DNV w Polsce

Certyfikacja ISO 9001:2015 - system zarządzania jakością

Group of people

Kontakt:

Jesteś zainteresowany tą usługą?

Zapytaj o ofertę

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV?

Zapisz się

We wrześniu 2015 roku została opublikowana norma ISO 9001:2015 – następca standardu ISO 9001:2008. Organizacje mają trzy lata na dostosowanie się do nowych wymagań. We wrześniu 2018 roku wszystkie certyfikaty ISO 9001:2008 stracą ważność i nie będą już uznawane międzynarodowo.

Nowa norma ISO 9001

Proponowany zakres zmian szeroko wykracza poza dotychczasowe podejście do systemu zarządzania jakością. Normę zaktualizowano tak, by jak najlepiej uwzględniała potrzeby przedsiębiorstw. Jest bardziej elastyczna i dotyczy organizacji o różnej wielkości i z różnych sektorów. Nowa norma wprowadza nowe pojęcia oraz kilka nowych rozdziałów. Kluczowym elementem przy jej wdrażaniu jest uwzględnienie rodzajów ryzyka i szans w odniesieniu do działalności organizacji oraz jej procesów. Standard zakłada, że długofalowy sukces organizacji może zostać zagwarantowany jedynie poprzez uwzględnienie interesów wielu różnych stron – pracowników, klientów, dostawców, właścicieli, udziałowców.

Struktura normy ISO 9001:2015

Struktura normy została ujednolicona ze strukturą innych norm z zakresu systemów zarządzania, aby łatwiej można było ją zastosować w zintegrowanym systemie zarządzania, np. z nową normą ISO 14001:2015, ISO 55001:2015, czy ISO 22301:2012.

Główne zmiany zaktualizowanej normy:
 • Jest bardziej spójna i elastyczna we wdrażaniu i aktualizacji
 • Kładzie większy nacisk na cele, mierzenie i monitorowanie oraz zarządzanie zmianą
 • Koncentruje się na przywództwie i zarządzaniu ryzykiem
 • Stawia na zapewnienie skuteczności, efektywności i sukcesu organizacji
 • Umożliwia adaptację dotychczasowej, obowiązkowej dokumentacji systemu zarządzania
 • Wprowadza pojęcie "zainteresowanych stron", oprócz pojęć "klienta" i "dostawcy organizacji"
 • Stawia na doskonalenie komunikacji ze stronami zainteresowanymi, wzrost świadomości w odniesieniu do efektywnego funkcjonowania a także zaangażowanie kierownictwa
 • Zawiera bardziej szczegółowe wymagania podejścia procesowego opartego na ocenie rodzajów ryzyka
 • Rozszerza wymagania służące zapewnieniu właściwych działań po dostawie produktu bądź usługi
 • Wprowadza pojęcie kontekstu organizacji – czynników zewnętrznych i wewnętrznych mających wpływ na efektywność systemu zarządzania.

Podejście procesowe w zarządzaniu jakością

Norma kładzie większy nacisk na podejście procesowe niezbędne do rozwoju, wdrożenia i poprawy skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania jakością. Podejście procesowe zyskuje na znaczeniu – ma zwiększać zadowolenie klientów, uwzględniać ryzyka i szanse, uzupełniać strategię biznesową i wspierać organizację w realizacji celów i poprawie wyników. 

Zarządzanie ryzykiem

Podejście oparte na zarządzaniu ryzykiem zastępuje specyficzne wymagania w zakresie „działań zapobiegawczych”. Spojrzenie na ryzyko i zarządzanie ryzykiem rozpatrywane jest w kontekście całej organizacji, jej celów i procesów. Norma stawia wymagania w zakresie konieczności uwzględniania rodzajów ryzyka i szans oraz podejmowania działań odpowiedzi na ryzyko.

Dokumentacja 

Obowiązujące dotychczas pojęcie „dokumenty i zapisy“ zostało zamienione na „udokumentowane informacje“, co ma zagwarantować użytkownikom większą elastyczność. Nowa norma wymaga udokumentowania procesów oraz rozszerza dokumentację systemową w stosunku do poprzedniego wydania. Tworzenie dokumentacji nie stanowi jednak głównego wyzwania podczas wdrażania systemu zarządzania jakością. Organizacja ma większą swobodę w decydowaniu, jaki zakres udokumentowanych informacji jest dla niej odpowiedni i użyteczny.

Rola kierownictwa

Podwyższona została ranga odpowiedzialności kierownictwa. Usunięto wymóg powołania pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością na rzecz wskazania osób odpowiedzialnych za system zarządzania i większej odpowiedzialności najwyższego kierownictwa. 

Przegląd zarządzania

Przegląd zarządzania został rozszerzony o aspekty strategii organizacji, która z definicji powinna uwzględniać interesy głównych zainteresowanych stron, jak również oceniać strategiczne szanse i ryzyka na poziomie organizacji.

Dlaczego warto wdrożyć nową normę ISO 9001:2015?

 1. Jest bardziej przyjazna dla organizacji i wymogów prowadzenia biznesu
 2. Daje swobodę w podejściu do zawartości dokumentacji systemu
 3. Ma mniej nakazowy, a bardziej biznesowy charakter
 4. Zarządzanie ryzykiem i zarządzanie zmianą stają się nieodłącznymi elementami podejścia do systemu zarządzania

Jak wdrożyć ISO 9001? - Analiza luk 

Przed przystąpieniem do wdrożenia zaktualizowanej normy warto zidentyfikować obszary w systemie zarządzania (tzw. luki) konieczne do wdrożenia nowych elementów standardu. Pomoże w tym oferowana przez DNV analiza luk, która pozwala firmom na bardziej efektywne wdrożenie normy po zmianach. Analiza luk to audyt celowy. Jego zadaniem jest identyfikacja obszarów i procesów koniecznych do zaktualizowania lub zmiany w organizacji tak, aby w efekcie uzyskać pełną zgodność z nowymi wymaganiami.

Jeśli macie pytania odnośnie nowej normy, lub kosztów związanych z certyfikacją prosimy o przesłanie do nas zapytania ofertowego.

Kontakt:

Jesteś zainteresowany tą usługą?

Zapytaj o ofertę

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV?

Zapisz się

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość

Powiązane uslugi: