Nowe badania DNV wykazują, że globalny przemysł energetyczny w pełni koncentruje się na transformacji, co napawa optymizmem

Liderzy twierdzą, że pomimo wyzwań związanych z polityką, skalą, złożonością i terminami, czekają na nich ogromne możliwości komercyjne

Ditlev Engel, CEO Energy Systems at DNV

OSLO, Norwegia, 23 lutego 2022 r. – Liderzy branży energetycznej twierdzą, że transformacja energetyczna postępuje szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, a rok 2022 ma być rokiem silnego wzrostu w branży, jak wynika z nowego globalnego raportu DNV analizującego opinie ponad 1000 starszych specjalistów z sektora energetycznego.

Według raportu The Power of Optimism (Siła optymizmu), starsi przedstawiciele branży energetycznej, odnawialnych źródeł energii, ropy naftowej i gazu uważają, że ogromne możliwości handlowe związane z transformacją przewyższają ryzyko dla ich przedsiębiorstw.

Największe zaufanie liderzy sektora energetycznego czerpią ze strategii własnych firm w zakresie odnawialnych źródeł energii i gazu niskoemisyjnego, a następnie z oczekiwań dotyczących korzystnych zmian i reform politycznych. Wiara we wzrost jest najwyższa wśród firm energetycznych i zajmujących się odnawialnymi źródłami energii, a choć jest niższa w przypadku ropy i gazu, sektor ten odbił się od załamania wiary w roku 2021.

Największą przeszkodą dla rozwoju branży energetycznej są braki w umiejętnościach, a następnie brak wsparcia politycznego. Podmioty działające w sektorze odnawialnych źródeł energii twierdzą, że największą barierą dla wzrostu są problemy związane z wydawaniem pozwoleń i licencji, a zarówno sektor energetyczny, jak i sektor odnawialnych źródeł energii wskazują na presję ze strony łańcucha dostaw jako istotną barierę. Prawie dwie trzecie przedstawicieli branży energetycznej uważa, że kwestie związane z łańcuchem dostaw spowalniają proces transformacji energetycznej.

"Widzimy optymistycznie nastawioną branżę energetyczną: pewną wzrostu, pobudzającą inwestycje i podejmującą strategiczne decyzje o kluczowym znaczeniu dla transformacji energetycznej. Dostrzegamy jednak również poważne obawy związane z barierami utrudniającymi postęp - od braku wykwalifikowanej kadry, po politykę, finansowanie, łańcuchy dostaw i pozwolenia - w miarę jak ogromne zadanie przekształcania systemu energetycznego nabiera tempa" - mówi Ditlev Engel, Dyrektor Generalny ds. systemów energetycznych w DNV.

Utrzymanie niezawodnych dostaw energii jest również powodem do niepokoju, gdyż wielu przedstawicieli branży naftowej i gazowej jest przekonanych, że nie inwestuje się wystarczająco dużo w poszukiwania i rozwój złóż, aby zaspokoić przyszłe zapotrzebowanie. Około 38% respondentów z branży naftowej i gazowej twierdzi, że ich firmy mają coraz większe trudności z zapewnieniem finansowania projektów po rozsądnych cenach.

 "Świat nie jest na dobrej drodze do osiągnięcia celów Porozumienia paryskiego. Możemy i musimy zrobić znacznie więcej, aby szybciej przejść na głęboko zdekarbonizowany system energetyczny" - mówi Engel. "Dostrzegamy złożoność harmonogramu tego przejścia oraz dopasowania zmniejszania udziału paliw kopalnych do zwiększania udziału czystej energii - pod względem całkowitej ilości surowej energii, ale także jej przystępności cenowej i niezawodności. Rozwiązaniem jest znacznie, znacznie szybsze zwiększanie skali czystej energii."

"Optymizm jest bardzo potrzebną i potężną siłą w dzisiejszym przemyśle energetycznym. Siła optymizmu stoi za większością największych osiągnięć ludzkości, od lekarstw po lądowania na Księżycu, a osiągnięcie transformacji energetycznej, która ograniczy globalne ocieplenie do 1,5°C, z pewnością mieści się w tej kategorii" - mówi Engel.

Oczekuje się, że w nadchodzącym roku zatwierdzone zostaną duże, kapitałochłonne projekty, a prawie połowa branży spodziewa się, że ich organizacje zwiększą wydatki kapitałowe.

Zielony wodór jest technologią, w którą najwięcej firm energetycznych zamierza zwiększyć inwestycje w 2022 r., a kolejne miejsca zajmują ogniwa fotowoltaiczne, pływające morskie elektrownie wiatrowe oraz wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS).

Duża część branży zwiększa inwestycje w dekarbonizację, ale znamienne jest, że tylko 42% jest optymistycznie nastawionych do osiągnięcia przez ich firmy celów w zakresie dekarbonizacji, a 28% jest zdecydowanie pesymistycznie nastawionych.

 Wielu przedstawicieli branży uważa, że konferencja COP26 nie przyniosła wystarczających rezultatów, a niedociągnięcia w zakresie polityki powstrzymują nas przed podjęciem bardziej zdecydowanych działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Mniej niż połowa twierdzi, że cele zerowej emisji netto w kraju lub na terytorium, na którym działa ich firma, są realistyczne i osiągalne. Branża uważa, że porozumienie w sprawie zasad funkcjonowania światowego rynku emisji dwutlenku węgla jest najbardziej pożądanym i zachęcającym wynikiem COP26.

