu ochronnego oraz niezbędnych szkoleń.
 • Wolność zrzeszania się i prawo do rokowań zbiorowych: Chroni prawa pracowników do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych oraz do prowadzenia rokowań zbiorowych bez obawy przed represjami.
 • Dyskryminacja: Zakaz dyskryminacji ze względu na rasę, kastę, pochodzenie narodowe, religię, niepełnosprawność, płeć, orientację seksualną, przynależność związkową lub sympatie polityczne.
 • Praktyki dyscyplinarne: Zakaz stosowania kar cielesnych, przymusu psychicznego lub fizycznego oraz słownego znęcania się nad pracownikami.
 • Czas pracy: Przewiduje maksymalnie 48-godzinny tydzień pracy, z minimum jednym dniem wolnym w tygodniu i limitem 12 godzin nadgodzin tygodniowo wynagradzanych według stawki premium.
 • Wynagrodzenie: Wypłacane wynagrodzenia muszą spełniać wszystkie minimalne standardy prawne i zapewniać wystarczający dochód na podstawowe potrzeby, z co najmniej pewnym dochodem uznaniowym.
 • System zarządzania: Definiuje procedury skutecznego zarządzania wdrożeniem i przeglądem zgodności z SA8000, od wyznaczenia odpowiedzialnego personelu do prowadzenia dokumentacji, rozwiązywania problemów i podejmowania działań korygujących.

Korzyści wynikające z uzyskania certyfikatu

Certyfikacja na zgodność z SA8000 przyczynia się do:

 • Wspieranie kultury ciągłego doskonalenia.
 • Lepszych warunków pracy i samopoczucie pracowników.
 • Lepszej produktywności, relacji z interesariuszami, dostępu do rynku i innych.
 • Zarządzania i poprawy wydajności w firmie lub w łańcuchu dostaw.
 • Ukazania dobrych praktyk

Rozpoczęcie pracy

Aby uzyskać certyfikat, należy najpierw wdrożyć system zarządzania i jego praktyki.

Social Accountability Accreditation Services (SAAS) udzieliło akredytacji kilku jednostkom certyfikującym/rejestratorom, w tym DNV, do przeprowadzania audytów i wydawania akredytowanych certyfikatów SA8000. DNV może pomóc Państwu w trakcie całego procesu, począwszy od odpowiednich szkoleń aż po certyfikację.

Zobacz także

 

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji

 

O DNV - Business Assurance

Akredytowana jednostka certyfikująca