On the Green Way: Dyrektywa CSRD na drodze do zielonej transformacji - DNV & SPCC

Platforma wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze nowych wymagań ESG

Identyfikacja i monitorowanie wymagań prawnych i innych związanych ze środowiskiem naturalnym, aspektami socjalnymi oraz ładem korporacyjnym (trzech obszarów potocznie nazywanych ESG) przestaje być jedynie narzędziem do zapewnienia zgodności z zasadnymi wymaganiami, lecz zaczyna stanowić element przewagi konkurencyjnej Organizacji. Szybko zmieniające się otoczenie regulacyjne, szczególnie na poziomie Unijnym, w połączeniu z krótkimi terminami wejścia w życie nowych wymagań determinuje konieczność adekwatnego dostosowania procesów w Organizacjach.

On the Green Way: Dyrektywa CSRD na drodze do zielonej transformacji jest wspólną inicjatywą DNV oraz Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej, pod patronatem Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku. W trakcie zaplanowanych sesji niezależni eksperci zaprezentują nowe wymagania wynikające z dyrektywy ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Dyrektywa CSRD) oraz ich wpływ na Organizacje; omówione zostaną dostępne w Organizacjach źródła danych oraz elementy funkcjonujących narzędzi systemowych (np. system zarządzania środowiskowego ISO14001, europejski system ekozarządzania i audytu EMAS czy Global Reporting Initiative GRI), które tworzą unikatową bazę wiedzy Organizacji w zakresach komplementarnych do nowych wymagań. 

Integralną częścią spotkania będzie debata, w toku której przedstawiciele przemysłu, niezależnych organizacji i stowarzyszeń oraz firm doradczych omówią praktyczne aspekty nowych wymagań oraz konsekwencje z nich wynikające. 

Celem organizatorów jest, aby po spotkaniu, przedstawiciele Organizacji:

  1. Byli świadomi nowych wymagań mających dla ich Organizacji zastosowanie
  2. Potrafili zidentyfikować w swoich Organizacjach przykładowe źródła danych oraz rodzaje narzędzi, które można wykorzystać w procesie raportowania nowych wymagań
  3. Potrafili zidentyfikować wewnątrz swoich Organizacji stosownych interesariuszy
  4. Byli świadomi specyficznych ryzyk i szans wynikających z nowych wymagań
  5. Zrozumieli koncepcję analizy luk w odniesieniu do nowych wymagań

Spotkanie dedykowane jest liderom, członkom zarządów, dyrektorom finansowym, pracodawcom oraz menadżerom, dyrektorom ds. zrównoważonego rozwoju, specjalistom ds. zarządzania zmianą, pełnomocnikom zintegrowanych systemów zarządzania oraz pasjonatom ESG. Naszym celem jest, aby w trakcie regularnych spotkań organizowanych w otwartej formule stworzyć w naturalny sposób przestrzeń do wymiany doświadczeń oraz budowy relacji.

Dlaczego warto uczestniczyć w wydarzeniu 

  • poznanie nowych wymagań i zrozumienie skali ich wpływu
  • zdobycie wiedzy o funkcjonujących w Organizacjach danych i narzędziach komplementarnych do nowych wymagań
  • otwarta formuła zapewniająca możliwość wymiany doświadczeń,
  • możliwość budowania sieci kontaktów wśród praktyków uczestniczących w spotkaniach,

Wierzymy, że On the Green Way: Dyrektywa CSRD na drodze do zielonej transformacji, stanie się miejscem regularnych spotkań dla wszystkich stron zainteresowanych, których celem jest przekucie pojawiających się szans na przewagi konkurencyjne.

Sesja I (7.02.2023)

BAG_PL_23Q1 - Konferencja ESG - baner zapisow - image

Współorganizator

Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC) – Jest organizacją non-profit stworzoną przez ludzi biznesu. Od blisko 20 lat wspiera rozwój relacji gospodarczych między Polską i Skandynawią oraz krajami bałtyckimi. Integruje i inspiruje polsko-skandynawskie środowisko biznesowe.

Jako trzecia co do wielkości izba międzynarodowa działająca w Polsce, SPCC zrzesza 400 członków reprezentujących najważniejsze sektory gospodarki.

Ściśle współpracuje z ambasadami krajów nordyckich wspierając wspólnie inwestorów i działając na rzecz realnego rozwoju polsko-skandynawskich interesów.

Członkostwo w SPCC to dostęp do wiedzy i informacji, szerokiej oferty spotkań biznesowych oraz możliwość nawiązywania kontaktów i budowania długotrwałych relacji, które w skandynawskiej kulturze biznesowe odgrywają kluczową rolę

 SPCC - logo

https://www.spcc.pl/

Patronaty

RO PIBR w Gdańsku

Polska Izba Biegłych Rewidentów – Gdańsk - Jest Regionalnym Oddziałem samorządu zawodowego zrzeszającego biegłych rewidentów. Misją Polskiej Izby Biegłych Rewidentów jest dbanie o wiarygodność informacji finansowej oraz bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Członkowie naszego samorządu realizują misję poprzez świadczenie usług audytorskich i doradczych najwyższej jakości. Dlatego w codziennej pracy rewidenci kierują się wysokimi standardami i zasadami etyki zawodowej takimi jak: uczciwość, obiektywizm, poszanowanie tajemnicy informacji i profesjonalne postępowanie biegłego rewidenta. Dodatkową gwarancją jakości jest nadzór nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta sprawowany przez PANA oraz stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez członków naszej profesji.

PIBR - logo

https://gdansk.pibr.org.pl/ 

SEG

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych to organizacja dbająca o rozwój polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentująca interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Służy środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek. Będąc organizacją ekspercką, zmierza do szerzenia i wymiany wiedzy umożliwiającej rozwój rynku kapitałowego i nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce.

SEG logo

www.seg.org.pl


W razie pytań prosimy o kontakt:

Karolina Kolankiewicz
karolina.kolankiewicz@dnv.com
tel.: +48 506 288 311

 

Regulamin