Other sectors

Czy Twoja firma podlega obowiązkowi audytu energetycznego?

Energy and environment

Kontakt:

Chcesz otrzymać bezpłatną ofertę?

Wyślij zapytanie

Newsletter

Subskrybuj

Ustawowy obowiązek audytu energetycznego przedsiębiorstw obejmuje już ponad 6 000 polskich firm (wg kryteriów wskazanych w Rozdziale 5 Ustawy z dnia 20.05.2016 o efektywności energetycznej). Czy dotyczy on też Twojej firmy?

W dniu 10.06.2016 Prezydent RP podpisał „Ustawę o efektywności energetycznej”, która dzień później została ogłoszona w internetowym Systemie Aktów Prawnych Dz. U. 2016 poz. 831. Ustawa weszła w życie dnia 01.10.2016 i ma na celu poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Z dniem wejścia w życie ustawy, w prawie polskim pojawił się wymóg audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Jest on obowiązkowy dla przedsiębiorcy określonego w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Obowiązek ten nie dotyczy jednak mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Kto podlega obowiązkowi audytu?

  • Przedsiębiorca, który w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie, co najmniej 250 pracowników (przy czym średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty i przy jego obliczaniu nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego),oraz/ lub
  • Przedsiębiorca, który w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych równowartości w złotych co najmniej 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat wyniosły co najmniej równowartość w złotych 43 milionów euro.

Rekomendujemy weryfikację czy Państwa organizacja jest zobowiązana do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, o którym mowa w Rozdziale 5 Ustawy o efektywności energetycznej.

Firmy, które ustawa obliguje do przeprowadzenia audytu, będą musiały przekazać jego wynik Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w terminie 30 dni od dnia jego przeprowadzenia. 

Ustawa nakłada na przedsiębiorcę obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa co 4 lata. Termin kolejnego audytu należy liczyć w odniesieniu do terminu zakończenia ostatniego audytu energetycznego. Pierwszy audyt energetyczny na podstawie Ustawy należało przeprowadzić do 1 października 2017. Kolejny audyt należy przeprowadzić w tej sytuacji maksymalnie do 1 października 2021 r. 

Pozostałe organizacje

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, na których aktualnie nie ciąży ustawowy obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego powinny regularnie monitorować poziom zatrudnienia, roczne obroty oraz sumę aktywów bilansu w celu określenia roku, w którym przestaną one spełniać kryteria mikro, małego i średniego przedsiębiorcy, a co za tym idzie wejdą w obowiązek ustawowy.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

Kontakt:

Chcesz otrzymać bezpłatną ofertę?

Wyślij zapytanie

Newsletter

Subskrybuj

Powiązane usługi: