DNV w Polsce

SA 8000 - Odpowiedzialność Społeczna

SA 8000

Kontakt:

Chcesz wiedzieć więcej?

Tak

Wiesz już czego potrzebujesz?

Zapytaj o ofertę

Certyfikat stanowi potwierdzenie dla klientów, że przedsiębiorstwo wdrożyło niezbędne procesy wewnętrzne zapewniające przestrzeganie podstawowych praw człowieka.

Czym jest standard SA8000?

SA8000 to wszechstronna, globalna, weryfikowalna norma będąca podstawą audytowania i certyfikowania zgodności z wymaganiami dotyczącymi społecznej odpowiedzialności biznesu. Można ją stosować tak w małych, jak i w dużych przedsiębiorstwach, które pragną wykazać przed klientami oraz innymi interesariuszami, że przywiązują wagę do tych zagadnień. 

Istota normy opiera się na przekonaniu, że każdym miejscem pracy należy zarządzać w taki sposób, by przestrzegane były podstawowe prawa człowieka oraz by kierownictwo było gotowe przyjąć na siebie odpowiedzialność z tego tytułu.

Norma powstała z inicjatywy organizacji Social Accountability International (SAI). SAI jest organizacją typu non-profit, zajmującą się opracowywaniem, wdrażaniem i nadzorowaniem dobrowolnie przyjmowanych, weryfikowalnych norm dotyczących odpowiedzialności społecznej. 

System SA8000 został ukształtowany na wzór norm ISO 9001 i ISO 14001 dotyczących systemów zarządzania jakością i środowiskiem. Norma została opracowana i przetestowana przez Council on Economic Priorities (CEP) – również organizację typu non-profit – przy współpracy międzynarodowej grupy doradczej, składającej się z przedstawicieli prominentnych korporacji, organizacji praw człowieka, specjalistów w dziedzinie certyfikacji, naukowców oraz przedstawicieli środowisk pracowniczych.

Organizacja SAI akredytowała kilka jednostek certyfikujących/rejestrujących, w tym DNV, w celu prowadzenia audytów i wydawania akredytowanych certyfikatów.

Międzynarodowe prawa pracownicze 

Norma opiera się na kilku międzynarodowych standardach dotyczących praw człowieka, w tym na ONZ-owskiej Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji Praw Dziecka. 

SA 8000 określa przejrzyste, mierzalne, weryfikowalne standardy certyfikowania funkcjonowania przedsiębiorstw w dziewięciu istotnych obszarach:

  1. Praca dzieci. Zabrania zatrudniania dzieci (w większości przypadków – poniżej 15 roku życia). Certyfikowane przedsiębiorstwa muszą także alokować środki na kształcenie dzieci, które w wyniku obowiązywania tej normy mogłyby stracić pracę.
  2. Praca przymusowa. W ramach warunków zatrudnienia od pracowników nie można żądać deponowania dokumentów tożsamości ani płacenia “kaucji”.
  3. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Przedsiębiorstwa muszą zapewniać podstawowe standardy bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, w tym wodę zdatną do picia, pomieszczenia do wypoczynku, odpowiednie środki ochrony osobistej oraz niezbędne szkolenie.
  4. Wolność zrzeszania się. Chroni prawo pracowników do tworzenia związków zawodowych i przyłączania się do nich oraz do prowadzenia zbiorowych rokowań bez obawy przed represjami.
  5. Dyskryminacja. Zakaz dyskryminacji z powodu rasy, kasty, narodowości, wyznania, niepełnosprawności, płci, orientacji seksualnej, przynależności związkowej lub działalności politycznej.
  6. Praktyki dyscyplinarne. Zakaz stosowania kar cielesnych, przymusu psychicznego lub fizycznego oraz słownego obrażania pracowników.
  7. Godziny pracy. Najwyżej 48-godzinny tydzień pracy, z co najmniej jednym dniem wolnym w tygodniu oraz limitem 12 nadgodzin w tygodniu wynagradzanych według podwyższonych stawek.
  8. Wynagrodzenie. Wypłacane wynagrodzenie musi spełniać minimalne standardy określone w przepisach prawa i zapewniać dochód wystarczający do pokrycia podstawowych potrzeb, wraz z jakimkolwiek dochodem do dyspozycji.
  9. Zarządzanie. Definiuje procedury skutecznego wdrażania i przeglądów zarządzania zgodnego z SA8000, od wyznaczenia personelu odpowiedzialnego, po prowadzenie zapisów, rozwiązywanie wątpliwości i podejmowanie działań korygujących.

Pierwszy krok

Aby przystąpić do certyfikacji, trzeba wdrożyć skuteczny system zarządzania, zgodny z wymaganiami normy. 

DNV jest akredytowaną jednostką certyfikacyjną trzeciej strony. Zapewniamy odpowiednie szkolenia i certyfikację systemu zarządzania wg SA 8000.

Dowiedz się, od czego zacząć (Droga do certyfikacji)

Kontakt:

Chcesz wiedzieć więcej?

Tak

Wiesz już czego potrzebujesz?

Zapytaj o ofertę

Powiązane uslugi: