Food and beverage

ISO 26000

ISO 26000 by DNV GL

Kontakt:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

TAK

Chcesz otrzymać ofertę?

TAK

Norma ISO 26000 dotyczy odpowiedzialności społecznej.

Spotkała się z uznaniem ze strony 90 państw. Należy zakładać, że wyznaczone przez nią standardy będą w nadchodzących latach powszechnie obowiązującym wzorcem. Z uwagi na fakt, że norma ISO 26000 nie jest podstawą do certyfikacji - DNV oceni możliwości Państwa organizacji i zapewni doradztwo w zakresie wdrożenia, komunikacji i monitorowania działań.

Czego dotyczy norma ISO 26000?

ISO 26000 jest zbiorem wytycznych i zaleceń w dziedzinie odpowiedzialności społecznej. Nie stanowi podstawy certyfikacji, opisuje natomiast najlepsze praktyki, w ramach których organizacje mogą dostosować wytyczne do specyfiki prowadzonej działalności, łańcucha dostaw  i rynku na którym funkcjonują.

Norma definiuje społeczną odpowiedzialność jako odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, zapewnione poprzez transparentne i etyczne zachowanie, które:

 • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu społeczeństwa
 • uwzględnia oczekiwania interesariuszy
 • jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania
 • jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach z interesariuszami.

Norma może być stosowana w organizacjach wszystkich typów, małych i dużych, komercyjnych, administracji, jak również pozarządowych.

Korzyści wynikające ze stosowania normy ISO 26000

Wdrażając normę ISO 26000 organizacja optymalizuje procesy wewnętrzne i zapewnia integrację stosowanych systemów zarządzania oraz działań podejmowanych na rzecz odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju.

Kolejne korzyści to lepsze relacje z partnerami, instytucjami i organami władzy, mediami, dostawcami, innymi, podobnymi organizacjami, klientami i społecznością w obrębie której organizacja funkcjonuje. Ponadto, wraz z udoskonaleniem zarządzania ryzykiem następuje ograniczenie prawdopodobieństwa konfliktów z interesariuszami, „złej prasy” i uszczerbku reputacji. Poprawa reputacji wpływa na wzrost morale pracowników oraz zwiększa atrakcyjność organizacji jako pracodawcy.

Inwestorzy, sponsorzy i środowiska finansowe chętniej inwestują w organizacje o wysokim poziomie etycznym.


Usługi DNV obejmują:

 • 1-dniowe szkolenie wprowadzające do zagadnień związanych z normą ISO 26000  i społeczną odpowiedzialnością biznesu
 • 2-dniowe szkolenie z zakresu Zarządzania CSR (przygotowane i prowadzone wspólnie z CentrumCSR.PL)
 • 2–dniowe szkolenie z zakresu profesjonalnego Raportowania CSR (przygotowane i prowadzone wspólnie z CSR.info)
 • opracowanie mapy głównych obszarów odpowiedzialności społecznej (1-dniowe warsztaty)
 • pomoc w zdefiniowaniu sposobów włączenia zagadnień odpowiedzialności społecznej do istniejącego systemu zarządzania
 • stwierdzenie stopnia zgodności z wymaganiami normy ISO 26000 (analiza silnych stron i obszarów wymagających doskonalenia) oraz propozycje możliwych do wprowadzenia udoskonaleń
 • pomoc w uruchomieniu lub udoskonaleniu komunikacji w obszarze odpowiedzialności społecznej, szczególnie w zakresie przygotowania lub weryfikacji raportów społecznych (raportowania CSR)

Kontakt:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

TAK

Chcesz otrzymać ofertę?

TAK

Powiązane usługi: