Terminarz środowiskowy

Corocznie przedsiębiorcy są zobowiązanych do złożenia wielu sprawozdań środowiskowych. Za niezłożenie ich w terminie grożą kary finansowe. Dlatego, aby ułatwić kontrolowanie tego procesu, przypominamy o najbliższych raportach, które należy złożyć w lipcu i październiku 2021.

Kiedy Kogo dotyczy Gdzie składamy sprawozdanie Rodzaj sprawozdania

Kiedy

30
lipca

Kogo dotyczy

Podmioty eksploatujące urządzenia i instalacje.

Gdzie składamy sprawozdanie

Właściwy organ ochrony środowiska oraz wojewódzki inspektor ochrony środowiska

Rodzaj sprawozdania

Przekazanie wyników pomiarów ciągłych w terminie 30 dni od dnia zakończenia półrocza, w którym pomiary zostały wykonane za I półrocze

Kiedy

30 
lipca

Kogo dotyczy

Podmiot pobierający wodę z własnego ujęcia, wprowadzający wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi

Gdzie składamy sprawozdanie

Właściwy zarząd zlewni PGW Wód Polskich

Rodzaj sprawozdania

Oświadczenie stanowiące podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – za II kwartał.

Kiedy

31
lipca

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali koncesję na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów.

Gdzie składamy sprawozdanie

Gmina oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rodzaj sprawozdania

Wniesienie przez przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesję na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów, opłat za podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji.

Kiedy

31
lipca

Kogo dotyczy

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Gdzie składamy sprawozdanie

Wójt/burmistrz/prezydent.

Rodzaj sprawozdania

Złożenie przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości półrocznych sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przekazywane w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu, którego dotyczy.

Kiedy

31
lipca

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy posiadający koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża

Gdzie składamy sprawozdanie

Gmina oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rodzaj sprawozdania

Wniesienie przez przedsiębiorcę opłaty eksploatacyjnej za I półrocze.

Kiedy

30
października

Kogo dotyczy

Podmiot pobierający wodę z własnego ujęcia, wprowadzający wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi.

Gdzie składamy sprawozdanie

Właściwy zarząd zlewni PGW Wód Polskich.

Rodzaj sprawozdania

Złożenie oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – za III kwartał.

Zobacz także

 

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji

 

O DNV - Business Assurance

Akredytowana jednostka certyfikująca

The module failed to load