Other sectors

Norma EN 1090-1 - Certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji

1090

Kontakt:

Zapytanie o kontakt

Wyślij

Newsletter

Subskrybuj

Obecność we wspólnocie europejskiej wymaga stosowania się do dyrektyw i rozporządzeń, a te z kolei wymagają stosowania się do norm zharmonizowanych z tymi dokumentami. Jedną z norm zharmonizowanych z rozporządzeniem 305/2011 jest norma EN 1090-1, dotycząca wytwarzania konstrukcji stalowych i aluminiowych dla budownictwa.

Rozporządzenie budowlane


Od 2011 roku obowiązuje w Europie, a także w naszym kraju Rozporządzenie Budowalne 305/2011 (CPR). Rozporządzenia, jako akt wyższego rzędu nie potrzebuje wdrożenia przepisami prawa krajowego (co jest konieczne np. w przypadku dyrektyw europejskich), ale obowiązuje bezpośrednio we wszystkich krajach Unii Europejskiej, więc także w Polsce.


Obowiązkowa norma EN 1090


W ten sposób w branży budowlanej stosowanie norm EN 1090 staje się obowiązkowe. Inaczej rzecz biorąc wprowadzenie na rynek europejski, czyli także polski, stalowej lub aluminiowej konstrukcji budowlanej może się odbyć tylko w zgodzie z wymaganiami normy EN 1090-1, a to oznacza konieczność posiadania przez producenta certyfikowanego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP). Stąd certyfikat ZKP nie jest tylko „przepustką do Europy”, ale koniecznością także  w przypadku produkcji na rynek polski. Certyfikację ZKP może przeprowadzić jedynie jednostka posiadająca uznanie jednostki  notyfikowanej – tylko taki certyfikat jest ważny.


Zakres EN 1090


Norma EN 1090-1 obejmuje cały proces wytwarzania konstrukcji, od projektowania po montaż i uruchomienie. Szczegółowe wymagania dla poszczególnych procesów wytwarzania zawarte są w normach EN 1090-2 dla konstrukcji stalowych, i EN 1090-3 dla aluminiowych. Są to normy produktowe, bardzo precyzyjne, ustanawiające szczegółowe wymagania dla poszczególnych procesów w cyklu wytwarzania. Wymagania te są zróżni-cowane w zależności od ryzyka związanego z wytwarzaną konstrukcją. Ryzyko to jest sklasyfikowane w 4 klasach wykonania (EXC – execution class), gdzie EXC 1 to klasa najniższa i ma najniższe wymagania, a najwyż-sza to EXC4.  Klasy wykonania generalnie określane są (powinny być) na etapie projektowania konstrukcji, które powinno odbywać się w oparciu o Eurokody (normy europejskie serii EN 1990-EN 1999).


Przygotowanie do certyfikacji


Przygotowanie do certyfikacji powinno obejmować analizę szczegółowych wymagań norm EN 1090-1 i EN 1090-2/3, wyselekcjonowanie tych procesów i operacji, które są realizowane w ramach wytwarzania konstrukcji i opisanie zasad realizacji w instrukcjach wykonawczych dla pracowników. 


EN 1090 a ISO 3834


Warunkiem koniecznym w przypadku ZKP jest spełnianie wymagań ISO 3834 (nie jest konieczna certyfikacja tego systemu, ale spełnianie wymagań, oczywiście tylko, jeżeli firma prowadzi procesy spawalnicze). W związku z tym certyfikacja ZKP musi objąć też audyt ISO 3834, chyba, że firma posiada ten certyfikat.


Certyfikacja ZKP


Certyfikacja ZKP obejmuje audyt wstępny i okresowy nadzór. Okresowy nadzór jest prowadzony z częstotliwością uzależnioną od klasy wykonania (im wyższa, tym częstsze kontrole) – te zasady także szczegółowo opisuje norma EN 1090-1. DNV jest jednostką notyfikowaną, zareje-strowaną pod nr 2388 i   realizującą certyfikację ZKP pod akredytacją RvA.

Kontakt:

Zapytanie o kontakt

Wyślij

Newsletter

Subskrybuj

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość