DNV w Polsce

ISCC – certyfikacja zrównoważonej bioenergii

ISCC Biofuel

Kontakt:

Newsletter

Subskrybuj

Zapytanie o wycenę ISCC

Wyślij

Certyfikacja zrównoważonych biopaliw zgodnie z systemem certyfikacji ISCC (International Sustainability Carbon Certification).

Globalna emisja gazów cieplarnianych (GHG) przekracza poziom, z którym nasza planeta może się uporać. W reakcji na ten stan wzrasta zapotrzebowanie i produkcja biomasy i biopaliw. Przyszłe dostawy energii zależą od zrównoważonej produkcji biopaliw – związane z nimi łańcuchy dostaw są złożone i oddziałują na środowisko na szereg różnych sposobów. Skutecznym sposobem wykazania równowagi w funkcjonowaniu całego łańcucha dostaw biopaliw i biomasy jest certyfikacja. Posiadamy globalną akredytację na certyfikację w systemie ISCC. 

ISCC koncentruje się na ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu dostaw, zrównoważonym użytkowaniu gruntów, ochronie siedlisk oraz społecznej odpowiedzialności w wytwarzaniu surowców do produkcji. Opierając się na unijnej Dyrektywie RED, ISCC wymaga ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 35% (udział ten wzrósł do 50% w styczniu 2017 i do 60% w styczniu 2018, tj. w odniesieniu do instalacji, w których produkcja ruszyła w 2017 i później). Produkcja surowców na biopaliwa (plantacje) musi też odbywać się zgodnie z sześcioma zasadami. 

Audyt ISCC obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Biomasa nie pochodząca z ekosystemów o wysokiej bioróżnorodności,
 2. Biomasa produkowana zgodnie z zasadami odpowiedzialności środowiskowej, 
 3. Świadomość pracowników,
 4. Respektowanie praw człowieka, praw pracowniczych, praw do użytkowania gruntów oraz odpowiedzialne stosunki społeczne.
 5. Zgodność z prawem lokalnym i międzynarodowym
 6. Dobre praktyki zarządcze

Dlaczego warto uzyskać certyfikację w systemie ISCC? 

Energia odnawialna jest obiektem zainteresowania na całym świecie i odgrywa znaczącą rolę w działaniach na rzecz obniżania poziomu emisji gazów cieplarnianych, zmierzających do ograniczenia i odwrócenia procesu globalnego ocieplenia. Wymogi prawne oraz działające na rynku podmioty coraz częściej oczekują od dostawców dowodów odpowiedzialnego podejścia i stosowania się do zasad zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu dostaw związanym z produkcją biomasy i biopaliw.

Certyfikacja zrównoważonych biopaliw niesie ze sobą następujące korzyści:

 • Zapewnienie odbiorców, że oferowane produkty są wytwarzane w sposób odpowiedzialny
 • Rozpoznawalność na rynku oraz status wiodącego uczestnika rynku zrównoważonych biopaliw
 • Potwierdzenie zgodności z wymogami prawnymi obowiązującymi w danym regionie
 • Potwierdzenie zgodności z wymaganiami Dyrektywy UE w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED), zapewniające dostęp produkowanej biomasy/biopaliw do rynku europejskiego.
 • Certyfikacja jest wiarygodnym komunikatem dla rynku, potwierdzającym zgodność wytwarzanych produktów z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o powyższych normach i systemach certyfikacji oraz o tym, jak możemy wesprzeć Cię w drodze do certyfikacji. 

Kontakt:

Newsletter

Subskrybuj

Zapytanie o wycenę ISCC

Wyślij

Powiązane usługi: