Skip to content

Ważne zmiany dotyczące certyfikacji na zgodność z FSSC 22000 v5.1

W ramach FSSC opublikowano nową wersję normy 5.1, w celu uwzględnienia nowych wymagań GFSI w zakresie benchmarkingu, wzmocnienia procesu licencjonowania i programu integralności aktywów, jak również mając na celu poprawę jakości dokumentu, co przełożyło się na niewielkie zmiany edytorskie czy uzupełnienia w stosunku do wersji 5; norma jest dostępna na stornie internetowej FSSC.

Audyty według aktualnie obowiązującej normy FSSC 22000 wersja 5 mogą być prowadzone tylko do 31 marca 2021; od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 należy je przeprowadzać według wymagań FSSC 22000 Wersja 5.1.

Audyty w wersji 5.1 będą traktowane jako aktualizacja do nowych wymagań, zatem obejmą całość zakresu FSSC 22000 v5.1 i tam, gdzie zachodzi taka potrzeba, mogą być przeprowadzane bez zapowiedzi, zgodnie z wymogami dotyczącymi niezapowiedzianych audytów w cyklu 3-letnim.

Istotna zmiana wprowadzona w nowej wersji standardu ma związek z czasem trwania audytu: dla wszystkich typów audytów (certyfikacyjne, w okresowych, recertyfikacja) w przedsiębiorstwach zaliczających się do kategorii C, D, I oraz K (żywność, pasze, opakowania oraz środki bio-chemiczne) minimalny czas trwania będzie zawsze wynosił 2 osobodni (z wyłączeniem przedsiębiorstw, realizujących proste procesy, z zatrudnieniem w wymiarze poniżej 20 etatów oraz maksymalnie 1 planem HACCP – tam dopuszcza się audyty trwające 1,5 osobodnia).

Certyfikaty potwierdzające zgodność z FSSC wersja 5 nie będą odnawiane jako aktualizacja do wersji 5.1, natomiast w raportach z audytów, planach audytów, programie audytu oraz na portalu FSSC pojawią się wyraźne odniesienia do Wersji 5.1.

W celu lepszego zrozumienia procesu przejścia na wersję 5.1 istotna jest analiza następujących zmian/informacji:

  • Audyty certyfikacyjne (Etap 1 + Etap 2): od 1 kwietnia 2021 zarówno audyty Etapu 1, jak i Etapu będą prowadzone według wersji 5.1; jeśli Etap 1 będzie miał miejsce przed 1 kwietnia 2021, zostanie przeprowadzony według wersji 5, a Etap 2 – o ile nastąpi 1 kwietnia 2021 lub później – odbędzie się według wersji 5.1.
  • Audyty okresowe (w nadzorze): nie ma możliwości prowadzenia audytów aktualizujących systemy zgodne z wersją 4.1 bezpośrednio do wersji 5.1.
  • Recertyfikacja: formę aktualizacji bezpośredniej, umożliwiającej przejście bezpośrednio z wersji 4.1 na wersję 5.1 mogą mieć audyty recertyfikacyjne odbywające się 1 kwietnia 2021 r. lub później wskutek konieczności przedłużenia ważności certyfikatu w związku z pandemią koronawirusa. W takich przypadkach pierwszy audyt w nadzorze odbędzie się również w roku 2021, z uwagi na obowiązek spełnienia wymagań certyfikacji dotyczących cyklu roku kalendarzowego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji związanych z kalkulacjami prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny lub przesłanie formularza kontaktowego

The module failed to load