Skip to content

Terminarz środowiskowy

Zdajemy sobie sprawę z ogromu obowiązków związanych ze sprawozdawczością w zakresie ochrony środowiska. Wiemy też, że niełatwo jest nadzorować terminowość w tym obszarze. Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące sprawozdań, które należy złożyć w marcu i kwietniu 2021.

Kiedy

Kogo dotyczy

Gdzie składamy sprawozdanie

Rodzaj sprawozdania

Kiedy
31 marca
Kogo dotyczy
Dotyczy podmiotów, które powodują emisję zanieczyszczeń do powietrza lub składują odpady.
Gdzie składamy sprawozdanie
Urząd marszałkowski
Rodzaj sprawozdania
Zbiorczy wykaz informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.
Kiedy
31 marca
Kogo dotyczy
Podmioty prowadzące instalacje wymienione w załączniku nr I do rozporządzenia Nr 166/2006 PE i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (instalacje z pozwoleniem zintegrowanym), jeżeli w danym roku sprawozdawczym przekroczono określone wartości progowe.
Gdzie składamy sprawozdanie
Wojewódzki inspektorat ochrony środowiska (WIOŚ)
Rodzaj sprawozdania
Sprawozdanie za pośrednictwem systemu PRTR (Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń).
Kiedy
31 marca
Kogo dotyczy
Podmioty wprowadzające po raz pierwszy do obrotu produkty np. oleje, opony, preparaty smarowe.
Gdzie składamy sprawozdanie
Urząd marszałkowski
Rodzaj sprawozdania
Sprawozdanie roczne  o wysokości należnej opłaty produktowej oraz wniesienie ewentualnej opłaty produktowej za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.
Kiedy
30 kwietnia
Kogo dotyczy
Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny  przeznaczony dla gospodarstw domowych i organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Gdzie składamy sprawozdanie
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ), urząd marszałkowski
Rodzaj sprawozdania
Roczny audyt zewnętrzny organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzący zakład przetwarzania przeprowadzony przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego. 
Kiedy
30 kwietnia
Kogo dotyczy
Podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości.
Gdzie składamy sprawozdanie
Wójt/burmistrz/prezydent
Rodzaj sprawozdania
Złożenie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości kwartalnych sprawozdań z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości.
Kiedy
30 kwietnia
Kogo dotyczy
Podmiot pobierający wodę z własnego ujęcia, wprowadzający wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi.
Gdzie składamy sprawozdanie
Właściwy zarząd zlewni PGW Wód Polskich
Rodzaj sprawozdania
Złożenie oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – za I kwartał.
Kiedy
30 kwietnia
Kogo dotyczy
Prowadzący instalację objętą systemem handlu uprawnieniami do emisji.
Gdzie składamy sprawozdanie
Rachunek instalacji w Krajowym Rejestrze
Rodzaj sprawozdania
Prowadzący instalację objętą systemem handlu uprawnieniami do emisji dokonuje, za pośrednictwem rachunku w Krajowym rejestrze, umorzenia uprawnień do emisji w liczbie odpowiadającej wielkości emisji ustalonej na podstawie raportu o wielkości emisji sporządzonego za poprzedni rok kalendarzowy.

Zobacz także

 

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji

 

O DNV - Business Assurance

Akredytowana jednostka certyfikująca

The module failed to load