DNV w Polsce

Czym jest akredytowana certyfikacja?

Rola akredytacji w procesie certyfikacji.

Certyfikowany system zarządzania wspiera proces doskonalenia organizacji. Często jest także wymogiem zawieranych umów.

Czym jest akredytacja? 


Akredytacja weryfikuje kompetencje jednostki certyfikującej/rejestrującej. Aby spełnić kryteria akredytacji, organ akredytujący poddaje jednostkę certyfikującą/rejestrującą ocenie, aby zweryfikować zgodność postępowania jednostki certyfikującej/rejestrującej z obowiązującymi wymaganiami. To sposób władz na audytowanie audytorów (jednostek certyfikujących/rejestrujących takich jak DNV - Business Assurance).

Na czym polega akredytowana certyfikacja trzeciej strony?


Akredytowana certyfikacja systemu zarządzania jest wykorzystywana w celu wykazania zgodności z normą. Niezależne jednostki certyfikujące/rejestrujące świadczą usługi audytowania na rzecz firm, które pragną uzyskać certyfikację zgodności z określonymi normami.

Risk Based Certification™


Risk Based Certification to autorskie podejście DNV do certyfikacji systemów zarządzania. Świadomość tego, na czym należy się skoncentrować w pracach zmierzających do udoskonalenia systemu ma decydujące znaczenie dla nadzorowania elementów ryzyka, które mogą zagrozić pomyślności firmy. Dzięki metodzie Risk Based Certification, proces certyfikacji jest indywidualnie dopasowywany do oceny ryzyka biznesowego poszczególnych firm i dostarcza narzędzi doskonalenia.

Klient dostarcza dane dotyczące procesów operacyjnych krytycznych dla jego działalności. My oceniamy sposób Państwa funkcjonowania w tych szczególnie ważnych obszarach i pomagamy zidentyfikować miejsca, na których należy skoncentrować wysiłki a także sprawdzamy zgodność z wybranymi normami. Jeśli zostanie stwierdzone, że system zarządzania jest zgodny z wymaganiami, przyznany zostaje certyfikat. Dodatkowo jednak opracowana zostaje ocena Państwa funkcjonowania w obszarach szczególnego zainteresowania.

Jak uzyskać certyfikat DNV? 


Skuteczny system zarządzania podlega ciągłemu doskonaleniu. Trzeba zabiegać zarówno o utrzymanie systemu, jak i certyfikatu. Dlatego właśnie akredytowana certyfikacja składa się z dwóch etapów: audytu certyfikującego oraz następującego po nim etapu utrzymania certyfikatu. Na obydwu etapach stosujemy metodę Risk Based Certification.

Audyt certyfikacyjny


1. Rozmowy wstępne 

Aby odpowiednio przygotować audyt, musimy wiedzieć, co dla danej organizacji jest ważne. Musimy dobrze zrozumieć strategię biznesową i warunki firmy, wpływające na zdolność realizacji tej strategii. Następnie zidentyfikowane zostają 1 – 3 obszary szczególnego zainteresowania. Obszary te powinny być powiązane z systemem zarządzania, a także odzwierciedlać ryzyka lub szanse, które są dla organizacji najistotniejsze. Uzgodnienie tych obszarów to wspólna praca i jeśli jest to konieczne, nasi audytorzy mogą pomóc swoimi sugestiami. W tym etapie powinno uczestniczyć kierownictwo najwyższego szczebla.

2. Przegląd dokumentacji 

Nasz audytor wiodący oceni dokumentację systemu zarządzania. Wyniki tego procesu podsumowuje raport z przeglądu dokumentacji. Raport określa, czy Państwa organizacja jest gotowa do audytu certyfikacyjnego. Przegląd dokumentacji może odbyć się przed wizytą wstępną lub w jej ramach.

3. Wizyta wstępna  

Przed właściwym audytem certyfikacyjnym zazwyczaj składamy Państwu wizytę wstępną. Można ją połączyć z przeglądem dokumentacji. Wizyta wstępna ma dwojaki cel:

  • Sprawdzenie gotowości do audytu certyfikacyjnego, tj. przegląd księgi, sprawdzenie procedur, obejście terenu zakładu oraz krótkie sprawdzenie wdrożenia systemu zarządzania.
  • Przegląd danych dotyczących obszarów szczególnego zainteresowania i uzgodnienie 1-3 konkretnych obszarów wokół których skoncentruje się audyt.
    Na tej podstawie uzgodniony zostanie program audytu.

