Other sectors

Audyt ZSEE

Audit ZSEE DNV GL

Kontakt:

Chcesz otrzymać bezpłatną ofertę?

Wyślij zapytanie

Newsletter

Subskrybuj

1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozdziału 9 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zgodnie z nimi przedsiębiorcy przetwarzający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) oraz organizacje odzysku ZSEE mają obowiązek przeprowadzenia raz w roku audytu zewnętrznego.

Termin wykonywania ustawowego obowiązku upływa 30 kwietnia. Jeśli przetwarzasz zużyty sprzęt lub jesteś organizacją odzysku ZSEE, przeprowadź audyt swojego przedsiębiorstwa z DNV.

Obowiązek przeprowadzenia audytu dotyczy przedsiębiorców:

  • prowadzących zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  • organizacje odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Zakres rocznego audytu zewnętrznego obejmuje ocenę:  

  1. dokumentacji zawierającej w szczególności: decyzje i/lub pozwolenia wynikające z ustawy o odpadach lub ustawy Prawo ochrony środowiska, ewidencję odpadów, w zakresie zagospodarowanego zużytego sprzętu oraz odpadów powstałych ze zużytego sprzętu - zaświadczenia o zużytym sprzęcie, sprawozdawczość w zakresie zagospodarowanego zużytego sprzętu oraz odpadów powstałych ze zużytego sprzętu – zgodnie z ustawą o odpadach, ustawą Prawo ochrony środowiska, oraz raporty, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji;
  2. spełnienie minimalnych wymagań dla zakładu przetwarzania, o których mowa w art. 50 i art. 51 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (UoZSEE);
  3. zgodność możliwości technicznych przetwarzania przez zakład przetwarzania zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu należącego do grupy sprzętu, dla której została wydana decyzja w zakresie gospodarki odpadami, w tym ocenę stosowanej technologii przetwarzania z masą zebranego oraz przetworzonego zużytego sprzętu wynikającą z wydanych zaświadczeń, o których mowa w art. 53 ust. 1 UoZSEE;
  4. zgodność masy zebranego oraz przetworzonego zużytego sprzętu wynikającą z wydanych zaświadczeń, o których mowa w art. 53 ust. 1 UoZSEE, z roczną mocą przerobową określoną w decyzji w zakresie gospodarki odpadami, ewidencją odpadów oraz sprawozdaniami rocznymi wymaganymi ustawą o odpadach;
  5. zgodność masy zużytego sprzętu przyjętego do przetworzenia oraz odpadów powstałych po demontażu zużytego sprzętu wskazanych w dokumentach sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz pochodzących z legalizowanego urządzenia ważącego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 UoZSEE, z dokumentacją finansową, w szczególności z wartościami wskazanymi na fakturach, posiadaną przez przedsiębiorcę z tytułu zakupu odpadów przeznaczonych do przetworzenia oraz sprzedaży odpadów do recyklingu oraz innych niż recykling procesów odzysku, a także przygotowanych do ponownego użycia, za rok kalendarzowy, którego audyt dotyczy;
  6. terminowość składania sprawozdań oraz zaświadczeń;
  7. zgodność prowadzonego procesu przetwarzania z obowiązującymi standardami w zakresie przetwarzania zużytego sprzętu określonych przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej.

Posiadamy już roczne doświadczenia z audytów zewnętrznych recyklerów odpadów opakowaniowych, dla których obowiązek audytowy zaczął się od 2017 roku. Był to pierwszy rok audytowy, w którym zaufało nam kilkudziesięciu recyklerów m.in. także najwięksi recyklerzy w Polsce. Przeprowadzenie audytów zewnętrznych jest obowiązkowe w każdym kolejnym roku do 30 kwietnia następnego roku.

UWAGA: Audyt zakładu przetwarzania przeprowadza się w zakładzie przetwarzania oraz w miejscu, gdzie prowadzący zakład przetwarzania przechowuje dokumentację. W przypadku gdy przedsiębiorca posiada więcej niż jeden zakład przetwarzania, audyt przeprowadza się w każdym z zakładów.

Kontakt:

Chcesz otrzymać bezpłatną ofertę?

Wyślij zapytanie

Newsletter

Subskrybuj

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość

Powiązane usługi: