Światowy Dzień Akredytacji 2018

Akredytacja: gwarancja bezpieczniejszego świata

Każdego roku, 9 czerwca, IAF (International Accreditation Forum), we współpracy z ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) obchodzą Światowy Dzień Akredytacji, będący okazją do promowania wartości, jakie niesie ze sobą akredytacja.

W 2018 roku, motywem przewodnim Światowego Dnia Akredytacji jest dążenie do poprawy bezpieczeństwa.

Wszyscy oczekujemy, by miejsce pracy, produkty, transport i żywność – wszystkie aspekty życia – były bezpieczne. Jednakże statystyki świadczą o tym, że te oczekiwania nie zawsze są spełnione.

Wypełnienie tej luki jest przedmiotem troski rządów, ustawodawców oraz świata biznesu, a ich celem pozostaje poprawa bezpieczeństwa nas wszystkich w pracy i w domu, w podróży i we wszystkich innych obszarach życia. Normy, audyty zgodności z wymaganiami oraz akredytacja są obecnie powszechnie uznawanymi i akceptowanymi narzędziami ułatwiającymi tworzenie bezpieczniejszego świata.

Rola systemów zarządzania w ograniczaniu ryzyk dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa znacząco wzrosła z chwilą publikacji ISO 45001 – pierwszej normy ISO poświęconej systemom zarządzania BHP. Została ona opracowana z myślą o poprawie efektów działania organizacji w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa poprzez rozpoznawanie ryzyk oraz wyznaczanie celów, tworzenie polityk i ustanawianie procesów i środków nadzoru służących minimalizowaniu tych ryzyk.

Akredytacja, opierając się na normach międzynarodowych, potwierdza wiedzę techniczną, rzetelność i bezstronność organizacji oferujących usługi oceny zgodności z wymaganiami, takie jak badania, wzorcowanie, certyfikacja oraz inspekcja. Zrealizowane projekty, surowce, wyroby, procesy, usługi, systemy zarządzania, a także osoby, mogą zostać poddane ocenie przez laboratoria badawcze i kalibracyjne, organy kontroli, jednostki certyfikujące oraz podmioty zajmujące się walidacją i weryfikacją (łącznie określane jako Jednostki Oceny Zgodności), pod kątem zgodności z wymaganiami normy, kodeksu postępowania lub obowiązujących przepisów.

Więcej informacji

 

O organizatorach

IAF - International Accreditation Forum (ang.)

 

O organizatorach

ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation (ang.)

 

Wspólne oświadczenie

Xiao Jianhua, przewodniczącego IAF, i Merih Malmqvist Nilsson, przewodniczącego ILAC

 

Pobierz ulotkę

Światowy Dzień Akredytacji 2018 skupia się na tym, w jaki sposób akredytacja prowadzi do bezpieczniejszego świata (ang.)

 

Światowy Dzień Akredytacji 2018 (Video)

Akredytacja: gwarancja bezpieczniejszego świata (ang.)