4. Audyt certyfikacyjny

Na audyt certyfikacyjny składają się nieformalne rozmowy, badania, obserwacja pracy systemu i przegląd właściwej dokumentacji. W toku tego procesu ocenimy stopień zgodności Państwa systemu zarządzania z wymaganiami wybranej normy oraz funkcjonowanie w zidentyfikowanych obszarach szczególnej uwagi. Po stwierdzeniu zgodności wydajemy certyfikat. Wyniki- w tym niezgodności - i wnioski zostaną przedstawione podczas spotkania zamykającego audyt oraz opisane w raporcie z audytu. Po audycie - w uzgodnionym terminie należy przedstawić działania korygujące do zidentyfikowanych niezgodności wraz z dowodami na ich wdrożenie. 

5. Decyzja w sprawie certyfikacji i przyznanie certyfikatu

Nasz audytor wiodący zweryfikuje, czy zostały podjęte odpowiednie działania naprawcze do wykrytych niezgodności. Na podstawie pozytywnej opinii audytor wydaje rekomendację na temat certyfikacji. Decyzja o certyfikacji zostaje podjęta po niezależnym przeglądzie wewnętrznym. Następnie w krótkim czasie zostaje wystawiony certyfikat. 

Utrzymanie certyfikatu

Na tym etapie zostaje zakończony audyt certyfikacyjny i możliwe jest przejście do fazy utrzymania certyfikatu.

Zakres certyfikacji może wymagać zmiany podczas 3-letniego okresu certyfikacji. W przypadku rozszerzenia zakresu proces rozpocznie się ponownie od przeglądu dokumentacji (pkt.2 - jeśli jest taka konieczność). Kolejnym etapem będzie audyt rozszerzonego zakresu certyfikacji prowadzony zgodnie z opisem w pkt.4. 


1. Audyty okresowe 

Certyfikat jest wydawany na okres trzech lat. Z chwilą przyznania certyfikacji opracujemy plan regularnych audytów okresowych obejmujący cały ten trzyletni okres. Audyty te będą potwierdzać bieżącą zgodność firmy z wymaganiami normy oraz poddadzą ponownej ocenie funkcjonowanie w obszarach szczególnego zainteresowania. Wymagane jest przeprowadzenie co najmniej jednego audytu okresowego w roku.

2. Audyt recertyfikacyjny 

Gdy dobiegnie końca trzyletni okres ważności certyfikatu, certyfikacja zostanie przedłużona audytem recertyfikującym.

Zawieszenie lub wycofanie certyfikatu


Co się stanie jeśli organizacja nie da rady utrzymać swojego systemu zarządzania, a co za tym idzie certyfikacji? DNV Business Assurance posiada jasne procedury dotyczące zawieszenia lub wycofania certyfikatu. Zastosowanie tej procedury ma miejsce wówczas gdy organizacja uporczywie i w poważnych aspektach nie potrafi wykazać zgodności systemu zarządzania z wymaganiami lub w innych sytuacjach opisanych w procedurze zawieszenia lub wycofania certyfikatu.

Kto podejmuje decyzję o certyfikacji?


Zakres certyfikacji jest uzgadniany na początkowym etapie tego procesu. Jednakże zakres ten może wymagać zwiększenia lub zmniejszenia ze względu na czynniki takie jak przejścia, redukcji lub zwiększenia o nowe lokalizacje. Decyzja o przyznaniu pierwszego certyfikatu, odnowieniu certyfikatu, czy zwiększeniu lub zmniejszeniu zakresu certyfikacji jest podejmowana przez kompetentny i upoważniony zespół pracowników DNV - inny od zespołu audytującego. Decyzja ta jest oparta na przeglądzie procesu certyfikacji i dokumentacji poaudytowej. 

Podobna procedura ma zastosowanie w przypadku zawieszania, odnawiania lub wycofania certyfikatu. 

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość