Skip to content

BRCGS Consumer Product Standards, wydanie 4

Zwiększ bezpieczeństwo, integralność, legalność i jakość swoich produktów oraz konsekwentnie spełniaj oczekiwania klientów.

Certyfikacja systemu zarządzania produktem dowodzi zaangażowania firmy w spójność, ciągłe doskonalenie i zadowolenie klienta. To wymierne korzyści biznesowe, które odgrywają ważną rolę w budowaniu odporności biznesu i jego zrównoważonych wyników.

Standardy produktów konsumenckich BRCGS określają szczegółowe wymagania dotyczące produkcji i dostaw bezpiecznych i legalnych produktów konsumenckich o stałej jakości. To zwiększyPaństwa zdolność do konsekwentnego dostarczania produktów spełniających wymagania klientów, a także wymagania ustawowe i regulacyjne.

Co to jest BRCGS consumer product standards, wydanie 4?

Standard, mający zastosowanie do wszystkich rodzajów przedsiębiorstw produkujących nieżywnościowe produkty konsumpcyjne, opiera się na szeregu zasad zarządzania jakością i zarządzania ryzykiem produktu, w tym na zaangażowaniu kierownictwa, kontroli procesu, normach zakładowych i ciągłym doskonaleniu.

Firmy mogą wybrać wdrożenie i certyfikację na poziomach: Foundation (podstawowym) lub wyższym, dających elastyczność i wybór.

Istnieją dwa standardy produktów konsumenckich BRCGS.

  • Produkty do higieny: osobistej oraz  gospodarstwa domowego: obejmują produkty przygotowywane i wytwarzane, takie jak: kosmetyki, wyroby medyczne, opakowania do żywności, pieluszki i środki czyszczące do użytku domowego, które uważa się za mające zazwyczaj wyższe wymagania w zakresie norm higieny ze względu na charakter użytkowania produktu.

  • Artykuły ogólnohandlowe: obejmują szeroki zakres produktów, głównie wyrobów gotowych, takich jak artykuły elektryczne, zabawki, meble, tekstylia, w przypadku których podstawowym problemem jest zarządzanie procesami produkcyjnymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości produktów.

Standardy BRCGS dotyczące produktów konsumenckich nie mają na celu zastąpienia wszystkich wymagań w celu wykazania zgodności z przepisami prawnymi. Dokonują one przeglądu i oceny zdolności organizacji do wykazania aktualnej wiedzy i zgodności z wymaganiami prawnymi w danym kraju lub regionach zamierzonej sprzedaży.

Stale podkreślane jest znaczenie zaangażowania kierownictwa, oceny ryzyka w celu zapewnienia, że przed rozpoczęciem produkcji projekt produktu jest bezpieczny i zgodny z prawem, oraz oceny ryzyka procesu jako narzędzia zapewniającego, że potencjalne problemy w produkcji wyrobów zostały zrozumiane, uszeregowane pod względem ważności i skutecznie zarządzane.

Uwzględniono także projekt i utrzymanie fabryki  oraz środowiska produkcyjnego w celu zapewnienia, że jest ono odpowiednie do produkcji i chroni produkty przed zanieczyszczeniem.

Korzyści wynikające z uzyskania certyfikatu

Sprawdzenie, czy Państwa system działa jest niezwykle istotne. Certyfikacja na zgodność z normami BRCGS dotyczącymi produktów konsumenckich przez niezależną stronę trzecią weryfikuje działanie Państwa systemu zarządzania produkcją oraz dowodzi Państwa pracy nad stosowaniem skutecznych zasad zarządzania w organizacji.  W rezultacie uzyskasz:

  • Lepszą ochronę marki i klientów,
  • większe zaufanie do marki poprzez  uzyskanie certyfikatów na zgodość z globalnie uznanym  schematem,
  • szybsze wprowadzanie produktów na rynek, ponieważ certyfikacja pozwala na szybsze zaopatrywanie się u nowych dostawców,
  • zmniejszenie obciążenia audytowego przy stosowaniu globalnie uznanych standardów branżowych.

Rozpoczęcie pracy

Aby uzyskać certyfikat, należy najpierw wdrożyć skuteczny system zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu, zgodny z wymaganiami standardu.

DNV jest akredytowaną jednostką certyfikującą i może pomóc Państwu w całym procesie, począwszy od odpowiednich szkoleń, poprzez samoocenę, analizę luk i usługi certyfikacyjne.

Dowiedz się więcej o tym, jak rozpocząć drogę do certyfikacji.