Regulamin Konferencji

On the Green Way: Dyrektywa CSRD na drodze do zielonej transformacji

DNV & SPCC

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami konferencji są firmy: DNV Business Assurance Poland Sp. z o.o. (DNV), z siedzibą w Gdyni (81-537), przy ul. Łużyckiej 6e oraz Skandynawsko-Polskie Usługi sp. z o.o. (SPCC) z siedzibą w Warszawie (00-061), przy ul. Marszałkowskiej 142, zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem. 
 2. Konferencja On the Green Way: Dyrektywa CSRD na drodze do zielonej transformacji zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbywa się w terminie i miejscu wskazanym Organizatora.
 3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich biorących udział w Konferencji, zarówno Gości jak i Partnerów, zwanych w dalszej części Regulaminu Uczestnikami.
 4. Zamawiającym jest osoba fizyczna, która wypełniłam Formularz Zgłoszeniowy umieszczony na stronie dnv.pl.
 5. Wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i zaznaczenie boksu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiającego niniejszego Regulaminu.

Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie udziału w Konferencji poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego on-line.
 2. Potwierdzenie rejestracji Uczestnika zostanie przesłane przez Organizatora e-mailem.
 3. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o rezerwacji udziału w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Termin przesyłania Formularza Zgłoszeniowego jest określony przez Organizatora na stronie internetowej konferencji.
 5. Po tym terminie zgłoszenia są możliwe w zależności od dostępności miejsc przez bezpośrednią komunikację: szkolenia@dnv.com.

Zasady konferencji

 1. Organizator ustala plan Konferencji oraz ma prawo dokonywania zmian w programie, nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja. W szczególności ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym ppoż., epidemiologicznych jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawiciela Organizatora.
 3. Nagrywanie lub utrwalanie w jakikolwiek inny sposób konferencji jest niedozwolone.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formy organizacji w wypadku zaistnienia tzw. siły wyższej. W przypadku zmiany formy wyłącznie na transmisję online uczestnik zostanie poinformowany o tej decyzji e-mailem.

Warunki rezygnacji

 1. Anulacji zgłoszenia dokonywać można wyłącznie poprzez pisemne oświadczenie przesłane e-mailem na adres szkolenia@dnv.com.
 2. Przyjęcie odwołania będzie potwierdzone przez Organizatora e-mailem na adres podany w zgłoszeniu. 

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji lub zmiany terminu i godzin w wyniku zaistnienia zdarzeń losowych. 
 2. W trakcie Konferencji Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć oraz utrwalania przebiegu Konferencji w formie dokumentacji fotograficznej i filmowej wystąpień i wizerunków Uczestników w celu ich wykorzystania w publikacjach Organizatora konferencji w Internecie, w szczególności na stronach internetowych prowadzonych dla marki DNV i SPCC, w tym w serwisach społecznościowych (tzw. social media) np. Facebook, Instagram, Youtube, a także publikowanie w drukowanych (papierowych) materiałach informacyjnych, handlowych, reklamowych, promocyjnych, marketingowych lub innych publikacjach dotyczących działalności DNV i SPCC.
 3. Organizator oświadcza, że materiały udostępniane Uczestnikom podczas Konferencji są objęte ochroną prawa autorskiego. Zamawiający i/lub Uczestnik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem są zabronione.
 4. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej dnv.pl.