DNV w Polsce

ISO 45001/OHSAS 18001 – Bezpieczeństwo i higiena pracy

OHSAS 18001

Kontakt:

Newsletter

Subskrybuj

Zapytanie ofertowe

Wyślij

Zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy i skuteczne zapewnianie zgodności z wymogami prawnymi.

Bezpieczeństwo i higiena pracy to dziedzina, która dotyczy każdej firmy. W wielu krajach wdrożenia systemu zarządzania BHP, wymagają przepisy prawa. Ponadto zwiększane są wymagania wobec przedsiębiorstw dotyczące raportowania ich wyników w zakresie BHP. Z tego powodu istotna jest  możliwość wykazania przez organizację, że wywiązuje się ze zobowiązań ujętych w polityce.

Przeprowadzona przez DNV niezależna ocena i certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Twojej organizacji jest dowodem na to, że system spełnia obowiązujące wymagania. Certyfikacja według międzynarodowej normy systemowej pozwala wykazać, że podejmowane są wysiłki na rzecz zapewnienia zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy, polegające na zapobieganiu urazom i zachorowaniom oraz proaktywnym doskonaleniu efektów działania w obszarze BHP.

Do marca 2018 r. norma OHSAS 18001 była międzynarodowym standardem w zakresie BHP o dobrowolnym charakterze. Z chwilą opublikowania 12 marca 2018 r. normy ISO 45001, norma OHSAS 18001:2007 zostaje oficjalnie wycofana. Po upływie trzyletniego okresu przejściowego, co nastąpi w grudniu 2021 r., norma OHSAS 18001 z ostanie zastąpiona przez ISO 45001. W tym czasie przedsiębiorstwa certyfikowane według OHSAS 18001 muszą  przejść do stosowania nowej normy.

DNV zapewnia wsparcie zarówno w procesie przejścia na ISO 45001, jak i certyfikacji nowo utworzonego systemu zarządzania BHP. 

Czym jest norma ISO 45001?

ISO 45001 bazuje na OHSAS 18001, jak również na innych uznanych standardach i konwencjach dotyczących BHP. Zastosowano w niej strukturę podstawową HLS, wyznaczającą strukturę wszystkich norm ISO. Nowa norma zawiera istotne zmiany, różniące ją od OHSAS 18001.

Zastosowanie nowej normy w  obszarze BHP o  strukturze ISO będzie bardzo korzystne dla przedsiębiorstw posiadających certyfikaty zgodności z innymi normami ISO, takimi jak ISO 9001 czy ISO 14001, gdyż ułatwi to zintegrowanie systemów zarządzania. Podobnie jak pozostałe normy ISO, ISO 45001 opiera się na strukturze podstawowej HLS (High Level Structure).

ISO 45001 jest obecnie międzynarodowo przyjętą normą dotyczącą systemów zarządzania BHP. Ma zastosowanie do wszystkich typów organizacji – dużych i małych – w dowolnej branży.

Podobnie jak OHSAS 18001, zapewnia ramy systemu opierające się na  sprawdzonych zasadach cyklu Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj. Wymaga od organizacji identyfikowania zagrożeń oraz oceny ryzyk dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z realizowanymi działaniami i usługami, określania niezbędnych środków nadzoru, jak również wyznaczania jasnych celów służących doskonaleniu efektów działania w obszarze BHP.

Norma wymaga, by organizacja identyfikowała obowiązujące ją wymagania prawne i inne, dotyczące BHP. Jednakże ISO 45001 istotnie różni się od OHSAS 18001.

Tu omówione zostały najważniejsze zmiany.

Dlaczego warto uzyskać certyfikację?

Stosowanie normy ISO 45001 zapewnia wiele korzyści, z których najistotniejsza jest wymierna, możliwa do wykazania poprawa poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wyższy stopień kontroli zgodności z obowiązującymi przepisami.

Certyfikacja ISO 45001 umożliwia organizacji:

  • ustanowienie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania BHP, w celu wyeliminowania lub zminimalizowania ryzyka, jakiemu podlega personel i pozostałe zainteresowane strony, które mogłyby być narażone na zagrożenia BHP związane z działalnością lub usługami organizacji;
  • systematyczne dążenie do doskonalenia wyników w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobieganie wypadkom i incydentom;
  • zapewnienie zgodności z ustanowioną przez siebie polityką BHP oraz zademonstrowanie tej zgodności;
  • utrzymywanie ciągłej zgodności z obowiązującymi przepisami BHP

Jakie kroki należy podjąć?

DNV służy wsparciem zarówno wtedy, gdy Państwa organizacja ma już certyfikat OHSAS 18001 i pragnie przestawić się na stosowanie nowej normy, jak i wtedy, gdy zamierza poddać certyfikacji nowo ustanowiony system. Jesteśmy akredytowaną niezależną jednostką certyfikującą w zakresie OHSAS 18001 już od wielu dekad, a nasi specjaliści są w pełni przygotowani do tego, by przeprowadzić Państwa przez proces przejścia z OHSAS 18001 na ISO 45001.

Dowiedz się więcej na temat naszych usług związanych z migracją na ISO 45001

Oferujemy także szkolenia dotyczące systemu zarządzania BHP oraz certyfikowane przez IRCA kursy w zakresie ISO 45001. Tu piszemy więcej o naszej ofercie szkoleń BHP.

Kontakt:

Newsletter

Subskrybuj

Zapytanie ofertowe

Wyślij

Powiązane uslugi: