My Care: Budowanie zaufania poprzez skuteczne zarządzanie ryzykiem infekcji

W dobie epidemii COVID-19 utrzymanie ciągłości działania stało się wyzwaniem, z jakim nigdy dotąd nie mieliśmy w biznesie do czynienia. Zarządzanie ryzykiem zakażeń stało się – i pozostanie na długo – zasadniczym czynnikiem efektywnego działania. Opracowana przez DNV metodologia My Care pozwala ocenić zgodność firmy z obowiązującymi wymaganiami i jej dojrzałość w obszarze zarządzania ryzykiem zakażeń w odniesieniu do występujących obecnie patogenów , w sposób zgodny z wymaganiami krajowymi oraz najlepszymi praktykami branżowymi. Cyfrowy znak My Care jest dla klientów i pracowników gwarancją tego, że firma dobrze zarządza ryzykiem epidemicznym.

Obecna sytuacja wymaga zmiany podejścia do zarządzania ryzykiem zakażeń w organizacjach. Nowe okoliczności wymuszają na każdej firmie i każdej branży wprowadzenie zabezpieczeń, jakie wcześniej spotykało się wyłącznie w takich placówkach, jak np. szpitale. Proponowana przez DNV autorska metodologia My Care powstała w oparciu o standardy i systemy przewidziane dla szpitali, jako narzędzie do oceny zgodności z wymaganiami dotyczącymi zarządzanie ryzykiem infekcji i dojrzałości firm w tym obszarze. My Care opiera się na solidnym fundamencie podejścia do zarządzania ryzykiem w zapewnianiu bezpieczeństwa pacjentów, które stworzyliśmy dla szpitali. Dodatkowym uzupełnieniem jest nasza wiedza i doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem, systemów zarządzania HSE oraz systemu oceny dojrzałości i bezpieczeństwa ISRS™. ISRS (International Safety Rating System) jest wiodącym na świecie narzędziem oceny, doskonalenia i wykazywania efektywności procesów biznesowych organizacji.

To kompleksowe podejście buduje odporność firm. My Care umożliwia przygotowanie się do podjęcia działania już dziś, a zarazem dostosowanie się do funkcjonowania w nowych warunkach, po wygaśnięciu epidemii. Metodologia wprowadza trwałe zmiany w polityce i systemie zarządzania HSE w celu osiągnięcia długoterminowej odporności organizacji.

Sprawne zapobieganie zakażeniom i ograniczanie ryzyka w tym zakresie wymaga uwzględnienie wszelkich aspektów i działań w następujących obszarach:

 • zapobieganie zakażeniom i/lub stosowanie środków nadzoru; 
 • gotowość kryzysowa, polityka i procedury związane z wybuchem epidemii; 
 • a także zgodność procesów z wymaganiami regulacji krajowych i międzynarodowych, jak również najlepszych praktyk branżowych.

My Care mierzy dojrzałość podejmowanych działań zapobiegawczych i ograniczających ryzyko, dostarczając cenną, pogłębioną wiedzę o efektywności działań organizacji. pewnienie się, że Twoja firma jest gotowa do podjęcia działań operacyjnych, umożliwia przywrócenie działalności i jej kontynuację, dając poczucie bezpieczeństwa. Niezależna ocena zapewnia opinię publiczną, klientów i pracowników o zdolności firmy do radzenia sobie z ryzykiem infekcji i gwarantuje bezpieczeństwo. Ten komunikat jest skutecznie przekazywany za pomocą dedykowanego cyfrowego znaku zaufania My Care, szczegółowego raportu przechowywanego w systemie blockchain, co zapewnia jego niezmienność i integralność. Ponadto, firma otrzymuje opracowanie, zawierające szczegółową ocenę sytuacji, wraz ze wskazaniem obszarów do poprawy, co pozwala jej na skuteczne doskonalenie odporności i wiarygodności 

My Care – budowanie zaufania klientów

Autorska metodologia proponowana przez DNV przewiduje holistyczne podejście do zarządzania ryzykiem zakażeń w organizacji. Zawarty w niej model dojrzałości pozwala ocenić aktualną skuteczność organizacji w kontrolowaniu ryzyka epidemicznego, a także określić, co jest potrzebne, by poprawić funkcjonowanie w tym zakresie. 

