Przejście na ISO 22000:2018

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności

Czas rozpocząć przygotowania do przejścia z normy ISO 22000:2005 na ISO 22000:2018. Możemy pomóc na każdym etapie tego procesu.

Nowa wersja normy ISO 22000 została opublikowana 19 czerwca 2018 r. Wraz z publikacją dokumentu, wycofana zostanie aktualnie obowiązująca norma ISO 22000:2005. Organizacje certyfikowane według ISO 22000:2005  do 29 grudnia 2021 r., zgodnie z trzyletnim okresem przejściowym (uchwała IAF 2018), mają czas na wprowadzenie wymaganych zmian. 

Celem ISO 22000 jest ujednolicenie wymagań dotyczących zarządzania bezpieczeństwem żywności na poziomie globalnym. Norma przyczynia się do zapewniania bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu dostaw – od etapu produkcji rolnej, po moment, w którym produkt trafia na stół konsumenta. Norma nie określa konkretnych kryteriów dotyczących efektów działania w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, ani nie narzuca modelu systemu zarządzania w tym obszarze.

Kluczowe zmiany, jakie wprowadza ISO 22000:2018

Norma ISO 22000:2018 opiera się na strukturze podstawowej (HLS), wspólnej dla wszystkich norm ISO takich jak ISO 9001, czy ISO 14001, co ułatwi jej zintegrowanie z pozostałymi systemami zarządzania.

Użytkownicy znający normę ISO 22000:2005 zorientują się, że większość jej wymagań znalazło w ISO 22000:2018 swoją kontynuację. Jednak pojawiają się tu także nowe lub zrewidowane wymagania. Niektóre ze zmian wynikają z wprowadzenia struktury podstawowej (HLS), inne natomiast mają związek ze specyfiką zarządzania bezpieczeństwem żywności. Dowiedz się więcej na temat kluczowych zmian.

Jak zacząć?

Rekomendowane jest jak najszybsze rozpoczęcie przygotowań i staranne zaplanowanie koniecznych zmian w systemie zarządzania.

Zalecane działania:

  • Zapoznanie się z treścią i wymaganiami ISO 22000:2018. Sprzedaż normy prowadzi ISO oraz wielu krajowych dostawców norm. Dotychczasowi użytkownicy powinni skoncentrować się na zmianach w wymaganiach. 
  • Należy zapewnić, aby odpowiedni personel organizacji został właściwie przeszkolony oraz aby zrozumiał wymagania oraz zasadnicze zmiany.
  • Konieczne jest zidentyfikowanie braków i niezbędnych uzupełnień, a także opracowanie planu działania. System zarządzania należy odpowiednio zmodyfikować pod kątem spełnienia nowych wymagań.
  • Skuteczność działań należy oceniać w ramach audytów wewnętrznych, a w razie potrzeby podejmować dalsze kroki

Nasi audytorzy są już przygotowani: mają pełny obraz zmian i wiedzą, co jest potrzebne, aby przestawić się z normy ISO 22000:2005 na ISO 22000:2018. Oferujemy wsparcie na wszystkich etapach procesu przejścia, poczynając od fazy przygotowań, poprzez ocenę stopnia gotowości, po sprawne zakończenie procesu.

Jakie wsparcie oferuje DNV?

Wymienione wyżej pakiety łączą w sobie usługi wsparcia procesu przejścia i obejmują:
  • Seminaria, webinaria, listy kontrolne do samodzielnego wykorzystania itp., będące źródłem wiedzy o normie, jej treści oraz najważniejszych zmianach w stosunku do ISO 22000:2005, procesie przejścia itd.
  • Szkolenia prowadzone przez trenerów, otwarte lub dedykowane. Ich celem jest pogłębiona analiza zapisów i zmian, a także kroków, jakie należy podjąć w okresie przejściowym. Szkolenia mają konstrukcję modułową, a stopień szczegółowości można dostosować do potrzeb odbiorcy.
  • Ocena systemu zarządzania (w formie warsztatów) – pod kątem wymagań nowej normy, w celu zidentyfikowania braków, które należy uzupełnić. Element ten może dostarczyć cennych danych wejściowych będących podstawą procesu osiągnięcia zgodności z nową normą. Stopień uszczegółowienia takiej analizy można dostosować do Państwa potrzeb.
  • Audyty procesu przejścia i narzędzia analizy porównawczej.