Skip to content

Terminarz środowiskowy

Corocznie przedsiębiorcy są zobowiązanych do złożenia wielu sprawozdań środowiskowych. Za niezłożenie ich w terminie grożą kary finansowe. Dlatego, aby ułatwić kontrolowanie tego procesu, przypominamy o najbliższych raportach, które należy złożyć w lipcu i październiku 2022.

Kiedy

Kogo dotyczy

Gdzie składamy sprawozdanie

Rodzaj sprawozdania

Kiedy

30
lipca

Kogo dotyczy
Podmioty eksploatujące urządzenia i instalacje.
Gdzie składamy sprawozdanie
Właściwy organ ochrony środowiska oraz wojewódzki inspektor ochrony środowiska
Rodzaj sprawozdania
Przekazanie wyników pomiarów ciągłych w terminie 30 dni od dnia zakończenia półrocza, w którym pomiary zostały wykonane za I półrocze
Kiedy
30 
lipca
Kogo dotyczy
Podmiot pobierający wodę z własnego ujęcia, wprowadzający wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi
Gdzie składamy sprawozdanie
Właściwy zarząd zlewni PGW Wód Polskich
Rodzaj sprawozdania
Oświadczenie stanowiące podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – za II kwartał.
Kiedy
31
lipca
Kogo dotyczy
Przedsiębiorcy, którzy uzyskali koncesję na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów.
Gdzie składamy sprawozdanie
Gmina oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Rodzaj sprawozdania
Wniesienie przez przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesję na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów, opłat za podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji.
Kiedy
31
lipca
Kogo dotyczy
Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
Gdzie składamy sprawozdanie
Wójt/burmistrz/prezydent.
Rodzaj sprawozdania
Złożenie przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości półrocznych sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przekazywane w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu, którego dotyczy.
Kiedy
31
lipca
Kogo dotyczy
Przedsiębiorcy posiadający koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża
Gdzie składamy sprawozdanie
Gmina oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Rodzaj sprawozdania
Wniesienie przez przedsiębiorcę opłaty eksploatacyjnej za I półrocze.
Kiedy
30
października
Kogo dotyczy
Podmiot pobierający wodę z własnego ujęcia, wprowadzający wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi.
Gdzie składamy sprawozdanie
Właściwy zarząd zlewni PGW Wód Polskich.
Rodzaj sprawozdania
Złożenie oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – za III kwartał.

Zobacz także

 

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji

 

O DNV - Business Assurance

Akredytowana jednostka certyfikująca

The module failed to load