Zmiany w ISO 45001 w stosunku do OHSAS 18001

Norma ISO 45001 opiera się na strukturze podstawowej (HLS) wspólnej dla wszystkich norm ISO. Niektóre z elementów, którymi ISO 45001 różni się od OHSAS 18001 mają związek właśnie z przyjęciem struktury podstawowej, inne natomiast dotyczą bezpośrednio bezpieczeństwa i higieny pracy.

Okres przejściowy, w którym będą obowiązywały obydwa standardy (t.j.: zarówno OHSAS 18001 jak i ISO 45001), będzie trwał 3 lata od opublikowania normy ISO 45001, a więc norma OHSAS przestanie obowiązywać 12 marca 2021 r.

ISO 45001 jest normą międzynarodową, zapewniającą wyższy stopień zgodności z pozostałymi normami, takimi jak ISO 9001 i 14001. Ułatwia to jej wdrożenie i włączenie do systemu zarządzania, zwiększając jego wartość dla użytkowników.

Jeśli organizacja stosuje już OHSAS 18001, większość wymagań zawartych w ISO 45001 okaże się znajoma. Jednakże przejście na normę ISO 45001 i osiągnięcie zgodności z jej wymaganiami wiąże się z koniecznością uwzględnienia pewnych zmian.


Oto kilka najważniejszych zmian, jakie wprowadza ISO 45001


 • Kontekst organizacji: Rozdział 4.1, poświęcony czynnikm zewnętrznym i wewnętrznym, zawiera nowe zapisy dotyczące systematycznego określania i monitorowania kontekstu organizacji.
 • Pracownicy i inne zainteresowane strony: Rozdział 4.2 silniej akcentuje potrzeby i oczekiwania pracowników oraz innych zainteresowanych stron, a także zaangażowanie pracowników. Celem jest zidentyfikowanie i zrozumienie czynników, które mają być kontrolowane przey pomocy systemu zarządzania.
 • Zarządzanie ryzykiem i wykorzystywanie szans: Zgodnie z opisem zawartym w rozdziałach 6.1.1, 6.1.2.3, 6.1.4, firmy mają za zadanie określić, rozważyć i, tam gdzie jest to konieczne, uwzględnić wszelkie ryzyka i szanse, które mogą wpływać (pozytywnie lub negatywnie) na zdolność systemu zarządzania do dostarczania zamierzonych wyników, w tym poprawy higieny i bezpieczeństwa w miejscu pracy.
 • Przywództwo i zaangażowanie kierownictwa: W rozdziale 5.1, norma ISO 45001 kładzie mocniejszy akcent na zaangażowanie i odpowiedzialność najwyższego kierownictwa za skuteczność systemu zarządzania. 
 • Cele i efekty działania: Wzmocniono ukierunkowanie na cele jako element będący podstawą doskonalenia (rozdziały 6.2.1,6.2.2), a także oceny efektów działania.
 • Rozszerzono wymagania dotyczące:
  • Uczestnictwa, konsultacji i partycypacji pracowników (5.4)
  • Komunikacji (7.4): zapisy są bardziej rygorystyczne jeśli chodzi o mechanizmy komunikacji, w tym określenie tego, co, kiedy i w jaki sposób ma być komunikowane 
  • Zakupy, w tym procesy zlecane na zewnątrz, a także podwykonawców (8.1.4).

Zapewniamy wsparcie w procesie przejścia na ISO 45001.