DNV w Polsce

Zawieszenie certyfikatu

Procedura zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu
Certification by DNV GL

Zawieszenie: Unieważnienie certyfikatu na pewien okres czasu 
Cofnięcie: Stałe unieważnienie certyfikatu


Rozpoczęcie procedury zawieszenia lub cofnięcia


DNV GL Business Assurance może rozpocząć procedurę zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu, na przykład w sytuacjach gdy: 

1. Certyfikowane systemy zarządzania w sposób uporczywy i istotny nie spełniły wymogów certyfikacji, na przykład:

 • Nie doszło do prawidłowej reakcji na zidentyfikowaną niezgodność (niezgodności).
 • System zarządzania nie odzwierciedla aktualnego stanu organizacji i procesów, na przykład w wyniku zmian, przejęć, zmiany przedmiotu działalności itp. 
 • Nie doszło do implementacji ważnej części systemu zarządzania.
2. Uniemożliwiono przeprowadzenie audytów kontrolnych i ponownych zgodnie z wymaganą częstotliwością lub ustalonym harmonogramem. 3. Doszło do naruszenia warunków podpisanej umowy certyfikacyjnej, na przykład poprzez:
 • Brak zapłaty należnych opłat.
 • Nieprawidłowe wykorzystanie znaku certyfikacji i informacji o certyfikacji.
4. Klient z własnej inicjatywy występuje o tymczasowe zawieszenie.5. Od władz lub innych podmiotów otrzymano informacje mogące mieć wpływ na status certyfikatu, na przykład: 
 • Dowody istnienia niezgodności z wymogami prawnymi istotnymi dla certyfikowanego system zarządzania.
 • Dowody nieskuteczności systemu zarządzania w przypadku zaistnienia poważnych zdarzeń/wypadków.

Zarząd i upoważniony personel jednostki DNV GL Business Assurance, która wydała certyfikat podejmie decyzję co do działań, jakie należy podjąć, po przeprowadzeniu sprawdzenia i oceny dowodów dostępnych w sprawie. Jeśli zapadnie decyzja o zawieszeniu, zastosowana zostanie następująca procedura: Zawieszenie certyfikatu zwykle jest pierwszym etapem, po którym następuje cofnięcie certyfikatu, jeśli przyczyna zawieszenia nie zostanie usunięta w odpowiednim czasie. W zależności od powagi problemu, DNV GL Business Assurance może podjąć decyzję o natychmiastowym cofnięciu certyfikatu. W przypadku gdy błąd w systemie zarządzania dotyczy konkretnej części organizacji, konkretnych produktów itp. DNV GL Business Assurance może również rozważyć ograniczenie zakresu certyfikacji jako alternatywy dla jej zawieszenia. DNV GL Business Assurance może również podjąć decyzję o udzieleniu klientowi jedynie ostrzeżenia o rozważanym zawieszeniu certyfikacji.


Zawieszenie


Decyzja o zawieszeniu certyfikatu zostanie przekazana klientowi w formalnym piśmie. Pismo zawierać będzie:
 • Oświadczenie o podjęciu decyzji o zawieszeniu certyfikatu, wraz ze szczegółowym opisem sytuacji, argumentów przemawiających za decyzją i powołaniem obiektywnych dowodów zaistnienia sytuacji skutkującej zawieszeniem.
 • Informację o prawie do udzielenia odpowiedzi na decyzję i zaskarżenia jej. Termin na udzielenie odpowiedzi i złożenie zażalenia zwykle wynosi 10 dni roboczych. Możliwe jest złożenie zażalenia zgodnie z zasadami procedury skargowej.
 • Datę rozpoczęcia zawieszenia (zwykle jest to data odbioru pisma).
 • Warunki oraz termin podjęcia czynności niezbędnych do uchylenia zawieszenia oraz konsekwencje braku podjęcia odpowiednich czynności.
 • Sposób, w jaki DNV GL Business Assurance weryfikować będzie, czy odpowiednie warunki zostały spełnione, a niezbędne działania naprawcze zostały podjęte 
 • Oświadczenie, że w okresie zawieszenia certyfikat jest nieważny, a korzystanie z materiałów reklamowych zawierających informacje o certyfikacji jest zabronione w okresie zawieszenia.
 • Oświadczenie, że zarówno klient, jak i DNV GL Business Assurance winni informować wszelkie pytające o to podmioty, że certyfikat jest zawieszony.
 • Okres zawieszenia certyfikatu nie może przekroczyć 6 miesięcy.

Kontrola


DNV GL Business Assurance zweryfikuje, czy odpowiednie warunki zostały spełnione, a żądane czynności naprawcze zostały wprowadzone w życie. W zależności od wyników tej weryfikacji, DNV GL - Business Assurance podejmie jedną z następujących czynności:
 • Stwierdzi pozytywny wynik weryfikacji, uchyli zawieszenie i oświadczy, że certyfikat jest ważny
 • Stwierdzi negatywny wynik weryfikacji wobec faktu, że klient nie usunął problemów, które stały się przyczyną zawieszenia. Sytuacja ta zwykle skutkuje permanentnym cofnięciem certyfikatu (patrz niżej).
 • W obu przypadkach klient otrzyma pismo z informacją o wynikach weryfikacji.

Cofnięcie


Procedura cofnięcia certyfikatu zostanie wszczęta jeśli: 
 • Klient nie spełni warunków ustalonych w chwili zawieszenia certyfikatu.
 • Zawieszenie zostanie uznane za niewystarczające.
 • Decyzja o cofnięciu certyfikatu zostanie przekazana klientowi w formalnym piśmie, wraz ze zobowiązaniem do:
- Zaprzestania korzystania ze znaku certyfikacji oraz dokonywania wszelkich odniesień do certyfikacji. 
- Zwrotu certyfikatu (certyfikatów) i jego kopi do DNV GL Business Assurance. 
- Klientowi przysługuje prawo zażalenia. Zażalenia składane są zgodnie z zasadami procedury składania skarg.

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość