Business Assurance - Viewpoint

Ochrona prywatności i bezpieczeństwo informacji

Wsparcie dla biznesu, czy bariera innowacji?

Funkcje liderów

 Binary Code-leader

Ochrona prywatności jako element strategii biznesowej

Ochrona danych osobowych jest dla liderów biznesu kwestią o strategicznym znaczeniu, nie tylko z uwagi na konieczność zachowania zgodności z obowiązującymi wymaganiami.  Motywują ich także czynniki rynkowe: dla 70% ważna jest ochrona marki, a 73,3% podejmuje działania w reakcji na presję ze strony klientów.  Liderzy mają lepsze wyczucie potencjalnych korzyści, a 45% traktuje ten obszar jako element potencjału biznesowego.  

1.strategy_chess.png

Umiejętności z zakresu zarządzania ryzykiem

Liderzy lepiej niż inni potrafią kontrolować zagrożenia, zwłaszcza ryzyko związane z „czynnikiem ludzkim”. Zarówno kierownictwo, jak i pracownicy cechują się wyższym poziomem świadomości i odpowiednimi kompetencjami prawnymi i technicznymi.

2.skill_usershield.png

Wyższe nakłady

Liderzy inwestują więcej niż inni, zwłaszcza w szkolenie personelu (50%), ocenę ryzyka (46,7%) oraz mapowanie danych 930%).  Warto zwrócić uwagę na to, że poprawa bezpieczeństwa informatycznego, szkolenie personelu i ocena ryzyka mają podobne priorytety..

3.investments_coins.png

Jasne cele i znajomość przepisów

Liderzy wykazują dwukrotnie wyższy poziom pewności co do kierunków działań dotyczących ochrony danych. Ponadto, deklarowane przez nich poczucie braku wsparcia i informacji ze strony władz oraz obawy co do właściwej interpretacji zasad dotyczących ochrony danych osobowych wypadają się znacznie poniżej średniej – odpowiednio 23,4% i 14,9%.

4.regulations_gavel.png

Kompetencje a przewaga konkurencyjna

Liderzy potrafią chronić dane i doceniają znaczenie przewagi konkurencyjnej wynikającej z prawidłowego i skutecznego zarządzania danymi osobowymi (60,3%).

5.competence_amountup.png

Definiowanie ról i odpowiedzialności

Liderzy definiują role i zakresy odpowiedzialności w odniesieniu do kontroli prywatności w swoich organizacjach. W trzech czwartych spośród nich funkcjonuje oficjalne stanowisko inspektora ochrony danych lub ochrony prywatności. 

 6.roles_icons.png

Korzyści płynące ze stosowania technologii cyfrowych

Liderzy zdają sobie sprawę z tego, że nowe technologie cyfrowe, takie jak analityka big data, Internet rzeczy (IOT), czujniki, blockchain i systemy inteligentnego rozpoznawania typu smart tag wiążą się z określonym ryzykiem, jednakże większa jest świadomość korzyści płynących z ich stosowania (30%, a w skali dwuletniej – 35%).

7.technologies_satellite.png

Przepisy o ochronie prywatności nie są ograniczeniem

Liderzy dobrze znają przepisy, a ich postrzeganie jako bariery utrudniającej realizację innowacyjnych projektów jest w tej grupie niższe od przeciętnej. Dla 30% nie stanowią one żadnego ograniczenia.

 8.regulation_externallink.png

Certyfikacja postrzegana jako wsparcie

Ponad 75% liderów uznaje wartość certyfikacji jako narzędzia ułatwiającego zarządzanie prywatnością w różnych obszarach.

9.certification_checksquare.png

Wzrost nakładów w niedalekiej przyszłości

Ponad dziewięciu na dziesięciu liderów planuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy zwiększyć nakłady na ochronę danych.

10.future_chartline.png