DNV w Polsce

Zasady MSC dotyczące zrównoważonego rybołówstwa

Zasady MSC dotyczące zrównoważonego rybołówstwa dnv gl

Kontakt:

Zapytanie ofertowe

Wyślij

Newsletter

Subskrybuj

„Zasady i kryteria MSC (Marine Stewardship Council) w zakresie zrównoważonego rybołówstwa” to norma zapewniająca właściwe zarządzanie łowiskiem i jego odpowiedzialną eksploatację, w sposób podtrzymujący deklarowany poziom zarybienia oraz sprzyjający środowisku morskiemu. Certyfikacja według normy MSC jest potwierdzeniem stosowania odpowiedzialnych praktyk rybackich i gwarancją uznania na rynku.

Czym są zasady i kryteria MSC dotyczące zrównoważonego rybołówstwa?


Zarówno konsumenci, jak i handlowcy coraz częściej oczekują gwarancji, że produkty pochodzą z dobrze zarządzanych i stabilnych łowisk, prowadzonych z zachowaniem równowagi środowiska morskiego. Certyfikacja według zasad i kryteriów MSC w zakresie zrównoważonego rybołówstwa, przyznawana w wyniku wiarygodnego procesu oceny dokonywanej przez niezależny podmiot taki jak DNV, potwierdza stosowanie odpowiedzialnych praktyk rybackich. Norma Zasady i kryteria MSC w zakresie zrównoważonego rybołówstwa ma zastosowanie wobec wszystkich dzikich łowisk. 

Norma opiera się na trzech podstawowych zasadach: 
 • utrzymanie równowagi eksploatowanych zasobów morskich,
 • utrzymanie ekosystemu, od którego zależy dane łowisko,
 • skuteczne i odpowiedzialne zarządzanie. 

Korzyści certyfikacji

Dzięki certyfikacji według zasad i kryteriów MSC w zakresie zrównoważonego rybołówstwa organizacja:

 • spełnia formułowane przez rynek oczekiwanie niezależnej weryfikacji zrównoważonych połowów,
 • wyróżnia się w coraz bardziej konkurencyjnej przestrzeni rynku,
 • spełnia warunki stawiane preferowanym dostawcom,
 • spełnia wymagania świadomych ekologicznie konsumentów,
 • może oferować swoje wyroby jako produkty ekologiczne, wzmacniając tym samym ich pozycjonowanie,
 • daje społeczeństwu oraz swoim interesariuszom dowód właściwego zarządzania zasobami,
 • przyczynia się do wzrostu presji na rzecz poprawy niezrównoważonych łowisk. 

Co mamy do zaoferowania? 

Jesteśmy jednostką certyfikującą, akredytowaną do oceny łowisk pod kątem zgodności z trzema zasadami i kryteriami MSC w zakresie zrównoważonego rybołówstwa oraz wydawania stosownych certyfikatów.

Zasada 1: Utrzymanie równowagi deklarowanych zasobów łowiska 

Łowisko musi być prowadzone w sposób, który nie powoduje przełowienia ani zubożenia eksploatowanych populacji ryb, a w odniesieniu do populacji nadmiernie uszczuplonych – w sposób wyraźnie zmierzający do ich odtworzenia. 

Zasada 2: Wpływ połowów na środowisko 

Połowy powinny umożliwiać utrzymanie struktury, produktywności, funkcji i różnorodności ekosystemu (w tym siedlisk oraz związanych z nimi gatunków zależnych i powiązanych pod względem ekologicznym), od którego zależne jest łowisko. 

Zasada 3: Skuteczne zarządzanie 

Łowisko jest objęte skutecznym systemem zarządzania, uwzględniającym przepisy i normy miejscowe, krajowe i międzynarodowe oraz ramy instytucjonalne i operacyjne wymagające odpowiedzialnego i zrównoważonego korzystania z zasobów.

Certyfikat zachowuje ważność przez pięć lat. Ocena obejmuje przeprowadzenie pomiarów łowiska pod kątem wymagań normy, z uwzględnieniem jego indywidualnych uwarunkowań. Proces certyfikacji obejmuje współpracę z ekspertami w dziedzinie rybołówstwa i konsultacje z zainteresowanymi stronami, a poszczególne etapy prac są opisywane w raportach.

W celu zapewnienia, że certyfikatem MSC opatrzone zostaną wyłącznie produkty wytworzone z ryb złowionych w zrównoważonych łowiskach certyfikowanych przez MSC, wszystkie podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw muszą przejść Certyfikację Łańcucha Dostaw MSC. 

Jak przygotować się do certyfikacji?

Zachęcamy do kontaktu z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji:

 • W organizacji należy wyznaczyć osobę, która będzie odpowiedzialna za całość procesu z Państwa strony. 
 • Należy ustalić, jaki podmiot będzie klientem, mając na uwadze prawa i obowiązki, jakie wiążą się z posiadaniem certyfikatu.  
 • Trzeba jasno określić cel i ustalić, co chce się osiągnąć poprzez proces certyfikacji.  
 • Należy wskazać przedmiot certyfikacji – konkretne łowisko, zasób ryb lub wyposażenie / metody połowu.  
 • Należy zgromadzić jak najwięcej informacji na temat zasobu ryb, zainteresowanych stron oraz wszelkich istotnych kwestii, co znacząco przyspieszy proces oceny, obniżając tym samym jego koszty.
 • Należy zadbać o wsparcie i udział wszystkich zainteresowanych stron.
Najważniejszym elementem procesu certyfikacji jest przejrzysta identyfikacja i uwzględnienie wszelkich kwestii dotyczących deklarowanego zasobu (zasobów), wpływu połowów na środowisko morskie, a także skuteczności systemu zarządzania łowiskiem. Certyfikację mogą uniemożliwić szczególne okoliczności pozostające poza kontrolą Państwa organizacji, takie jak np. niezgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju polityka rządu. Dlatego zasadniczym etapem procesu certyfikacji jest ocena wstępna, mająca na celu jak najwcześniejsze zidentyfikowanie ewentualnych problemów.

Czym jest MSC (Marine Stewardship Council)? 


MSC - Marine Stewardship Council – jest niezależną, ogólnoświatową organizacją typu non-profit. Powstała w 1997 roku z inicjatywy firmy Unilever i WWF w ramach dążenia do rozwiązania problemu przełowienia. Od roku 1999 MSC działa jako całkowicie niezależna organizacja. Misją MSC jest wykorzystanie programu certyfikacji łowisk oraz znakowania produktów jako działania na rzecz poprawy kondycji mórz i oceanów świata poprzez identyfikowanie i nagradzanie odpowiedzialnych praktyk rybackich, wywieranie wpływu na wybory konsumenckie oraz współpracę z partnerami zmierzającą do przekształcenia rynku w podstawę zrównoważonego rybołówstwa.

Kontakt:

Zapytanie ofertowe

Wyślij

Newsletter

Subskrybuj

Powiązane uslugi: