Skip to content

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych Konferencja

On the Green Way: Dyrektywa CSRD na drodze do zielonej transformacji DNV & SPCC

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DNV Business Assurance Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni (81-537), przy ul. Łużyckiej 6e.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia Pani/Panu uczestnictwa w konferencji pn. „On the Green Way: Dyrektywa CSRD na drodze do zielonej transformacji. DNV & SPCC”, która odbędzie się w dniach 7 lutego 2023r. w Gdyni. Dane osobowe, pozostawione przez Panią/Pana, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia ogólnego RODO, tzn. w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest organizacja wspomnianej powyżej konferencji.
  3. Może Pani/Pan zwrócić się do Administratora z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania w każdym momencie. W tym celu proszę kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: odo@dnv.com
  4. Dane osobowe, które Pani/Pan powierza Administratorowi, przechowywane będą w bazie, która jest zabezpieczona w taki sposób, aby nie dostała się w niepowołane ręce, ani nie została utracona. Dane osobowe w niej zawarte przetwarzane będą do momentu ustania celu przetwarzania, jakim jest Pani/Pana uczestnictwo w konferencji, po czym zostaną usunięte.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby uprawnione do ich przetwarzania, tj. pracownicy Administratora zaangażowani w organizację konferencji, oraz Skandynawsko-Polskie Usługi sp. z o.o. (SPCC) z siedzibą w Warszawie (00-061), przy ul. Marszałkowskiej 142, która jest jej współorganizatorem.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w konferencji.
  7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane są na serwerach zlokalizowanych w Polsce i nie wychodzą do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
  9. Pragniemy także poinformować, że w przypadku zidentyfikowania przez Panią/Pana przesłanek wskazujących na przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z rozporządzeniem ogólnym RODO, ma Pani/Pan prawo skierować skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie (00-923), przy ul. Stawki 2.