Standardy Rady Zarządzania Akwakulturą (Aquaculture Stewardship Council)

Zademonstruj swoje zaangażowanie w odpowiedzialną hodowlę akwakultury.

Standardy Aquaculture Stewardship Council (ASC) dla odpowiedzialnie hodowanych owoców morza umożliwiają wykazanie konsumentom, że owoce morza zostały wyhodowane w sposób, który minimalizuje lub eliminuje społeczny i środowiskowy wpływ hodowli akwakultury. Certyfikacja według standardów ASC uprawnia do używania ekoetykiety na produktach.  

Standardy odpowiedzialnej hodowli są zarządzane przez Aquaculture Stewardship Council, której misją jest osiągnięcie zrównoważonych środowiskowo i społecznie odpowiedzialnych praktyk w sektorze akwakultury przy użyciu skutecznych mechanizmów rynkowych, które tworzą wartość w całym łańcuchu.

Czym są standardy ASC?

Obecnie istnieje jedenaście standardów ASC obejmujących 17 grup gatunków [abalone; małże (małże, omułki, ostrygi, przegrzebki); płastugi; pstrąg słodkowodny; pangasius; łosoś; seabass, seabream, meagre; seriola i cobia; krewetki; tilapia; tropikalne ryby morskie]. Istnieje również wspólny standard ASC-MSC (Marine Stewardship Council) dla wodorostów. 

Aby uzyskać certyfikat zgodności ze standardem ASC, rolnicy muszą spełnić zestaw wymagań obejmujących:

 • Planowanie  
 • Rozwój 
 • Eksploatacja systemów produkcyjnych akwakultury.

The focus of the standard is on production and the immediate inputs to production. The requirements of the standard build on best practices. The standard aims to be a starting point for continuous improvement, and therefore will be periodically updated to reflect the best available scientific knowledge, management practices and technologies. 

Norma koncentruje się na produkcji i jej bezpośrednich nakładach, z wymaganiami, które opierają się na najlepszych praktykach. Ma ona stanowić punkt wyjścia do ciągłego doskonalenia i dlatego jest okresowo aktualizowana, aby odzwierciedlać najlepszą dostępną wiedzę naukową, praktyki zarządzania i technologie.  

Spełnienie pełnego zestawu wymogów będzie wymagało od gospodarstw:

 • Zapewnienie wysokiego poziomu przejrzystości i regularnego monitorowania kluczowych wskaźników  
 • upublicznianie niektórych danych dotyczących wyników  
 • udostępnić DKN inne dane dotyczące wyników 

Aby nosić ekoznak ASC, integralność produktów pochodzących z gospodarstwa posiadającego certyfikat ASC jest weryfikowana poprzez certyfikację Chain of Custody (CoC). W przypadku ASC, certyfikat Chain of Custody jest przyznawany poprzez zastosowanie systemu MSC Chain of Custody, przy użyciu specyficznych dla ASC wymagań.  

Korzyści wynikające z uzyskania certyfikatu 

Certyfikacja według standardów ASC daje producentom szereg korzyści:  

 • Dostęp do rynków z wymogiem posiadania owoców morza z certyfikatem ASC 
 • Jasna i wiarygodna komunikacja na temat odpowiedzialnego rolnictwa dla klientów i interesariuszy 
 • Uprawnienie produktów do noszenia oznakowania ekologicznego ASC  
 • Ustrukturyzowane zaangażowanie zainteresowanych stron  
 • Niezależna weryfikacja najlepszych praktyk środowiskowych i społecznych

Rozpoczęcie pracy

Pierwszym krokiem jest uzyskanie więcej informacji na temat systemu certyfikacji i zapoznanie się ze standardem ASC. Standard jest dostępny do pobrania na stronie internetowej ASC. 

Skorzystaj z listy kontrolnej ASC przed audytem, aby upewnić się, że spełniasz wymagania dotyczące gromadzenia danych przed pierwszym audytem. Niektóre wskaźniki wymagają zebrania danych co najmniej 6 miesięcy przed pierwszym audytem. 

DNV jest akredytowaną jednostką certyfikującą dla standardu MSC Chain of Custody i może wspierać Państwa w procesie certyfikacji zgodnie z tym standardem.   

Nasi eksperci należą do najbardziej doświadczonych audytorów w branży i są w stanie zapewnić certyfikację według standardu ASC dla Państwa gospodarstwa.

More information

  Towards a Safe and Sustainable Food Supply Chain

Towards a Safe and Sustainable Food Supply Chain

Download our flyer

  Aquaculture Stewardship Council Salmon standard

Aquaculture Stewardship Council Salmon standard

Download our flyer

 

ASC farm audit announcements

 

Aquaculture Stewardship Council

The ASC homepage

 

ASC download centre

Standards, Certification and Accreditation

 

WWF Sustainable Seafood

About the Aquaculture Dialogues