Skip to content

ReSea Project jest drugą organizacją certyfikowaną zgodnie z normą DNV w zakresie identyfikowalności odzyskanych tworzyw sztucznych

ReSea Project jest to duńską spółką zajmującą się oczyszczaniem rzek i oceanów w Indonezji. Firma ta jako druga organizacja na świecie uzyskała certyfikat zgodności z opracowaną przez DNV normą dotyczącą weryfikacji pochodzenia plastiku odzyskanego z hydrosfery.

ReSea Project realizuje społecznie ukierunkowane rozwiązania mające na celu usuwanie plastiku z oceanów i rzek. Certyfikacja obejmuje system identyfikowalności tego procesu w Indonezji. Społeczna wartość tego rozwiązania polega na tym, że przy wydobyciu plastiku zanieczyszczającego oceany i rzeki zatrudniani są członkowie lokalnych społeczności. Przyczynia się to do poprawy warunków życia osób pracujących przy usuwaniu plastiku oraz ich rodzin, budując zarazem świadomość, która pozwoli położyć kres zanieczyszczaniu środowiska już u źródeł.

„Skuteczność naszych działań na rzecz przywracania czystości środowiska wodnego zależy wyłącznie od firm finansujących naszą misję. Współpraca z DNV i poddanie się certyfikacji to ważny kamień milowy naszej działalności, podstawa zaufania i wiarygodności niezbędna do uzyskania wsparcia, które umożliwi nam wydobywanie plastiku na większą skalę. Jest to kwestia o zasadniczym znaczeniu dla walki z kryzysem spowodowanym zanieczyszczeniem oceanów plastikiem”, mówi Ann Sofie Gade, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w ReSea Project. 

Ilość plastikowych odpadów dostających się do oceanów wciąż rośnie, a w okresie pandemii sytuacja dodatkowo się pogorszyła z powodu wzrostu użycia wyrobów jednorazowego użytku. Rozwiązanie kryzysu związanego z obecnością plastikowych odpadów w oceanach wymaga znacznych wysiłków i działań, które pozwolą wydobywać ogromne ilości już znajdujących się tam zanieczyszczeń, jak i zapobiegać ich dalszemu przedostawaniu się do wód. 

„Na całym świecie trwa wielkie sprzątanie, co sprawia, że na rynku rośnie potrzeba zapewnienia wiarygodności i przejrzystości składanych deklaracji. Niezależny podmiot, taki jak my, weryfikuje pochodzenie i identyfikowalność wydobytego plastiku, opierając się na wymaganiach zdefiniowanych w normie. Certyfikacja systemu identyfikowalności stosowanego przez ReSea Project zapewnia przejrzystość całego procesu pozyskiwania plastiku”, mówi Antonio Astone, Global Service Manager Assurance and Supply Chain w DNV.

Pełna identyfikowalność

Certyfikacja ReSea Project objęła cały proces pozyskiwania plastiku, od jego wydobycia z wody przez drużyny zbieraczy po dostarczenie do wyznaczonych punktów gromadzenia odpadów. Ponadto, ilość pozyskiwanego plastiku jest weryfikowana na bieżąco, w czasie rzeczywistym. Gromadzenie, zapis i monitorowanie danych we wskazanych krytycznych punktach kontrolnych procesu pozyskiwania odbywa się za pośrednictwem platformy ToolChain działającej w systemie VeChain i powiązanej z nią aplikacji mobilnej. 

„Certyfikacja weryfikuje wydobywanie plastiku i pozyskiwane ilości, co ułatwia zapewnienie drużynom zbieraczy uczciwego wynagrodzenia, a jednocześnie gwarantuje transparentność procesu wydobycia”, mówi Antonio Astone, Global Service Manager Assurance and Supply Chain w DNV.

Norma

Opracowana przez DNV norma w zakresie weryfikacji łańcucha pochodzenia plastików odzyskanych z hydrosfery określa wymagania mające na celu zapewnienie identyfikowalności i integralności tworzyw sztucznych odzyskiwanych ze zbiorników wodnych. Norma ma charakter modułowy i może być stosowana w całym łańcuchu wartości, od punktu wydobycia do powstania nowego produktu, jak również w odniesieniu do wybranych części łańcucha.  

Certyfikacja dostarcza dowodów zgodności z wybranymi modułami normy. Pozwala organizacjom wykazać, z jakiego źródła pochodzi materiał i dowieść, że po wydobyciu z konkretnego miejsca w oceanie, rzece lub jeziorze nie został on wymieszany z innymi surowcami.