Audyty energetyczne 2020-2021 – kolejny sezon audytów obowiązujących duże przedsiębiorstwa

Z początkiem października 2020 ruszyliśmy z kolejnym sezonem audytów energetycznych. Przedsiębiorstwa, które wykonały audyt energetyczny w 2017 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinny przeprowadzić kolejny w 2021 roku. Dowiedz się, czy Twoja firma podlega obowiązkowi przeprowadzenia audytu.

Głównym celem audytu energetycznego jest analiza i ocena efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oraz zaproponowanie rozwiązań skutkujących zmniejszeniem zużycia energii i obniżeniem kosztów prowadzenia działalności. Solidnie sporządzony audyt stwarza szansę na przygotowania właściwej strategii na kolejne lata, a także wybór najlepszych możliwości rozwoju przedsiębiorstwa.

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, każdy przedsiębiorca inny niż mikro, mały i średni, jest zobowiązany do przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa i przekazania wyników tego audytu do Urzędu Regulacji Energetyki w terminie 30 dni od jego wykonania. Raport energetyczny powinien być wykonywany co 4 lata. Wymóg ten wynika z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 roku dotyczącej efektywności energetycznej.

Kogo obowiązuje audyt energetyczny?

Według powyższej Ustawy do przeprowadzenia audytu energetycznego zoblligowane są wszystkie organizacje, które w każdym z ostatnich dwóch lat obrotowych:

• zatrudniały średniorocznie powyżej 250 pracowników, ,lub też 

• osiągnęły roczny przychód powyżej 50 mln euro oraz suma aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego (lub każdego) z tych lat powyżej 43 mln euro. 

Obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego nie stosuje się do: 

• Przedsiębiorstw posiadających system zarządzanie energią ISO 50001, które wykonały w ramach tego systemu audyt energetyczny. 

• Przedsiębiorstwa wpisanych do rejestru EMAS

Dodatkowo, audyt energetyczny mogą z własnej inicjatywy wykonać wszystkie przedsiębiorstwa, które chcą zidentyfikować potencjał poprawy efektywności energetycznej i doprowadzić do obniżenia kosztów operacyjnych.

Kary

Przedsiębiorca, który nie przeprowadzi audytu energetycznego, podlega karze pieniężnej, której wysokość może wynieść maksymalnie 5% przychodu firmy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. 

Jeżeli organizacja spełnia ustawowe kryteria, ale nie przeprowadziła jeszcze audytu energetycznego, powinna jak najszybciej do niego podejść. Po zmianie statusu na duże przedsiębiorstwo, firma ma 12 miesięcy na wykonanie tego audytu. 

Audyt eneregetyczny z DNV GL

DNV GL - Business Assurance Poland posiada niezbędne zasoby, wiedzę i doświadczenie do realizacji:
  1. Audytu energetycznego zgodnego z wymaganiami Ustawy o efektywności energetycznej/ dyrektywy EED
  2. Akredytowanej usługi certyfikacji systemu zarządzania energią ISO 50001:2018
  3. Akredytowanych usług certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego ISO14001:2015 oraz ekozarządzania i audytu EMAS
W przypadku Państwa zainteresowania ofertą, prosimy o kontakt.
  Audyty energetyczne przedsiębiorstw

Audyty energetyczne przedsiębiorstw

Pobierz najnowszą publikację na temat szczegółów związanych z przeprowadzaniem audytów energetycznych przedsiębiorstw.

The module failed to load