Warunki korzystania z serwisu

Ostatnie uaktualnienie: 28 lutego 2015 r.

Strona dnv.com („Strona”) jest własnością spółki norweskiej DNV AS („DNV”) i jest przez nią administrowana. Niniejsze warunki („Umowa”) obowiązują w stosunku do korzystania ze Strony oraz udostępnianych na niej informacji i materiałów.

Umowa obejmuje postanowienia specjalne dotyczące usług subskrypcji online („My DNV”) świadczonych za pośrednictwem Strony.
Umowa podlega norweskim przepisom prawnym i jest zgodnie z nimi interpretowana. Wszelkie spory wynikające w związku z niniejszą Umową podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Oslo.
Wejście na stronę i korzystanie z jej zasobów („przeglądanie”) oznacza zaakceptowanie niniejszej Umowy.
W celu subskrypcji newslettera My DNV należy przejść procedurę akceptacji dostępną na Stronie.

Prywatność i ochrona
Zasady przetwarzania danych osobowych podlegają Polityce prywatności, która jest udostępniana tutaj [link].
Aby zapewnić bezpieczeństwo Strony i jej dostępność dla wszystkich użytkowników, DNV monitoruje ruch w sieci w celu wykrywania prób nieautoryzowanego pobierania lub zmieniania informacji lub powodowania innych szkód na Stronie. Każdy użytkownik korzystający ze Strony wyraża zgodę na takie monitorowanie.
Zakazane jest podejmowanie nieautoryzowanych prób zmiany treści udostępnianych na Stronie oraz łamanie lub obchodzenie zabezpieczeń jak również korzystanie ze Strony dla celów innych niż zgodne z jej przeznaczeniem. Takie działania mogą powodować odpowiedzialność karną sprawców.
Jeśli monitoring korzystania ze Strony ujawnia potencjalne czyny karalne, dowody takich działań mogą być przekazywane właściwym organom.

Prawa autorskie
DNV jest właścicielem praw do wszystkich materiałów udostępnianych na Stronie, chyba że z kontekstu wynika lub wskazano inaczej.
Strona podlega prawom autorskim DNV. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadnych części Strony nie można reprodukować, przesyłać ani kopiować w żadnej formie ani przy użyciu żadnych środków, co obejmuje przesyłanie do Internetu, bez uprzedniej pisemnej zgody DNV. Jednak użytkownik może pobierać kopię materiałów do wykorzystania wewnętrznego dla celów niekomercyjnych. Takie wykorzystanie nie obejmuje prawa do kopiowania, dalszego dystrybuowania ani modyfikowania.
Nazwa DNV i oznaczenie poziome spółki to zarejestrowane znaki towarowe należące do DNV AS.

Wyłączenie odpowiedzialności za udostępniane materiały
Dokumenty umieszczane na Stronie mogą zawierać linki hipertekstowe lub połączenia z informacjami, które są tworzone i udostępniane przez inne organizacje publiczne i prywatne. Takie linki i połączenia są umieszczane na Stronie, żeby ułatwić użytkownikowi wyszukiwanie interesujących go informacji. DNV nie udziela gwarancji odnośnie do dokładności, znaczenia, aktualności ani kompletności żadnych informacji, do których odnośniki można znaleźć na Stronie. Umieszczenie linków ani wskazań stron innych niż strony DNV nie ma na celu wyrażenia aprobaty dla takich stron ani zawartych na nich informacji. Nie oznacza także zatwierdzenia, aprobowania ani rekomendowania żadnych wyrażanych poglądów, produktów lub usług komercyjnych oferowanych na takich stronach zewnętrznych ani organizacji sponsorujących strony, w formie znaków towarowych, nazw towarowych, produkcji ani w innej formie.
Odniesienia znajdujące się na niniejszej Stronie do określonych produktów, procesów lub usług komercyjnych oraz korzystanie ze znaków towarowych, nazw firm lub spółek służy wyłącznie informowaniu i wygodzie użytkowników Strony. Nie oznacza natomiast zatwierdzenia, polecenia, certyfikacji ani innej akceptacji ze strony DNV.
Opinie i poglądy wyrażane przez autorów na Stronie nie muszą odzwierciedlać opinii ani poglądów DNV. Nie wolno ich wykorzystywać dla celów reklamowych ani polecania produktów.