"Na razie widzimy rozbieżność między krótkoterminowym optymizmem branży a długoterminowym postępem świata w zakresie dekarbonizacji" - mówi Engel. "Priorytetem powinna być redukcja emisji gazów cieplarnianych. Jak jasno stwierdzamy w naszym raporcie "Energy Transition Outlook" i jak widzimy w opiniach przedstawicieli branży: technologia i kapitał są gotowe do szybszej transformacji. To polityka i brak planów regulacyjnych, które mogłyby być wykorzystane w praktyce, hamują przyszłość czystej energii."

Duża część branży energetycznej coraz bardziej koncentruje się na cyfryzacji, a liderzy sektora energetycznego i odnawialnych źródeł energii dochodzą do wniosku, że zdecentralizowany system energetyczny nie jest możliwy bez systemów cyfrowych.  

W nadchodzącym roku firmy energetyczne zwiększą skalę i zasięg swojej kooperacji, współpracując z nowymi interesariuszami w celu dostosowania się do zmian zachodzących w energetyce.

"Nowe partnerstwa zawiązują się w miarę jak branża energetyczna rozwija nowe łańcuchy wartości w takich obszarach jak wodór, CCS i magazynowanie energii, a innowacje i cyfryzacja odgrywają główną rolę, ponieważ branża poszukuje możliwości skalowania technologii i zarządzania rosnącą złożonością systemu energetycznego - od decentralizacji wytwarzania i magazynowania energii, przez zmienność źródeł odnawialnych, po różnorodność czynników produkcji zintegrowanych z sieciami gazowymi i elektrycznymi, transportem i procesami przemysłowymi" - mówi Engel


Dostępna jest również seria arkuszy danych dla poszczególnych regionów:

Aby umówić się na wywiad z rzecznikiem DNV, prosimy o kontakt:

Neil Slater, Head of Media Relations, Energy Systems
Tel: +44 7876 578 353
E-mail: neil.slater@dnv.com
Penda Sall, Media Relations, Energy Systems
Tel: +33 651 69 88 64 
E-mail: penda.sall@dnv.com
Alan Gorham, Account Director, BIG Partnership
Tel: +44 7483 288 807
E-mail: alan.gorham@bigpartnership.co.uk
Richard Crighton, Account Director, BIG Partnership
Tel: +44 7875 427 120
E-mail: richard.crighton@bigpartnership.co.uk

 

The Power of Optimism

O badaniu

The Power of Optimism bada zaufanie, nastroje i priorytety branży energetycznej w nadchodzącym roku. Badanie opiera się na corocznej ankiecie DNV przeprowadzanej wśród ponad 1000 specjalistów wyższego szczebla oraz na programie szczegółowych wywiadów z liderami i ekspertami. Zostało ono opracowane i stworzone przez zespoły DNV i Longitude (spółka należąca do Financial Times).   

Badanie zostało przeprowadzone w grudniu 2021 i styczniu 2022 roku. Respondenci badania pochodzili z całej branży energetycznej, w tym ze spółek notowanych na giełdzie i firm prywatnych, z sektora energetycznego (15% respondentów), odnawialnych źródeł energii (15%), ropy i gazu (38%), specjalistów branżowych (np. w zakresie technologii, finansów lub polityki - 20%) oraz przemysłowych odbiorców energii (13%). Badane organizacje są zróżnicowane pod względem wielkości: 33% miało roczny przychód w wysokości 100 mln USD lub mniej, a 28% miało roczny przychód przekraczający 1 mld USD. Respondenci badania reprezentują różne stanowiska w branży, od kadry kierowniczej na poziomie zarządu do starszych inżynierów. Około 29% respondentów należy do kadry kierowniczej wyższego szczebla (C-level executives).   

Raport "The Power of Optimism" jest publikowany przez DNV, wiodące na świecie źródło niezależnych ekspertów i doradców technicznych w dziedzinie energetyki.

O DNV

DNV jest niezależnym ekspertem w dziedzinie zarządzania ryzykiem i zapewniania bezpieczeństwa, działającym w ponad 100 krajach. Dzięki swojemu szerokiemu doświadczeniu i dogłębnej wiedzy DNV wspiera bezpieczeństwo i zrównoważone funkcjonowanie, wyznacza standardy branżowe, a także inspiruje i tworzy rozwiązania.

 Niezależnie od tego, czy DNV ocenia projekt nowego statku, optymalizuje wydajność farmy wiatrowej, analizuje dane z czujników w gazociągu, czy też certyfikuje łańcuch dostaw firmy spożywczej, umożliwia swoim klientom i ich interesariuszom podejmowanie krytycznych decyzji z pełnym zaufaniem.

Kierując się swoim celem, jakim jest ochrona życia, mienia i środowiska, DNV pomaga stawiać czoła wyzwaniom i globalnym przemianom, przed jakimi stoją dziś jego klienci i cały świat, a także jest zaufanym głosem wielu spośród najlepiej prosperujących i myślących przyszłościowo firm na świecie.

W przemyśle energetycznym
DNV zapewnia bezpieczeństwo w całym łańcuchu wartości w energetyce poprzez swoje usługi doradcze, monitoring, weryfikację i certyfikację. Jako wiodący na świecie dostawca niezależnych ekspertów energetycznych i doradców technicznych, DNV pomaga przemysłowi i rządom poruszać się po wielu złożonych, wzajemnie powiązanych zmianach zachodzących w przemyśle energetycznym na poziomie globalnym i regionalnym. DNV jest zaangażowane w realizację celów Porozumienia Paryskiego i wspiera klientów w szybszym przechodzeniu na system energetyczny o głęboko zdekarbonizowanej strukturze.

Więcej informacji na stronie www.dnv.com