Aby jak najlepiej przygotować się do działania w warunkach epidemii COVID-19 oraz po jej wygaśnięciu, organizacja powinna

 1. Wprowadzić niezbędne środki ochrony zdrowia
 2. Przywrócić zaangażowanie klientów i pracowników
 3. Działać szybko, lecz myśleć perspektywicznie, pod kątem dostosowania firmy do funkcjonowania w rzeczywistości po ustaniu epidemii COVID-19.
Celem jest wdrożenie procesów i zasad zapewniających bezpieczeństwo ludziom. Ocena dojrzałości promuje uporządkowane i zorganizowane metody działania, z mocnym akcentem na ciągłe doskonalenie i monitorowanie. Sytuacja związana z epidemią COVID-19 podlega szybkim zmianom, a to wymaga dynamicznego podejścia do zarządzania ryzykiem zakażeń. Należy zatem:
 1. Ocenić zdolność organizacji do kontrolowania i ograniczania ryzyka epidemicznego
 2. Dostosować politykę HSE do funkcjonowania po pandemii
 3. Zadbać o poczucie bezpieczeństwa klientów, bo to ich powrót jest warunkiem koniecznym do wznowienia działalności
 4. Utrzymywać łączność cyfrową z klientami, by budować ich zaufanie
 5. Podjąć działania już dziś, poddać je ocenie, działać dalej

Aby móc informować zainteresowane strony o swojej gotowości, organizacja otrzyma szczegółowe raporty oraz specjalny znak cyfrowy, który może umieszczać na obiektach, stronie internetowej i we wszystkich punktach kontaktu umożliwiających budowanie zaufania. Gwarancją autentyczności i integralności znaku są powiązane z nim odniesienia do raportów z weryfikacji oraz do danych przechowywanych w naszych systemach blockchain.

Jak to działa?

 My Care mierzy gotowość i dojrzałość organizacji w sześciu różnych obszarach:

 1. Zarządzanie
  Odpowiedzialność i rola kadry kierowniczej najwyższego szczebla w każdej organizacji w zakresie tworzenia polityki, rozwoju kultury korporacyjnej, szerzenia świadomości, zarządzania ryzykiem i alokacji zasobów w celu ograniczenia ryzyka zakażenia
 2. Strategia
  Proces szczegółowego planowania w wyznaczaniu celów, z uwzględnieniem wszystkich składowych niezbędnych do osiągnięcia wyznaczonych celów w zakresie ograniczania ryzyka 
 3. Komunikacja
  Identyfikowanie kanałów komunikacji i grup docelowych komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz zarządzanie nimi.
 4. Działania
  Uporządkowane i zweryfikowane metody postępowania i zapobiegania zakażeniom. Polityka, strategia i planowanie dostarczą wszelkich środków niezbędnych do kontrolowania działań. 
 5. Analiza danych
  Ten obszar ma związek z definiowaniem, wyznaczaniem, pomiarem i monitorowaniem danych o infekcji oraz wszelkich parametrów pozwalających organizacji określić jej rzeczywiste położenie na stworzonej przez nią mapie działania. 
 6. Ciągłe doskonalenie
  Proces mający na celu poprawę efektywności organizacji, aktualizowanie ról, procesów i stosowanych narzędzi pod kątem osiągania wyznaczonego poziomu funkcjonowania.

Raport z oceny przedstawia profil dojrzałości organizacji, wskazując jednocześnie na obszary, w których firma osiąga dobre wyniki, jak również te, w których istnieje potrzeba poprawy. Dokument wyraźnie definiuje priorytety, określone pod kątem uzyskania znaczącej poprawy wyników. 

Posługując się metodologią My Care, DNV przeprowadza dwa rodzaje ocen. Można wybrać pomiędzy oceną gotowości lub dojrzałości lub połączyć je ze sobą. Podstawowa różnica polega na tym, że pełna ocena dojrzałości prezentuje bardziej szczegółowy profil organizacji, jego interpretację oraz usytuowanie na skali dojrzałości. Jest pogłębioną analizą, która zapewni ciągłe doskonalenie obszaru HSE w organizacji oraz możliwość osiągania kolejnych poziomów dojrzałości. 

W ocenie gotowości organizacji przyjmujemy pewien wybrany, porównawczy punkt odniesienia. Aby proces zarządzania ryzykiem zakażeń był sprawny i skuteczny, konieczne jest osiągnięcie wskazanego poziomu. Analiza wskaże niezbędne modyfikacje, przy czym dla wielu organizacji będzie to doskonały punkt wyjściowy w ich dążeniu do wzmocnienia własnej odporności i budowy zaufania. 

Oceny przeprowadzają eksperci DNV legitymujący się kompetencjami odpowiednimi do stosowania metodologii My Care: 

 • konsultanci przeszkoleni w zakresie ISRS zajmują się badaniem dojrzałości
 • audytorzy wiodący ISO 45001 wnoszą wiedzę w dziedzinie zarządzania ryzykiem
 • jednolitość podejścia zapewniają specjalistyczne szkolenia dotyczące metodologii
 • niezbędnego wsparcia dostarczają specjaliści DNV z zakresu opieki zdrowotnej w USA, Europie i Azji