Terminarz środowiskowy

Zdajemy sobie sprawę z ogromu obowiązków związanych ze sprawozdawczością w zakresie ochrony środowiska. Wiemy też, że niełatwo jest nadzorować terminowość w tym obszarze. Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące sprawozdań, które należy złożyć w marcu i kwietniu 2021.

Kiedy Kogo dotyczy Gdzie składamy sprawozdanie Rodzaj sprawozdania

Kiedy

31 marca

Kogo dotyczy

Dotyczy podmiotów, które powodują emisję zanieczyszczeń do powietrza lub składują odpady.

Gdzie składamy sprawozdanie

Urząd marszałkowski

Rodzaj sprawozdania

Zbiorczy wykaz informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Kiedy

31 marca

Kogo dotyczy

Podmioty prowadzące instalacje wymienione w załączniku nr I do rozporządzenia Nr 166/2006 PE i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (instalacje z pozwoleniem zintegrowanym), jeżeli w danym roku sprawozdawczym przekroczono określone wartości progowe.

Gdzie składamy sprawozdanie

Wojewódzki inspektorat ochrony środowiska (WIOŚ)

Rodzaj sprawozdania

Sprawozdanie za pośrednictwem systemu PRTR (Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń).

Kiedy

31 marca

Kogo dotyczy

Podmioty wprowadzające po raz pierwszy do obrotu produkty np. oleje, opony, preparaty smarowe.

Gdzie składamy sprawozdanie

Urząd marszałkowski

Rodzaj sprawozdania

Sprawozdanie roczne  o wysokości należnej opłaty produktowej oraz wniesienie ewentualnej opłaty produktowej za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.

Kiedy

30 kwietnia

Kogo dotyczy

Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny  przeznaczony dla gospodarstw domowych i organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Gdzie składamy sprawozdanie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ), urząd marszałkowski

Rodzaj sprawozdania

Roczny audyt zewnętrzny organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzący zakład przetwarzania przeprowadzony przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego. 

Kiedy

30 kwietnia

Kogo dotyczy

Podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości.

Gdzie składamy sprawozdanie

Wójt/burmistrz/prezydent

Rodzaj sprawozdania

Złożenie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości kwartalnych sprawozdań z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości.

Kiedy

30 kwietnia

Kogo dotyczy

Podmiot pobierający wodę z własnego ujęcia, wprowadzający wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi.

Gdzie składamy sprawozdanie

Właściwy zarząd zlewni PGW Wód Polskich

Rodzaj sprawozdania

Złożenie oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – za I kwartał.

Kiedy

30 kwietnia

Kogo dotyczy

Prowadzący instalację objętą systemem handlu uprawnieniami do emisji.

Gdzie składamy sprawozdanie

Rachunek instalacji w Krajowym Rejestrze

Rodzaj sprawozdania

Prowadzący instalację objętą systemem handlu uprawnieniami do emisji dokonuje, za pośrednictwem rachunku w Krajowym rejestrze, umorzenia uprawnień do emisji w liczbie odpowiadającej wielkości emisji ustalonej na podstawie raportu o wielkości emisji sporządzonego za poprzedni rok kalendarzowy.

Zobacz także

 

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji

 

O DNV - Business Assurance

Akredytowana jednostka certyfikująca

The module failed to load