Dokumenty serwisu DNV zawierające zasady i normy
Treść dokumentów serwisu DNV udostępniana użytkownikom do pobrania podlega prawom własności intelektualnej należącym do DNV. Użytkownik otrzymuje prawo do pobrania dokumentów w formacie elektronicznym i ich wykorzystania dla celów wewnętrznych z następującymi ograniczeniami:
Prawo do korzystania nie obejmuje prawa do kopiowania, modyfikowania ani dalszego dystrybuowania takich dokumentów, co obejmuje przesyłanie takich dokumentów w Internecie lub intranecie bez uprzedniej wyraźnej zgody DNV udzielonej na piśmie.
Pobierając dokumenty użytkownik potwierdza i akceptuje ograniczenia, które mogą obowiązywać w stosunku do pewnych dokumentów. Takie ograniczenia znajdują się na pierwszej stronie dokumentów i z reguły ograniczają możliwość ich wykorzystywania w celu oferowania usług klasyfikacyjnych, certyfikacji lub weryfikacji, m.in. wydawania świadectw lub deklaracji zgodności.
DNV nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania z takich dokumentów.

Wyłączenie odpowiedzialności
Administrator Strony podejmuje uzasadnione wysiłki mające zapewnić dokładność i kompletność informacji udostępnianych na Stronie. Jednak DNV nie składa żadnych deklaracji ani nie udziela gwarancji ani rękojmi na temat dokładności, kompletności ani właściwości treści dostępnych na Stronie i jednoznacznie wyłącza odpowiedzialność za błędy, niekompletność i braki w materiałach lub informacjach udostępnianych na Stronie.
DNV ani pracownicy czy wykonawcy spółki nie udzielają żadnych gwarancji, wyrażonych, domniemanych ani ustawowych, co obejmuje gwarancje nienaruszania praw osób trzecich, tytułów własności, wartości handlowej i przydatności dla określonego celu w odniesieniu do treści dostępnych na Stronie ani innych polecanych zasobów Internetowych.
DNV nie ponosi także żadnej odpowiedzialności prawnej za straty ani szkody, bezpośrednie, pośrednie ani inne, wynikające z umowy, deliktu (w tym na skutek zaniedbań), w związku z dokładnością, kompletnością ani użytecznością informacji, produktów ani procesów ujawnianych na Stronie. DNV nie ponosi także odpowiedzialności za występowanie wirusów komputerowych.
W szczególności, o ile DNV nie akceptuje jednoznacznie odpowiedzialności na podstawie umowy, żadnych informacji, oświadczeń, deklaracji ani materiałów udostępnianych na Stronie nie traktuje się jako mające znaczenie dla interpretacji umów zawieranych z DNV.

Warunki specjalne korzystania z newslettera My DNV 

1. KORZYSTANIE Z MY DNV
1.1 Warunki ogólne
My DNV to portal będący własnością i obsługiwany przez DNV AS, który stanowi część Strony.
Klikając opcję „Akceptuję” lub przeglądając i korzystając z My DNV lub dowolnych informacji lub treści udostępnianych za pośrednictwem My DNV użytkownik potwierdza, że przeczytał i zgadza się na obowiązywanie niniejszych warunków specjalnych korzystania z My DNV („Warunki specjalne”).
Warunki specjalne są uzupełnione Umową oraz ewentualnymi kontraktami („kontrakty o usługi”) obowiązującymi dla usług, z których korzysta użytkownik lub do których ma dostęp za pośrednictwem My DNV („Usługi”).
Użytkownik dodatkowo gwarantuje i oświadcza, że jest upoważniony i uprawniony do zawarcia Umowy oraz przyjęcia niniejszych Warunków specjalnych w imieniu swoim oraz osoby prawnej, którą reprezentuje.
W przypadku sprzeczności między różnymi postanowieniami, obowiązuje następująca hierarchia ważności dokumentów:
1. Umowa o usługi
2. Warunki specjalne
3. Pozostałe postanowienia Umowy
Warunki specjalne podlegają przepisom norweskim. Wszelkie spory związane z Warunkami specjalnymi lub z nich wynikające, zarówno na podstawie umowy jak i deliktu, lub związane w inny sposób z informacjami lub poradami, wyrażanymi lub domniemanymi, które są udzielane przez My DNV, podlegają jurysdykcji sądów w Oslo.
W przypadku sprzeczności między różnymi wersjami językowymi Warunków specjalnych, rozstrzygająca jest wersja w języku angielskim.
Jeśli użytkownik nie potwierdza i nie zgadza się na powyższe warunki, nie może przeglądać ani korzystać z serwisu My DNV.

