Business Assurance - Viewpoint

Ochrona prywatności i bezpieczeństwo informacji

Wsparcie dla biznesu, czy bariera innowacji?

Metodologia

Badanie przeprowadzono a lipcu i sierpniu 2019 r., przy użyciu metodologii CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Objęto nim 1300 klientów DNV - Business Assurance prowadzących działalność w różnych branżach na terenie Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Środkowej i Południowej oraz Azji. 14,4% respondentów posiada certyfikat ISO/IEC 27001. 39,6% firm jest objętych przepisami RODO. 7,6% reprezentuje branże wrażliwe, takie jak ochrona zdrowia i opieka społeczna, pośrednictwo finansowe, administracja publiczna czy informatyka.  Ponadto, w próbie badawczej znalazło się 60 organizacji, które na podstawie listy cech określonych przez DNV – Business Assurance zostały zakwalifikowane do grona LIDERÓW. 

Próba nie jest statystycznie reprezentatywna w odniesieniu do firm na całym świecie. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy sięgnąć do pełnego opracowania.

W ramach próby zidentyfikowano 60 firm, które na podstawie listy cech zdefiniowanych przez zespół projektu zakwalifikowano do grona LIDERÓW: 
  • Firmy uznające (w dużym stopniu) obecnie prywatność za ważny element swojej strategii biznesowej
  • Firmy, uważają, że przodują w tej dziedzinie

LIDERZY stanowią 5% respondentów; analiza ich odpowiedzi daje obraz najlepszych praktyk oraz sposobu myślenia firm cechujących się dojrzalszym podejściem do kwestii zarządzania prywatnością.

Uwagi:  

  • Zielone kółka na wykresach: dane plasujące się znacząco powyżej średniej. Czerwone kółka: dane plasujące się znacząco poniżej średniej.
  • DK/DA: nie wiem (do not know) oraz/albo brak odpowiedzi (did not answer).  
  • Certyfikowane organizacje:  respondenci posiadający certyfikat ISO/IEC 27001. 
  • Organizacje objęte RODO: firmy podlegające europejskiemu Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO – GDPR). 
  • Małe i średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 pracowników. 
  • Duże przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 pracowników.
  • Branże wrażliwe: organizacje prowadzące działalność w dziedzinie ochrony zdrowia i opieki społecznej, pośrednictwa finansowego, administracji publicznej, informatyki.