Kluczowe zmiany między ISO 22000:2018 a ISO 22000:2005

Norma ISO 22000:2018 opiera się na strukturze podstawowej (HLS) wspólnej dla wszystkich norm ISO. Niektóre z różnic między ISO 22000:2018 a ISO 22000:2005 powstały w wyniku wprowadzenia struktury podstawowej, inne natomiast mają związek ze specyfiką zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 19 czerwca 2018 r. aktualizację międzynarodowej normy ISO 22000:2005.

ISO 22000:2018 jest normą międzynarodową. Charakteryzuje ją struktura wspólna z innymi, powszechnie stosowanymi normami ISO, takimi jak ISO 9001, czy ISO 14001, co ułatwi jej zintegrowanie z pozostałymi systemami zarządzania.

Kluczowe zmiany, jakie wprowadza ISO 22000:2018

Nowa norma zawiera pewne zasadnicze zmiany:

1)Zmiany wynikające z przyjęcia struktury podstawowej

 • Kontekst organizacji i zainteresowane strony: Rozdział 4.1, dotyczący czynników zewnętrznych i wewnętrznych, zawiera obecnie nowe punkty mówiące o systematycznym określaniu i monitorowaniu kontekstu organizacji, a rozdział 4.2 dotyczący potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron wprowadza wymaganie identyfikowania i rozumienia czynników, które potencjalnie mogą wpływać na zdolność systemu zarządzania do osiągania zamierzonych rezultatów.
 • Silniejszy nacisk na przywództwo i zaangażowanie kierownictwa: Rozdział 5.1 zawiera obecnie nowe wymagania w odniesieniu do aktywnego zaangażowania i odpowiedzialności za skuteczność systemu zarządzania
 • Zarządzanie ryzykiem: - Rozdział 6.1 wymaga od organizacji określenia, rozważenia i, tam gdzie jest to konieczne, uwzględnienia wszelkich ryzyk, które mogą wpływać (pozytywnie lub negatywnie) na zdolność systemu zarządzania do dostarczania zamierzonych wyników.
 • Wzmocniono ukierunkowanie na cele jako element będący podstawą doskonalenia – zmiany są zawarte w rozdziale 6.1, a także nacisk na ocenę efektów działania – rozdział 9.1.
 • Rozszerzone wymagania dotyczące komunikacji (7.4): zapisy są bardziej rygorystyczne jeśli chodzi o mechanizmy komunikacji, w tym określenie tego, co, kiedy i w jaki sposób ma być komunikowane.
 • Mniej rygorystyczne zapisy dotyczące księgi bezpieczeństwa żywności: - zmiany zostały zawarte w rozdziale 7.5. Jednakże wciąż obowiązuje posiadanie udokumentowanych informacji. Udokumentowane informacje należy nadzorować, w celu zapewnienia, że są one właściwie chronione (7.5.3). Usunięto sformułowanie mówiące wprost o konieczności posiadania udokumentowanej procedury.

2)Zmiany specyficzne dla ISO 22000 i zarządzania bezpieczeństwem żywności

 • Cykl PDCA: norma precyzuje zasady cyklu Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj, wprowadzając dwa odrębne, współpracujące ze sobą cykle: jeden obejmujący system zarządzania i drugi, obejmujący zasady HACCP.
 • Do zakresu normy wprowadzono zapisy dotyczące karmy dla zwierząt (nie wykorzystywanych do produkcji żywności przeznaczonej dla ludzi. Pasze są przeznaczone dla zwierząt wykorzystywanych do produkcji żywności.
 • Ważniejsze zmiany w definicjach: w celu zapewnienia spójności z definicją zagrożenia bezpieczeństwa żywności, określenie „uraz” zostało zastąpione określeniem „negatywny wpływ na zdrowie”. Zastosowanie określenia „zapewnianie” podkreśla związek między konsumentem i produktem spożywczym, oparty na zapewnianiu bezpieczeństwa żywności.
 • Komunikowanie polityki bezpieczeństwa żywności – Rozdział 5.2.2: wyraźnie wymaga, by kierownictwo ułatwiało pracownikom zrozumienie polityki bezpieczeństwa żywności.
 • Cele systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności: kwestia ustanawiania celów systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności została uszczegółowiona w rozdziale 6.2.1 i uwzględnia takie elementy, jak zgodność z wymaganiami klienta oraz monitorowanie i weryfikowanie.
 • Nadzorowanie procesów, wyrobów i usług dostarczanych z zewnątrz – rozdział 7.1.6: Zapisy wprowadzają obowiązek nadzorowania dostawców wyrobów, procesów i usług (w tym procesów zleconych na zewnątrz) oraz zapewnienia odpowiedniego komunikowania wymagań, w celu spełnienia wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. 
 • Ponadto, w stosunku do ISO 22000:2005, norma ISO 22000:2018 zawiera szereg zasadniczych zmian dotyczących systematyki HACCP.