Other sectors

Sprostowanie do Rozporządzenia Komisji (UE) 2018/2026 z dnia 19 grudnia 2018 r.

EU flags

- zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (Dz.UE.L.2018.325.18)

4 sierpnia 2022 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ukazało się sprostowanie do polskiej wersji dokumentów związanych z Rozporządzeniem EMAS.

Sprostowanie odnosi się do polskiego tłumaczenia załącznika IV rozporządzenia nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), odnoszącego się informowania o środowisku. Do rozporządzenia nie wprowadzono nowych wymagań, skorygowano jedynie polskie tłumaczenie. Najważniejsze korekty to:

  • Dotychczasowe zobowiązanie do informowania o środowisku w formie elektronicznej, w tym zapewnienie dostępności deklaracji środowiskowej na stronie internetowej organizacji , wskazane zostały jako zalecane (pkt A załącznika IV).
  • Skorygowano brzmienie wymaganego zakresu deklaracji środowiskowej, m.in. w zakresie streszczenia dostępnych danych dotyczących efektów działalności środowiskowej organizacji w odniesieniu do znaczącego wpływu organizacji na środowisko - „znaczący wpływ na środowisko” zastąpiono sformułowaniem „znaczący aspekt środowiskowy” (pkt B lit. f załącznika IV), odniesienie do mających zastosowanie przepisów prawnych, skorygowano na odniesienie do głównych przepisów prawnych (pkt B lit. g załącznika IV),
  • Określając swoje aspekty środowiskowe przy wykorzystaniu wskaźników, organizacja musi pokrótce określić zakres (w tym granice (było ograniczenia) organizacyjne i materialne, możliwości zastosowania i metodę obliczeniową) objęty każdym wskaźnikiem (pkt C ppkt. 1 załącznika IV),
  • Sformułowanie „preferencyjnie” zastąpiono formami „zaleca się”, „w miarę możliwości”, 
  • Zbiorcze oświadczenie o środowisku różnych lokalizacji geograficznych organizacji, zastąpiono określeniem zbiorczej deklaracji środowiskowej (pkt D załącznika IV), a co za tym idzie użyte sformułowanie „wspólna deklaracja środowiskowa” zastąpiona zostały sformułowaniem „zbiorcza deklaracja środowiskowa".
9 listopada 2023

Pierwszy na świecie certyfikat OCS wystawiony przez DNV trafia do LyondellBasell

Tarragona/Essen, 17 października 2023 r. - LyondellBasell jest pierwszą firmą na świecie, która pomyślnie przeszła certyfikację zgodnie z programem certyfikacji OCS Europe opartym na inicjatywie Operation Clean Sweep (OCS). Certyfikat został wręczony 14 września 2023 r. w zakładzie firmy w Tarragonie w Hiszpanii przez Anę del Rio (Country Manager w DNV Iberia. Certyfikat potwierdza, że zakład ten spełnia wymagania programu OCS, stworzonego dla firm funkcjonujących w łańcuchu dostaw tworzyw sztucznych, jako pomoc w minimalizowaniu uwalniania do środowiska tworzyw sztucznych i w działaniach na rzecz ochrony środowiska.

  • Other sectors
Zobacz więcej