DNV z akredytacją ISO 22301:2019

Brytyjski organ akredytacyjny UKAS udzielił DNV akredytacji na nową wersję normy dotyczącej systemów zarządzania ciągłością działania.

W dzisiejszych czasach wielkiej niepewności zdolność kontynuowania działalności operacyjnej bez większych zakłóceń jest bardzo ważna. Nowe wydanie normy odzwierciedla całą złożoność teraźniejszości, pomagając organizacjom w zarządzaniu ryzykiem i wzmacnianiu przewagi konkurencyjnej. 

Przedstawiona w normie ISO 22301 specyfikacja wymagań w zakresie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania zawiera jaśniejsze i łatwiejsze do odczytania wskazówki dotyczące tych wymagań. 

Fakt uzyskania przez DNV akredytacji UKAS komentuje Paul Breslin, Lider Sektora ICT w DNV -Business Assurance: „Jesteśmy bardzo dumni z tego osiągnięcia. Przyznanie uprawnień do certyfikacji według nowej wersji ISO 22301 wzmacnia nasze zaangażowanie w pomoc organizacjom we wdrażaniu strategii ciągłości działania i pokonywaniu problemów związanych z zakłóceniami i koniecznością przemieszczania działalności operacyjnej”. 

Jako akredytowana jednostka certyfikująca DNV służy wsparciem klientom przestawiającym się z wersji z roku 2012 na wersję 2019.

Najważniejsze zmiany:

  1. Zastosowano zasady struktury podstawowej HLS, które of 2012 r. uległy pewnej ewolucji  
  2. Zapisy normy zostały jedynie doprecyzowane – dokument nie zawiera nowych wymagań 
  3. Wszystkie branżowe wymagania dotyczące ciągłości działania są obecnie ujęte w Rozdziale 8 „Działania operacyjne”
  4. Rozdział 8 został przebudowany w sposób zapewniający bardziej przejrzystą prezentację kluczowych wymagań operacyjnych. 
  5. Terminologię dotyczącą ciągłości działania zmodyfikowano pod kątem większej klarowności.

Tu znajdziesz najważniejsze terminy, procedurę przygotowań oraz opis tego, jak DNV może wspomóc proces przestawienia się na nową wersję normy.

The module failed to load