DNV w Polsce

Dobrowolna certyfikacja produktu

Voluntary product certification

Kontakt:

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Chcesz otrzymać ofertę?

TAK

Certyfikacja produktu oznacza potwierdzenie jego zgodności ze specyfikacją techniczną, na podstawie określonej metody działania i ustalonym zakresie niezawodności. Certyfikacja wyrobów, która wykracza poza zapewnienie bezpieczeństwa i jakości nadaje produktowi dodatkową unikalną wartość.

Certyfikat i znak certyfikacji znajdujący się na etykiecie produktu są optymalnymi narzędziami komunikacji umożliwiającymi wyjście naprzeciw wymogom konsumentów. Podjęcie decyzji o dobrowolnym poddaniu się procesowi certyfikacji produktu oznacza rozpoczęcie działań mających na celu zapewnienie stałego doskonalenia. Jest ono konieczne dla utrzymania ustalonych norm jakościowych podczas wszystkich okresowych czynności kontrolnych. Przejście dobrowolnego procesu certyfikacji produktu oznacza, że cechy produktu są zagwarantowane zgodnie z zapisami normy EN 45011/ISO Guide 65.

Czym jest dobrowolna certyfikacja produktu? 


Dobrowolna certyfikacja produktu może dotyczyć ogólnie uznanych norm, takich jak te formułowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) lub wewnętrznych norm TPS (Specyfikacji Technicznej Produktu) sformułowanych przez DNV Business Assurance. 
Specyfikacja Techniczna Produktu to dostępny publicznie dokument opisujący ważne i istotne cechy produktów, plan kontroli wyrywkowych oraz –  w odpowiednich przypadkach –  metodę analityczną użytą do ich weryfikacji. 
We wszystkich przypadkach w ramach certyfikacji dokonywana jest ocena systemu zapewnienia jakości i badanie procesów produkcji, a w odpowiednich sytuacjach również testowanie próbek produktów. Próbki są oceniane pod kątem parametrów opartych na charakterystyce produktu i akceptowalnych poziomach ryzyka, zarówno dla konsumenta, jak i producenta.

Dlaczego certyfikacja jest korzystna dla mojej działalności?


W krajach rozwiniętych potrzeby konsumentów zwykle wychodzą poza zwykłe wymogi ilościowe w zakresie dostępności żywności. Coraz ważniejsze dla konsumentów jest bezpieczeństwo oraz cechy odżywcze i technologiczne kupowanych przez nich produktów żywnościowych.
Konsumenci chcą wiedzieć więcej na temat cech poszczególnych produktów, odróżniających je od innych, podobnych wyrobów. Certyfikacja produktu pozwala na wyróżnienie oczywistych i mniej oczywistych cech wyrobów i potwierdzenie, że Państwa organizacja jest zaangażowana w stałe poszukiwanie wyższych standardów.
Nie wolno lekceważyć znaczenia certyfikacji produktu jako narzędzia marketingowego i użytecznej karty przetargowej pozwalającej na znalezienie nowej niszy rynkowej dla Państwa produktu lub wprowadzenia go do sprzedaży u nowych sprzedawców detalicznych.
Pierwszym pozytywnym efektem jest zwiększenie wartości marki produktu, co z kolei ma podstawowe znaczenie dla poszerzenia bazy klientów – a co za tym idzie, zysków finansowych.

Jak mogę przygotować się do certyfikacji?Organizacja musi zidentyfikować charakterystykę produktu, która po potwierdzeniu poprzez certyfikację stanowić będzie wartość dodaną dla samego produktu. Kolejnym krokiem jest zaplanowanie procesu produkcji i udokumentowanie wyników w aktach technicznych produktu. Akta techniczne produktu stanowią dokument będący własnością organizacji, a zatem dokument poufny. Opisuje on procesy produkcji i kontroli przeprowadzane przez organizację w celu osiągnięcia spodziewanych wyników.

Proces planowania obejmuje:

  • Ustalenie niezbędnych procesów produkcyjnych i przydzielenie zasobów na wyłączność procesu wytwarzania produktu.
  • Ustalenie niezbędnego zakresu weryfikacji, potwierdzenia, monitorowania, inspekcji i testowania właściwego dla konkretnego produktu oraz kryteriów akceptacji produktu.
  • Ustalenie zakresu dokumentacji niezbędnej do potwierdzenia, że procesy i produkt końcowy spełniają odpowiednie wymogi.

Kontakt:

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Chcesz otrzymać ofertę?

TAK

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość

Powiązane uslugi: