Standard MSC dotyczący rybołówstwa

Standard Zrównoważonego Rybołówstwa Marine Stewardship Council (MSC) zapewnia, że łowisko jest dobrze zarządzane i odpowiedzialnie eksploatowane, aby utrzymać wyznaczone cele i otaczające środowisko morskie.

Wzrost liczby ludności, nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych i degradacja środowiska doprowadziły do zmniejszenia się bioróżnorodności na świecie. Liczba gatunków maleje, niektóre wymierają, a ekosystemy wyczerpują się i ulegają zniszczeniu. Zminimalizowanie środowiskowego wpływu w ekosystemie ma zasadnicze znaczenie. Certyfikacja zgodna ze Standardem Rybołówstwa MSC potwierdza stosowanie zrównoważonych praktyk, wykorzystując wiarygodny, niezależny proces oceny przez stronę trzecią.

Czym jest Standard Rybołówstwa MSC

Standard MSC Fisheries Standard ma zastosowanie do wszystkich połowów dzikich populacji ryb.  Standard ten opiera się na trzech podstawowych zasadach: 

  • Zrównoważone wykorzystanie eksploatowanych zasobów rybnych
  • Utrzymanie ekosystemu, od którego zależy rybołówstwo
  • Skuteczne i odpowiedzialne zarządzanie 

Aby zapewnić, że tylko owoce morza pochodzące z certyfikowanych przez MSC zrównoważonych połowów noszą ekoetykietę MSC, wszystkie firmy w łańcuchu dostaw muszą być certyfikowane zgodnie z MSC Chain of Custody Standard.

Korzyści wynikające z uzyskania certyfikatu

Certyfikacja MSC Fisheries Standard pozwala Państwa organizacji na:

  • Spełnienie wymagań rynku w zakresie weryfikacji przez stronę trzecią zrównoważonych połowów
  • Wyróżnienie produktów na coraz bardziej konkurencyjnym rynku
  • Bycie preferowanym dostawcą
  • Dostosowanie do świadomego ekologicznie konsumenta
  • Wspieranie pozycjonowania swojego produktu za pomocą oznakowania ekologicznego eco-label
  • Okazanie społeczności i zainteresowanym stronom dobrego zarządzania zasobami
  • Wkład w zwiększenia presji na poprawę sytuacji w niezrównoważonych łowiskach

To daje konsumentom i detalistom pewność, że produkty z owoców morza pochodzą z dobrze zarządzanego i zrównoważonego źródła.

Pierwszy krok

Najważniejszym elementem procesu certyfikacji jest przejrzyste zidentyfikowanie i rozwiązanie problemów dotyczących docelowych zasobów (stad docelowych), wpływu połowów na środowisko morskie oraz skuteczności systemu zarządzania łowiskiem.
Pewne okoliczności, na które Twoja firma nie ma wpływu, mogą uniemożliwić Ci uzyskanie certyfikatu, np. niezrównoważona polityka rządowa. Dlatego też ocena wstępna jest podstawowym krokiem w procesie certyfikacji, mającym na celu identyfikację możliwych problemów na bardzo wczesnym etapie. 

Ocena obejmuje pomiar łowiska w odniesieniu do zasad standardu, z uwzględnieniem wyjątkowe okoliczności w łowisku. Proces certyfikacji obejmuje zaangażowanie ekspertów ds. rybołówstwa, konsultacje z zainteresowanymi stronami oraz składanie raportów na poszczególnych etapach.

Przejście na MSC

MSC oferuje również program przejścia na MSC (In-transition to MSC - ITM) dla tych, którzy dopiero zaczynają. Ten 5-letni program wspiera łowiska każdej wielkości i z każdej lokalizacji, które dąży do uzyskania certyfikatu, ale nie jest jeszcze gotowe do przystąpienia do Standardu Rybołówstwa. Program ten wspiera rybołówstwo w osiąganiu wymiernych, niezależnie zweryfikowanych postępów na drodze do certyfikacji MSC. Dotyczy on zarówno łowisk, które chcą przystąpić do certyfikacji, jak i tych już certyfikowanych, ale z zawieszonym certyfikatem. Program obejmuje szereg narzędzi doskonalących, które pomagają łowiskom zidentyfikować obszary wymagające zmian, opracować plan działań doskonalących i monitorować postępy.  Wymagana jest regularna niezależna weryfikacja wprowadzanych ulepszeń, która musi być przeprowadzana przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. W ten sposób można wykazać postęp wobec interesariuszy  i złożyć wniosek do Funduszu Pomocy w Przejściu na MSC, który pokrywa koszty wdrażania usprawnień i weryfikacji postępów. Rybołówstwa objęte programem ITM nie mogą używać oznakowania ekologicznego MSC. 

 

Zobacz także

 

Marine Stewardship Council (MSC)

 

Katalog dostawców MSC

 

Etykiety MSC "ecolabel"