ISO 45001 - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zademonstruj swoje zaangażowanie w tworzenie lepszych i bezpieczniejszych warunków pracy.

Każdego dnia ludzie nadal umierają z powodu wypadków przy pracy lub chorób związanych z pracą. Co więcej, w czasie pandemii w agendach korporacyjnych wzrosło znaczenie zajęcia się dobrostanem psychospołecznym pracowników. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i ograniczenie ryzyka w miejscu pracy staje się coraz bardziej kluczowe dla zapewnienia dobrej kondycji firmy.

ISO 45001 to międzynarodowa norma dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP, OH&S), określająca wymagania dotyczące solidnego systemu zarządzania. W połączeniu z wytycznymi ISO 45003 dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa psychospołecznego, firmy mogą zmniejszyć ryzyko w miejscu pracy i stworzyć bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty. Ponadto, norma ISO 45001 wspiera firmy w zapewnieniu zgodności i wypełnianiu zobowiązań prawnych.

Czym jest norma ISO 45001

Norma ISO 45001 ma zastosowanie w każdej organizacji - dużej lub małej - w każdym sektorze działalności. Opiera się na OHSAS 18001 i innych uznanych normach i praktykach OH&S/BHP. W 2018 roku zastąpiła OHSAS 18001, dotychczas główny standard międzynarodowy; termin ostatecznego przejścia ustalono na 30 wrzesień 2021 roku.

ISO 45001 stosuje Strukturę Wyższego Poziomu ISO (HLS), która określa strukturę dla wszystkich norm ISO ułatwiając integrację z innymi normami systemów zarządzania. Jest to korzystne dla firm, które posiadają już certyfikaty zgodności z normami takimi jak ISO 9001 i ISO 14001.

W oparciu o dobrze ugruntowane zasady zarządzania Planuj - Wykonaj - Sprawdź - Działaj, ISO 45001 wymaga od organizacji, aby:

  • Zidentyfikować zagrożenia i oceniać ryzyko w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy związane z jej działalnością i usługami;
  • Określać niezbędne środki nadzoru;
  • Wyznaczyć jasne cele i zadania w celu poprawy wyników w zakresie BHP.

Korzyści z certyfikacji

W wielu krajach system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest wymogiem prawnym, a firmy muszą składać raporty z jego funkcjonowania. Certyfikacja zgodności z ISO 45001 przez niezależną organizację, taką jak DNV, jest dowodem na to, że w organizacji funkcjonuje system zgodny z prawem i jest motorem postępu.

Certyfikacja ISO 45001 pozwala Twojej organizacji na:

  • Ustanowienie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w celu wyeliminowania lub zminimalizowania ryzyka dla personelu i innych zainteresowanych stron narażonych na zagrożenia związane z działalnością lub usługami firmy.
  • Systematycznie pracować nad poprawą wyników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobiegać (ponownemu) występowaniu wypadków i incydentów.
  • Zapewnić zgodność z ustaloną polityką BHP (OH&S) i okazywać ją innym.
  • Stale spełniać obowiązujące wymagania prawne w zakresie BHP i PPOŻ.

Rozpoczęcie pracy 

Aby uzyskać certyfikat, należy najpierw wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normą ISO 45001. DNV, jako akredytowana jednostka certyfikująca, może pomóc Państwu począwszy od szkolenia i analizy luk, poprzez narzędzia samooceny i potrzeby związane z certyfikacją. DNV prowadzi również akredytowane przez IRCA kursy dla ISO 45001 oraz oferuje specjalne szkolenia ISO 45003.

Zobacz także

 

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji

 

O DNV - Business Assurance

Akredytowana jednostka certyfikująca