Other sectors

Sprostowanie do Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1505 z dnia 28 sierpnia 2017 r.

EU flags

- zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (Dz.UE.L.2017 r. Nr 222, str. 1 z późn. zm.)

4 sierpnia 2022 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ukazało się sprostowanie do polskiej wersji dokumentów związanych z Rozporządzeniem EMAS.

Sprostowanie odnosi się do polskiego tłumaczenia załączników I - III rozporządzenia nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), zmienionego rozporządzeniem 2017/1505 z dnia 28 sierpnia 2017 r., odnoszących się przeglądu środowiskowego (załącznik I), wymogów dotyczących systemu zarządzania środowiskowego (załącznik II) oraz wewnętrznego audytu środowiskowego (załącznik III). 

Do rozporządzenia nie wprowadzono nowych wymagań, skorygowano jedynie polskie tłumaczenie.

Najważniejsze korekty to:

  • W załączniku I w przypadku odniesienia do zamówień publicznych usunięto określenie „publicznych”, a zapisy, w odnieszące się do „nabywania surowców” zmieniono na pozyskiwanie.
  • W załączniku II obejmują skorygowano wskazane w części A tabeli wymogi dotyczące systemu zarządzania środowiskowego na mocy EN ISO 14001:2015, w celu ich ujednolicenia.
  • W załączniku III zapis odnoszący się do etapu audytu polegającego na gromadzeniu dowodów w celu wykazania słabych i mocnych stron systemu zarządzania, zastąpiony został zapisem o gromadzenie dowodów w celu wskazania, gdzie system zarządzania funkcjonuje, a gdzie nie.