1.2 Dozwolone wykorzystanie My DNV
DNV AS jest właścicielem wszystkich praw do My DNV.
Użytkownik otrzymuje niniejszym ograniczoną licencję na korzystanie z My DNV na czas określony wyłącznie dla wewnętrznych celów swojej działalności gospodarczej.
My DNV nie można wykorzystywać w żaden sposób ani dla celów innych niż jednoznacznie dozwolone w niniejszych Warunkach specjalnych. Użytkownik nie może próbować:
a) utrudniać normalnego i efektywnego działania My DNV;
b) stosować inżynierii wstecznej, demontować ani dekompilować serwisu My DNV ani stosować innych procesów lub procedur w celu uzyskania kodu źródłowego oprogramowania wykorzystywanego w My DNV;
c) odprzedawać ani udzielać sublicencji na My DNV lub dostęp do tego serwisu.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich informacji podanych podczas rejestracji, co obejmuje identyfikator i hasło użytkownika, oraz za wszelkie działania podejmowane z wykorzystaniem jego konta. Użytkownik zgadza się bezzwłocznie informować DNV o przypadkach nieautoryzowanego wykorzystania jego identyfikatora lub hasła. Ponadto użytkownik zgadza się nie pozwalać osobom trzecim na korzystanie z jego konta.

2. ZMIANY
O ile Umowa o usługi nie przewiduje inaczej, DNV może wprowadzać zmiany lub kończyć świadczenie Usług oraz zmieniać lub usuwać funkcje lub funkcjonalności bez ograniczeń czasowych.

3. ROZWIĄZANIE I ZAWIESZENIE DOSTĘPU
Użytkownik może wycofać swoją zgodę na Warunki specjalne ze skutkiem natychmiastowym za zawiadomieniem na piśmie. W przypadku takiego wypowiedzenia użytkownik traci możliwość korzystania z My DNV.
DNV może wypowiedzieć Warunki specjalne z dowolnego powodu za zawiadomieniem na piśmie przekazanym ze 120-dniowym wyprzedzeniem e-mailem. W przypadku takiego wypowiedzenia użytkownik traci możliwość korzystania z My DNV.
DNV może także wypowiedzieć Warunki specjalne i odmówić dalszego dostępu do My DNV za 14-dniowym wypowiedzeniem (1) jeśli relacja między DNV a niezależnym partnerem dostarczającym oprogramowanie lub inną technologię wykorzystywaną przez DNV do dostarczania serwisu DNV zostaje zakończona, (2) jeśli Usługi wygasają, zostają rozwiązane lub wymagają od DNV zmiany sposobu ich świadczenia, (3) jeśli DNV uważa, że dostarczanie My DNV może powodować znaczące obciążenie komercyjne lub techniczne lub istotne ryzyko dla bezpieczeństwa DNV, (4) w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów lub nakazów podmiotów rządowych lub (5) jeśli DNV stwierdza, że dostarczanie My DNV stało się niepraktyczne lub niewykonalne z dowolnego powodu prawnego lub regulacyjnego.
DNV może w całości lub częściowo zawiesić dostęp do My DNV dla wszystkich lub określonych użytkowników, jeśli DNV wg własnego uznania stwierdza, że takie zawieszenie jest konieczne w celu uniknięcia lub zmniejszenia poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa.

4. ZABEZPIECZENIE PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z zastrzeżeniem postanowień o treści przeciwnej zawartych w obowiązującej Umowie o usługi, użytkownik zgadza się zabezpieczać i chronić DNV, członków jego kierownictwa, pracowników, reprezentantów, wykonawców i agentów przed odpowiedzialnością w związku ze zobowiązaniami, stratami, roszczeniami i wydatkami, co obejmuje honoraria prawników i koszty związane z naruszeniem przez użytkownika niniejszych Warunków specjalnych lub korzystania z My DNV lub wynikające z takiego naruszenia lub korzystania.

5. WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Z zastrzeżeniem postanowień o treści przeciwnej zawartych w obowiązującej Umowie o usługi, obowiązują następujące postanowienia:
Pomimo podejmowania przez DNV rozsądnych wysiłków w celu umieszczania w My DNV dokładnych i aktualnych informacji, DNV nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń na temat ich dokładności, aktualności ani kompletności i użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wynikających z niedokładności lub niekompletności informacji przekazywanych w My DNV.
DNV nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań z tytułu błędów lub zaniechań w treści My DNV. W zakresie dozwolonym zgodnie z obowiązującym prawem wszelkie informacje znajdujące się w My DNV są przekazywane bez udzielania jakichkolwiek gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, co obejmuje m.in. domniemane gwarancje wartości handlowej i przydatności dla określonego celu oraz braku naruszeń. W zakresie dozwolonym zgodnie z obowiązującym prawem w żadnym przypadku DNV nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, co obejmuje szkody lub straty specjalne, pośrednie, następcze lub szkody z tytułu utraty zysków, przychodów, możliwości wykorzystana lub danych, na podstawie umowy lub deliktu, które wynikają z My DNV lub w związku z My DNV lub też z wykorzystania lub polegania na dowolnych treściach, oświadczeniach lub informacjach uzyskiwanych z My DNV.
W szczególności cały dostęp i wykorzystanie rozwiązań współpracy w oparciu o Sharepoint oraz innych stron współpracy dostępnych za pośrednictwem My DNV uznaje się każdorazowo za bezpieczne wykorzystanie zgodnie z instrukcjami My DNV.
Każdy użytkownik jest zobowiązany wylogowywać się i zamykać przeglądarkę w celu zakończenia sesji. DNV  nie przyjmuje żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności za (i) błędy lub zaniechania w treści oraz (ii) szkody lub straty bezpośrednie, pośrednie lub inne, na podstawie umowy lub deliktu (w tym zaniedbania), które wynikają z niewykonania takiego wylogowania.

6. POUFNOŚĆ
Obie strony zgadzają się nie ujawniać osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony żadnych informacji poufnych uzyskanych od drugiej strony. Informacje poufne („Informacje Poufne”) oznaczają wszelkie informacje ujawniane w formie ustnej, elektronicznie, wizualnie lub w formie pisemnej lub innej formie materialnej, które zostają oznaczone lub powinny być przyjmowane przez odbiorcę jako poufne lub zastrzeżone informacje drugiej strony. Informacje Poufne obejmują m.in. tajemnice handlowe, programy komputerowe, oprogramowanie, wzory, dane, wynalazki, techniki, dokumentację, plany marketingowe, strategie, prognozy, informacje poufne osób trzecich i listy klientów.
Jednak każdej stronie przysługuje prawo do ujawniania informacji:
a) które znała przed ich ujawnieniem przez drugą stronę,
b) które są znane publiczne w momencie ich ujawnienia,
c) których ujawnienie jest wymagane przez władze publiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Użytkownik jest zobowiązany zachowywać poufność wszelkich nazw użytkownika i haseł przekazywanych w celu wykorzystania na My DNV lub w związku z My DNV i nie przekazywać ich w swojej organizacji ani poza nią.

7. ZMIANY WARUNKÓW SPECJALNYCH I MY DNV
Z zastrzeżeniem postanowień o treści przeciwnej zawartych w obowiązującej Umowie o usługi:
DNV może bez zawiadamiania użytkowników zmieniać, uaktualniać lub usuwać informacje i materiały, które udostępnia na My DNV.
DNV zastrzega sobie prawo do okresowego zmieniania niniejszych Warunków specjalnych bez informowania indywidualnych użytkowników. Wszelkie zmiany obowiązują od momentu ich umieszczenia na My DNV. Użytkownik zgadza się, że ponosi odpowiedzialność za monitorowanie takich uaktualnień i dalsze korzystanie z My DNV po wprowadzeniu takich zmian stanowi wyrażenie pełnej zgody na takie zmienione Warunki specjalne. Niniejsze Warunki specjalne zostały uaktualnione po raz ostatni w dniu podanym powyżej.